LIFE: Polska nagrodzona

Trwa unijny Zielony Tydzień, najlepsza coroczna okazja, by pomówić o europejskiej polityce ochrony środowiska. Dlatego Komisja Europejska ogłasza listę nagrodzonych projektów realizowanych za pomocą instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE) z 2015 r. Nagrody wyróżniają najbardziej skuteczne i inspirujące projekty LIFE w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska, których rozpropagowanie byłoby najbardziej pożądane ze względu na korzystny wpływ na środowisko, pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz istotne korzyści dla obywateli Unii.

Spośród ponad pięćdziesięciu finalistów dorocznego konkursu wybrano najbardziej udane inicjatywy, które zasłużyły na miano „najlepszych z najlepszych” projektów LIFE, tj. tytuł Best of the best LIFE project. Do jedenastki laureatów zakwalifikowały się projekty z Cypru, Finlandii, Polski, Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polskie projekty nagrodzono w kategoriach: “Przyroda” i “Informacja i komunikacja”.

Europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella powiedział: – Serdecznie gratuluję zwycięzcom i finalistom tegorocznej edycji LIFE Best Awards. Wasze innowacyjne projekty dowodzą, jak działalność na skromną skalę, przy wsparciu finansowym LIFE, może przynosić imponujące rezultaty, które można wykorzystać w innych krajach dla wspólnego dobra. Oto faktyczna wartość dodana, jaką wnosi program LIFE, mobilizujący inwestorów prywatnych i publicznych, by przysłużyli się ratowaniu przyszłości przyrody.

Kryteria wyboru najlepszych projektów akcentują ich wkład w doraźne i długofalowe korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, innowacyjny charakter i możliwości przeniesienia w inne regiony oraz adekwatność w kontekście polityki i efektywność kosztową.

Nagrodzono najlepsze projekty w trzech obszarach tematycznych programu LIFE: „Przyroda”, „Środowisko”, „Informacja i komunikacja”.

Nagroda w kategorii „Przyroda”

POLSKA

Wykorzystanie biomasy dla ochrony siedliska wodniczki – usprawnianie zarządzania siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) przy pomocy zrównoważonych systemów wykorzystywania biomasy

Celem projektu jest powiązanie produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej ze zmechanizowanym na dużą skalę utrzymywaniem siedlisk wodniczki. Program wycinki drzew, ręcznego odkrzaczania i koszenia pozwolił na powiększenie obszaru torfowisk i łąk bagiennych o powierzchni 1 551 ha stanowiącego sprzyjające gatunkowi siedlisko do 6 344 ha. Z prowadzonego monitoringu wynika wzrost zasięgu lęgowego wodniczki o 7,71 proc., przy wzroście populacji o 575 ptaków (tj. o 26 proc.). W Dolinie Biebrzy uruchomiono zakład produkcji pelletu w celu przetworzenia biomasy pochodzącej z projektu w ekologiczne paliwo w formie pelletu opałowego. Długoterminowe utrzymanie siedlisk będzie finansowane w ramach programu rolnośrodowiskowego (koszenie i inne prace ochronne).

Nagroda w kategorii „Informacja i komunikacja”

POLSKA

Najlepsze dla zachowania różnorodności biologicznej – propagowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony bioróżnorodności w obszarach leśnych, w tym w obszarach Natura 2000

Projekt „Best for Biodiversity” propagował najlepsze praktyki w zakresie informacji i komunikacji w dziedzinie ochrony bioróżnorodności w lasach państwowych w Polsce od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. W ramach projektu opublikowano 11 wytycznych na temat ochrony wybranych gatunków (od różnych insektów po żubra) oraz dwóch siedlisk: łąk podmokłych i muraw kserotermicznych, czyli suchych. W szkoleniach służących propagowaniu najlepszych praktyk opisanych w wytycznych wzięło udział 1300 osób. Projektowi towarzyszyła udana kampania medialna pogłębiająca społeczną świadomość w dziedzinie bioróżnorodności polskich lasów, w ramach której m.in. nakręcono 11 filmów dla telewizji państwowej, które dotarły do ponad 8 mln telewidzów, a zwiastuny tych filmów obejrzało ponad 12 mln Polaków.

Kontekst

Tegoroczny Zielony Tydzień, #EUGreenWeek, skupia się wokół rozmaitych aspektów inwestycji ekologicznych, ze szczególnym uwypukleniem inwestowania korzystnego tak dla środowiska, jak i dla gospodarki. Unia dysponuje obecnie całym wachlarzem programów finansowania służących wprowadzaniu niskoemisyjnych, zasobooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań w przyszłości. Należy do nich program LIFE, instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu, ukierunkowany szczególnie na udane projekty ekologiczne możliwe do przeskalowania i zreplikowania w skali Unii.

Program LIFE funkcjonuje od 1992 r. W tym czasie udzieli dofinansowania ponad 4 tys. projektów w całej UE i poza nią. Uruchomiono dzięki niemu łączne inwestycje na rzecz ochrony środowiska i klimatu warte 7,8 mldEUR, przy 3,4 mldEUR środków własnych programu. Obecnie wspiera on realizację 1100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mldEUR w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Z programu LIFE skorzystało już ponad 650 projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym o łącznym budżecie przekraczającym 1,6 mldEUR. Projekty te przeważnie dotyczą odpadów, z uwzględnieniem priorytetowego traktowania kwestii oszczędności wody.

Więcej informacji na temat LIFE:

http://ec.europa.eu/life