Lotnictwo w walce z pandemią

Produkty, w odniesieniu do których istotny jest czynnik czasu, muszą być transportowane drogą lotniczą – mówiła komisarz Adina Vălean prezentując nowe wytyczne Komisji Europejskiej ułatwiające operacje przewozowe. Przewidują one m.in. wykorzystanie samolotów pasażerskich do celów transportowych oraz zniesienie ograniczeń w lotach nocnych.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie UE do wsparcia lotniczego transportu towarowego w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Nowe wytyczne zawierają działania organizacyjne w celu utrzymania niezbędnych przepływów, w tym w odniesieniu do produktów medycznych i personelu medycznego.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oświadczyła: – Transport towarów drogą lotniczą odpowiada za około 35 proc. światowego handlu pod względem wartości i stanowi zasadniczy element transportu towarowego. Zapewnia on funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw wielu z najbardziej wartościowych materiałów i stanowi istotne uzupełnienie transportu lądowego i morskiego. Proponujemy konkretne środki służące utrzymaniu tych usług, w tym z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. Produkty, w odniesieniu do których istotny jest czynnik czasu, muszą być transportowane drogą lotniczą. Przyjęte wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące zniesienia ograniczeń w lotach nocnych i ograniczeń czasu na start lub lądowanie lub wykazania elastyczności w tym zakresie, a także specjalne środki dotyczące personelu zajmującego się transportem towarów.

Środki obejmują przyznanie przez państwa członkowskie tymczasowych praw przewozowych w odniesieniu do dodatkowych operacji przewozów towarowych spoza UE, w przypadkach, gdy normalnie obowiązywałyby ograniczenia, nawet jeżeli przedmiotowe operacje są prowadzone z wykorzystaniem samolotów pasażerskich. Państwom członkowskim zaleca się również tymczasowe zniesienie ograniczeń w lotach nocnych i ograniczeń czasu na start lub lądowanie w odniesieniu do niezbędnych przewozów towarowych oraz ułatwienie korzystania z samolotów pasażerskich do przewozu towarów. Załoga przedmiotowych statków powietrznych powinna być zwolniona z ograniczeń związanych z podróżą, jeżeli nie wykazuje objawów choroby.

Niezwykle ważne jest, aby otwarte porty lotnicze dysponowały wystarczającą zdolnością do obsługi ładunku oraz wprowadziły specjalne środki w odniesieniu do personelu zajmującego się transportem towarów.

Te wyjątkowe środki będą miały charakter tymczasowy, ograniczony do okresu trwania kryzysu związanego z koronawirusem.

Należy znieść wszelkie ograniczenia niezgodne z prawem Unii. Komisja wzywa również wszystkie państwa trzecie do powstrzymania się od nakładania zbędnych ograniczeń na przewozy towarów drogą lotniczą, w szczególności ograniczeń sprzecznych z obowiązującymi umowami. Utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw towarów, również towarów niezbędnych, w tym wysoko specjalistycznych, pilnych i krytycznych produktów, takich jak wyroby medyczne, leży we wspólnym interesie.

Kontekst

Nieprzerwane przewozy ładunków lotniczych mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki i walki z koronawirusem. Europejskie i globalne łańcuchy dostaw są uzależnione od tych przewozów. Dostawy lotnicze produktów takich jak żywność, produkty medyczne i inne, które warunkują funkcjonowanie wrażliwych łańcuchów dostaw, muszą odbywać się w sposób ciągły. W wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych przyjętych przez Komisję Europejską w dniu 16 marca 2020 r. podkreślono zasadę stanowiącą, że wszystkie granice wewnętrzne UE powinny pozostać otwarte dla towarów oraz że należy zagwarantować funkcjonowanie łańcuchów dostaw produktów podstawowych. Państwa członkowskie powinny w pełni zastosować te wytyczne na wszystkich wewnętrznych przejściach granicznych.

Komunikat w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 23 marca 2020 r. ma na celu ustanowienie procesu ciągłej współpracy w całej UE w celu zapewnienia, aby wszystkie towary, w tym (ale nie tylko) podstawowe towary takie jak żywność i produkty medyczne, szybko i bez opóźnień docierały do miejsca przeznaczenia.