Luka w VAT: 152 mld euro strat

„Luka w podatku VAT”, czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną, jest kolejnym potwierdzeniem, że konieczne jest przeprowadzenie gruntownej reformy, tak aby państwa członkowskie mogły w pełni wykorzystywać dochody z podatku VAT w swoich budżetach. Chociaż ściągalność podatku VAT nieznacznie się poprawiła, brakujące kwoty są nadal niedopuszczalnie wysokie. Wspomniane sprawozdanie opublikowano tuż przed przedstawieniem przez Komisję wniosków dotyczących modernizacji systemu VAT.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: – Państwa członkowskie nie powinny dopuszczać do tak uderzających strat w dochodach z podatku VAT. Chociaż Komisja wspiera wysiłki na rzecz poprawy ściągalności tego podatku w całej UE, obecne przepisy dotyczące VAT pochodzą z 1993 r. i są przestarzałe. Wkrótce zaproponujemy modernizację przepisów dotyczących podatku VAT od sprzedaży transgranicznej. Nasza reforma pomoże zredukować transgraniczne oszustwa związane z VAT o 80 proc. i odzyskać na rzecz państw członkowskich tak potrzebne im środki.

Podczas gdy średnie wyniki w UE poprawiły się, ściągalność podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różni. Największy ubytek dochodów z tytułu VAT odnotowano w Rumunii (37,2 proc.), na Słowacji (29,4 proc.) i w Grecji (28,3 proc.). Najmniejsze ubytki odnotowano w Hiszpanii (3,5 proc.) i Chorwacji (3,9 proc.). W wartościach bezwzględnych największe straty dochodów z tytułu VAT, wynoszące 35 mld euro, poniosły Włochy. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w większości państw członkowskich, przy czym największą poprawę odnotowano na Malcie, w Rumunii i Hiszpanii. Siedem państw członkowskich odnotowało niewielkie powiększenie się luki: Belgia, Dania, Irlandia, Grecja, Luksemburg, Finlandia i Wielka Brytania.

W październiku tego roku Komisja Europejska przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące najbardziej gruntownej od 25 lat nowelizacji unijnych przepisów dotyczących podatku VAT. Dzięki znowelizowanym przepisom łatwiej będzie zwalczać oszustwa związane z VAT i skuteczniejszy stanie się pobór tego podatku. W doniesieniach medialnym w ostatnim czasie wskazywano także na związek między szeroko zakrojonymi oszustwami związanymi z VAT a zorganizowaną przestępczością, w tym z terroryzmem. Problem ten można rozwiązać tylko w drodze współpracy państw członkowskich.

Chociaż państwa członkowskie podjęły już starania zmierzające do zmniejszenia luki w podatku VAT, modernizacja systemu VAT oraz dostosowanie go do wyzwań związanych z masowymi oszustwami jest najlepszym sposobem zapewnienia pomyślnej przyszłości jednolitego rynku. Reforma obecnego systemu VAT powinna również pomóc w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego oraz uzupełnić plan Komisji mający na celu osiągnięcie bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu podatkowego w UE.

Kontekst

Badanie dotyczące luki w podatku VAT zostało sfinansowane przez Komisję. Luka w podatku VAT mierzona w tym badaniu obejmuje po raz pierwszy dochody wynikające z nowych przepisów dotyczących podatku VAT od transgranicznej sprzedaży usług elektronicznych. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. w następstwie wniosku Komisji.

W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła Plan działania w sprawie VAT – W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT. W planie przedstawiono bezpośrednie i pilne działania w celu zlikwidowania luki w podatku VAT, jak również długoterminowe rozwiązania strategiczne, aby zwalczyć oszustwa związane z VAT i poprawić ściągalność VAT w UE. Określono w nim konieczne kroki, jakie należy podjąć, by stworzyć jednolity unijny obszar VAT, oraz opisano, w jaki sposób dostosować system VAT do rzeczywistości rynku wewnętrznego, gospodarki cyfrowej i potrzeb MŚP.

Tej jesieni Komisja przedłoży wnioski ustawodawcze, aby przywrócić zasadę pobierania VAT od transgranicznej wymiany handlowej w UE. Każdego roku oszustwa transgraniczne skutkują ubytkiem dochodów z tytułu VAT w UE w wysokości 50 mld euro, a nowy system powinien ograniczyć straty ponoszone z tego powodu o 80 proc. (około 40 mld euro). Komisja ma także nadzieję na szybkie porozumienie państw członkowskich w sprawie nowych przepisów upraszczających podatek VAT w handlu elektronicznym, przedstawionych w 2016 r. Podobnie jak w przypadku wszystkich inicjatyw w dziedzinie opodatkowania, aby proponowane zmiany weszły w życie, niezbędna jest jednomyślna zgoda państw członkowskich.