Lyon Access City 2018

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: – Komisja w pełni angażuje się w działania stawiające człowieka na pierwszym miejscu. Włączenie społeczne jest jednym z głównych priorytetów naszego programu politycznego. Przyjmując w dniu 17 listopada europejski filar praw socjalnych, Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zgodziły się, że włączenie społeczne jest dla Europy najlepszą drogą przyszłości. Poprawa dostępności naszych miast i społeczeństw dla osób niepełnosprawnych jest zatem kwestią kluczową. Chciałabym podziękować miastu Lyon, a także wszystkim innym miastom biorącym udział w konkursie, za wysiłek, który podejmują w dążeniu do urzeczywistniania tego celu. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że ich osiągnięcia staną się inspiracją dla wielu innych miast, jak również dla władz lokalnych i krajowych.

Autobusy transportu publicznego w Lyonie są w stu procentach dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wyposażeniu bibliotek w specjalistyczny sprzęt, w tym urządzenia lektorskie, odtwarzacze audiobooków oraz ekrany powiększające, zapewniono również powszechny dostęp do kultury. Ponadto miasto angażuje się w opracowywanie narzędzi cyfrowych dla osób niepełnosprawnych, a jeśli chodzi o integrację w miejscu pracy, osoby niepełnosprawne stanowią 7,8 proc. pracowników służby cywilnej. Wynik ten jest znacznie wyższy niż prawnie wymagany we Francji minimalny próg 6 proc.

Drugie i trzecie miejsce w konkursie Komisja Europejska przyznała odpowiednio stolicy Słowenii Lublanie oraz miastu Luksemburg. Władze Lublany włączyły kwestię zwiększania dostępności w ogólne ramy polityki, powołując w tym celu specjalny komitet doradczy. W komitet zaangażowane są osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne, dzięki czemu mogą one bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu polityki miasta. Miasto Luksemburg włożyło wiele wysiłku w zwiększanie świadomości wśród obywateli celem uniknięcia stygmatyzacji niepełnosprawności oraz w budowanie przestrzeni sprzyjającej włączeniu społecznemu, gdzie każdy będzie czuł się komfortowo.

Wreszcie, miasto Viborg w Danii otrzymało specjalne wyróżnienie za udane pogodzenie dziedzictwa historycznego i walorów krajobrazowych z infrastrukturą przyjazną dla osób niepełnosprawnych.

Kontekst

Organizowany przez Komisję we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych konkurs „Access City Award” jest jednym z działań przewidzianych w europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, której celem jest budowanie Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych. Przyznawane w ramach konkursu nagrody są wyrazem uznania dla miast, które są dla dzisiejszej Europy przykładem w przezwyciężaniu barier. Główną nagrodę otrzymuje miasto, które w sposób trwały i wyraźny angażuje się w poprawę dostępności w podstawowych dziedzinach życia oraz ma konkretne plany w kwestii dalszych ulepszeń. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie innych miast, które stoją przed podobnymi wyzwaniami, oraz promowanie dobrych praktyk w całej Europie.

W konkursie „Access City Award” uczestniczyć mogą europejskie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy. Głównym kryterium jest wykazanie przez miasta kompleksowego podejścia do kwestii dostępności w czterech kluczowych obszarach: środowisko zabudowane i przestrzeń publiczna; transport i infrastruktura; technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym nowe technologie; obiekty i usługi publiczne.

Nagroda przyznawana jest podczas corocznej konferencji pod hasłem „Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych”, w której uczestniczy około 400 osób z całej Europy.

Polityka UE w zakresie dostępności

Zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych w Europie jest kluczowym elementem strategii UE w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Strategia wyznacza ogólne ramy na poziomie UE dla działań w zakresie niepełnosprawności i dostępności, których celem jest uzupełnianie i wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Szczegółowe przepisy dotyczące dostępności zawarte są w prawodawstwie UE dotyczącym obszarów takich jak transport i usługi łączności elektronicznej. Jedną z inicjatyw jest wniosek Komisji dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który ma poprawić dostęp osób niepełnosprawnych do produktów i usług. We wrześniu sprawozdanie na temat aktu w sprawie dostępności zostało poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim, a 7 grudnia Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) przeprowadzi głosowanie dotyczące podejścia ogólnego.

Poza rozwiązaniami prawnymi i politycznymi UE korzysta z wielu innych instrumentów, takich jak badania naukowe i normalizacja, w celu zwiększania dostępności środowiska zabudowanego, transportu, technologii oraz innych dziedzin życia, a także w celu wspierania ogólnounijnego rynku produktów i usług przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.

Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu: 2011 – Ávila (Hiszpania); 2012 – Salzburg (Austria); 2013 – Berlin (Niemcy); 2014 – Göteborg (Szwecja); 2015 – Borås (Szwecja); 2016 – Mediolan (Włochy); 2017 – Chester (Wielka Brytania).

Dodatkowe informacje: