Lepsze stanowienie prawa

Opracowywanie nowoczesnych, proporcjonalnych przepisów adekwatnych do celu jest wspólną odpowiedzialnością, która ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania praworządności i naszych wspólnych wartości, a także dla skuteczności administracji publicznej i przedsiębiorstw. Lepsze stanowienie prawa opiera się na krytycznej ocenie, czy działania należy podjąć na poziomie unijnym czy też krajowym, oraz bardziej aktywnej i konstruktywnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Komisja polityczna to taka, która słucha Parlamentu Europejskiego, wszystkich państw członkowskich i głosu obywateli. I to właśnie w wyniku ich słuchania Komisja wycofała 100 wniosków ustawodawczych w pierwszych dwóch latach swojej kadencji, przedstawiła o 80 proc. mniej inicjatyw niż w ciągu ostatnich 5 lat i rozpoczęła gruntowny przegląd całego istniejącego prawodawstwa. Ponieważ jedynie dzięki skoncentrowaniu naszych zasobów na kwestiach, w których Europa może stanowić prawdziwą wartość dodaną i szybko osiągnąć rezultaty, będziemy mogli uczynić Europę lepszą i bardziej wiarygodną.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa powiedział dzisiaj: – Będziemy ambitni, tam gdzie musimy, a skromni, tam gdzie możemy. Obywatele w całej Europie oczekują, że Unia Europejska się zmieni. Chcą oni, aby UE skuteczniej zajęła się poważnymi problemami, które ich dotyczą w ich miastach i na ich ulicach, a jednocześnie nie chcą przepisów, które zwiększają biurokrację i niepotrzebnie komplikują im życie. Dołożyliśmy wszelkich starań, by się zmienić i zerwać z przeszłością. Zlikwidowaliśmy i uprościliśmy wiele przepisów, a także przedstawiliśmy wnioski ustawodawcze, które koncentrują się na ważnych kwestiach, takich jak migracja, bezpieczeństwo, inwestowanie i zmiana klimatu. Będziemy w dalszym ciągu podążać tą drogą wsłuchiwania się w troski obywateli i ich uwzględniania. A jeśli Parlament i Rada zaakceptują i przyjmą nasze propozycje, obywatele w całej Europie odczują wkrótce prawdziwe zmiany.

Na początku swojej kadencji Komisja Junckera dała jasno do zrozumienia, że zmieni zakres i sposób działania, skupiając się na kwestiach, które są naprawdę ważne dla obywateli, i działając na dużą skalę w sprawach ważnych, w przypadku których działanie na poziomie unijnym jest najbardziej potrzebne, a państwom członkowskim pozostawiając swobodę decyzyjną tam, gdzie działania krajowe są bardziej odpowiednie.

Działanie na dużą skalę w sprawach ważnych oznacza także umiejętność dostosowywania się do nowych okoliczności i rozwiązywania pilnych kwestii dzięki szybkiej mobilizacji, gdy jest to potrzebne, tak jak miało to miejsce na przykład w przypadku kryzysu uchodźczego. Komisja przygotowała i przedstawiła inicjatywy w rekordowym czasie, w oparciu o sprawdzoną empirycznie analizę ich skutków.

Lepsze stanowienie prawa to wspólny program działań wymagających nieustających wysiłków ze strony wszystkich instytucji UE i rządów krajowych.

Dziś Komisja potwierdza swoje zobowiązanie do lepszego stanowienia prawa oraz określa następujące działania priorytetowe:

