Łatwiejsze fundusze
Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w czerwcu ubiegłego roku Komisja zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów. Dzisiejszy komunikat “Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020” przedstawia wszystkie zmiany w jednym dokumencie. Kluczową kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE, a tym samym ułatwić im życie. – Dokonano uproszczenia w każdej z propozycji tematycznych dla kolejnych WRF – powiedział Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet. – Unijne fundusze mogą odegrać kluczową rolę w naszym dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki zapewnieniu dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i naukowców. Chcieliśmy sprawić, aby dostęp do tych środków był bardziej przyjazny dla użytkowników, tak aby beneficjenci nie gubili się w gąszczu przepisów. Przepisy UE uzupełnione są jednak często dodatkowymi przepisami na szczeblu krajowym. W związku z tym działania na szczeblu UE mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy będą im towarzyszyły podobne wysiłki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też Komisja ma nadzieję, że ustawodawcy w Parlamencie Europejskim, w Radzie, jak również w państwach członkowskich uznają uproszczenie przepisów za kwestię kluczową. Komisja deklaruje dziś swoją gotowość do występowania w obronie planu uproszczenia oraz determinację do podjęcia działań ostrzegających, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Przykłady uproszczenia dostępu do finansowania – zakup maszyn w szkołach zawodowych sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta sama szkoła otrzymała dotację na opracowywanie programów nauczania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo że obie inwestycje były niezbędne do wprowadzenia nowego programu nauczania, szkoła musiała wypełnić wymagane formalności dwukrotnie. Dzięki naszemu wnioskowi łatwiej będzie można połączyć środki pochodzące z dwóch funduszy, a tym samym szkoła będzie musiała wypełniać formalności tylko raz, co z kolei umożliwi przeznaczenie większej ilości czasu na dodatkowe kształcenie uczniów; – według obecnie obowiązujących przepisów dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych przez UE w ramach polityki spójności należy przechowywać przez okres do 10 lat. W przypadku niektórych projektów czas przechowywania dokumentacji może wynieść 15 lat. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć ten okres do 5 lat. Skutki tego uproszczenia są szczególnie istotne dla mniejszych beneficjentów, takich jak organizacje pozarządowe i MŚP; – obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby kontroli, którym można poddać dany projekt. Niektórzy beneficjenci EFRR mogą być kontrolowani kilka razy w roku przez krajowy organ kontroli lub Komisję, co jest dość czasochłonne. W związku z tym w kolejnym okresie Komisja proponuje lepsze skoordynowanie z krajowymi organami kontroli. Projekty o wartości poniżej 100 000 EUR będą kontrolowane najwyżej raz w czasie realizacji całego projektu, natomiast większe projekty będą poddawane kontroli nie częściej niż raz w roku; – w obszarze „Badania naukowe” uzyskanie dotacji trwa przeciętnie 350 dni. Komisja proponuje, aby okres ten zmniejszyć o jedną trzecią (100 dni); – beneficjent EFS musiał przechowywać bilety autobusowe uczestników szkolenia w celu uzasadnienia wydatków poniesionych w związku z projektem. Niestety po pewnym czasie druk na biletach wyblakł, tak że niemożliwe było udowodnienie poniesionych wydatków. W przyszłości możliwe będzie stosowanie ryczałtu w dużo większym zakresie, więc np. przechowywanie biletów w ogóle nie będzie konieczne. Należy się bowiem skupić na jakości i wynikach projektów. Przebieg procedury W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet 57 wniosków legislacyjnych w sprawie przepisów sektorowych leżących u podstaw wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Wraz z przeglądem rozporządzenia finansowego wszystkie te wnioski tworzą zestaw spójnych zasad, których istotną cechą jest m.in. to, że mają uprościć przepisy. W celu zagwarantowania, że nowe programy zostaną uruchomione od dnia 1 stycznia 2014 r., wnioski należy przyjąć do końca 2013 r. Przy opracowywaniu wniosków Komisja dokonała oceny funkcjonowania istniejących instrumentów i programów w zakresie wydatków oraz przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami w celu opracowania takich instrumentów i programów, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom i trybom działania.