Lepsza ochrona danych

Spotkanie, które odbyło się w środę 21 września br. w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce, otworzyła Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: – Unijne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 4 miesiące temu, jest efektem wielkiej reformy przepisów UE w tym zakresie. Celem było stworzenie nowych ram prawnych i objęcie nimi zarówno krajowych jak i transgranicznych zasad w zakresie ochrony danych.

Bielak-Jomaa przypomniała, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych zacznie być bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018. Do tego czasu państwa członkowskie będą musiały podjąć szereg działań legislacyjnych. Jednocześnie do stosowania nowych standardów muszą się przygotować wszystkie podmioty będące adresatami praw i obowiązków wynikających z unijnego rozporządzenia.

– Rolą Przedstawicielstwa KE w Polsce jest doprowadzanie do efektywnego przekazywania informacji między Komisją Europejską a instytucjami i społeczeństwem obywatelskim w Polsce – mówił Filip Skawiński z PKE. Przypomniał, że wypracowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych trwało długo, zaś przyjęte ostatecznie przez Parlament Europejski i Radę rozwiązania określił mianem rozsądnego kompromisu, który godzi wiele często sprzecznych interesów różnych stron. Podkreślił, że stanowi ono element budowy jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej.

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji Maciej Groń powiedział, że Polsce zależy, aby “rozwiązania przyjęte w poszczególnych państwach były do siebie zbliżone oraz, by w efekcie podjętych działań wszystkie strony – zarówno przedsiębiorstwa, jak i obywatele – miały gwarancję, że ich prawa będą zabezpieczone”.

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji przedstawił harmonogram prac na najbliższe miesiące, których koniec wyznacza data wejścia w życie unijnego rozporządzenia. Maciej Groń poinformował, że projekt założeń dotyczących ochrony danych osobowych będzie gotowy jesienią. Zostanie on następnie poddany konsultacjom tak, aby na początku 2017 roku był już uzgodniony z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Resort chce, aby projekt ustawy był gotowy do przesłania do Sejmu w połowie 2017 roku. – Nowa ustawa uchyli wszystkie dotychczas obowiązujące akty wykonawcze, trzeba je będzie na nowo napisać. Aktów tych jest bardzo dużo i są skomplikowane, dlatego chcemy pełnić rolę koordynatora prac nad nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych – zapewnił przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

Bruno Gencarelli z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości przypomniał, że styczniu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy unijnych przypisów dotyczących ochrony danych osobowych, gdyż obowiązujące dotychczas zapisy pochodziły z 1995 roku. Zmiany były konieczne ze względu na postęp globalizacyjny i techniczny, niezbędna też stała się harmonizacja przepisów w ramach UE. – Prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem obywateli Unii Europejskiej, wpisanymi w Traktat Lizboński – mówił przedstawiciel KE. – Mamy już doświadczenia ze stosowania dyrektywy z 1995 roku, którą państwa członkowskie interpretowały na różne sposoby. Celem reformy jest stworzenie bardziej harmonijnego środowiska i jednolitego zestawu reguł w miejsce 28 różnych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w przeciwieństwie do dyrektywy, będzie bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Spotkanie zorganizował Generalny Inspektorat Danych Osobowych.

Więcej informacji o unijnej reformie danych osobowych:

Relacja z konferencji również na stronie GIODO