  • Utrzymanie kursu: Program prac Komisji na 2017 r. będzie skoncentrowany na kilku starannie wybranych nowych inicjatywach, odzwierciedlających 10 naszych priorytetów politycznych i dotyczących wyzwań, przed którymi stoi obecnie UE. Program prac obejmie wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji i nawiąże do pierwszych wniosków platformy REFIT.
  • Podjęcie odpowiedzialności: Komisja rozważy wprowadzenie zmian do przepisów regulujących unijne procedury udzielania zezwoleń w niektórych wrażliwych sektorach, aby zapewnić, by Komisja nie była osamotniona przy podejmowaniu odpowiedzialności za działania, w których państwa członkowskie nie mogą wydać opinii.
  • Przejrzystość: Komisja zaproponuje nowy rejestr służący przejrzystości obejmujący interakcje zainteresowanych stron z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.
  • Sprawozdawczość w zakresie obciążeń: Pierwsze roczne badanie dotyczące obciążeń zostanie przedstawione przez Komisję w ramach nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.
  • Sprawniejsze egzekwowanie przepisów: Komisja przyjmie komunikat w sprawie stosowania prawa Unii, aby wesprzeć skuteczne stosowanie, wdrażanie i egzekwowanie przepisów.

Wyniki działania na dużą skalę w sprawach ważnych

Komisja znacznie ograniczyła zakres swych rocznych programów pracy, przedstawiając 23 nowe inicjatywy priorytetowe i pakiety w 2015 r. i również 23 w 2016 r. Komisja koncentruje wysiłki na istotnych inicjatywach o wysokiej wartości dodanej na poziomie UE: pobudzaniu inwestycji, odpowiedzi na kryzys uchodźczy, wzmocnieniu granic, zwalczaniu zmiany klimatu, wspieraniu innowacji za pośrednictwem jednolitego rynku cyfrowego, tworzeniu unii energetycznej, a także zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania.

Konsekwentne przestrzeganie przepisów UE ma również znaczenie dla obywateli. Komisja kładzie szczególny nacisk na te naruszenia, które mają znaczny wpływ na osiągnięcie ważnych celów polityki UE.

Zmniejszenie obciążenia regulacyjnego i administracyjnego

Komisja poświęciła równie dużo uwagi uproszczeniu istniejącego prawodawstwa i zapewnieniu, by odpowiadało potrzebom w szybko zmieniającym się świecie. Aby umożliwić skupienie się na kwestiach priorytetowych, w ciągu ostatnich dwóch lat wycofaliśmy 90 proponowanych aktów prawnych, których proces legislacyjny stał w miejscu, uchyliliśmy 32 przestarzałe akty prawne i zidentyfikowaliśmy 103 obszary wymagające uproszczenia przepisów.

Utworzenie platformy REFIT zwiększyło wkład rządów krajowych i zainteresowanych stron w nasz program uproszczeń. Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zainteresowane strony mają możliwość przedstawiania na platformie swoich poglądów na temat aktów prawnych UE i proponowania ulepszeń. W ramach platformy rozważono już ponad 100 pomysłów i przedstawiono Komisji 17 opinii zawierających konkretne sugestie w wielu różnych obszarach. Komisja poinformuje o planowanych przez siebie działaniach następczych w ramach programu prac na rok 2017.

Otwarte i sprawdzone empirycznie kształtowanie polityki

Od maja 2015 r. Komisja wprowadziła szereg środków w celu bardziej aktywnej i konstruktywnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przy przygotowywaniu nowych inicjatyw i ocenie obecnych polityk. Ma to doprowadzić do znaczącej poprawy udziału zainteresowanych stron i obywateli, którzy mogą teraz przez internet dostarczać Komisji informacji zwrotnych na temat wstępnych koncepcji politycznych, uczestniczyć w internetowych konsultacjach publicznych, wypowiadać się na temat wniosków składanych przez Komisję oraz przepisów wykonawczych, zanim zostaną one przyjęte.

Aby wzmocnić niezależną kontrolę jakości ocen skutków przedkładanych przez Komisję, Radę ds. Ocen Skutków zastąpiła w dniu 1 lipca 2015 r. nowa Rada ds. Kontroli Regulacyjnej, posiadająca szerzej zakrojony i wzmocniony mandat do analizowania obowiązujących przepisów. Komisyjny system oceny skutków został oceniony zewnętrznie, a jego jakość uznana i wysoko sklasyfikowana przez OECD.

Dodatkowe informacje