Laboratorium Bauhausu

Komisja Europejska uruchamia laboratorium nowego europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie sprawienie, aby dzięki konkretnym i namacalnym projektom nowy europejski Bauhaus stał się rzeczywistością. Dzięki integracji rosnącej społeczności skupiającej się wokół tej inicjatywy i wymianie pomysłów, doprowadzi on do realizacji estetycznych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu projektów.

Uruchomienie laboratorium nowego europejskiego Bauhausu rozpoczyna się zaproszeniem do sympatyków nowego europejskiego Bauhausu o bardziej bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, takich jak regiony, wsie i miasta, w tę inicjatywę.

Rozpoczyna się realizacja kilku projektów w ramach laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, w tym opracowanie narzędzi etykietowania nowego europejskiego Bauhausu, prace nad warunkami ram regulacyjnych oraz badanie skierowane do przedsiębiorstw budowlanych, architektów, urbanistów i innych podmiotów w celu zidentyfikowania barier utrudniających realizację projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu w sektorze budowlanym i mieszkaniowym.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała przy tej okazji: – Nowy europejski Bauhaus to coraz większy ruch łączący ludzi w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, sztuka, nauka i architektura, którego celem jest dzielenie się innowacyjnymi pomysłami i realizacja estetycznych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu projektów mających na celu poprawę życia codziennego. Laboratorium nowego europejskiego Bauhausu umożliwi powiększenie sieci tych kontaktów. Przyczyni się to do stworzenia podstaw dla realnych zmian.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: – Laboratorium nowego europejskiego Bauhausu stanowi doskonałą okazję do wprowadzenia w życie koncepcji nowego europejskiego Bauhausu oraz zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron w opracowanie praktycznego i trwałego wkładu w tę inicjatywę. Zachęcam rosnącą społeczność skupiającą się wokół nowego europejskiego Bauhausu, a w szczególności regiony, gminy i inne podmioty publiczne, aby dołączyć do grupy sympatyków tej inicjatywy i współpracować z nami na rzecz dobrobytu społeczności w europejskich regionach i miastach.

Komisja ogłosi również zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektonicznego na nowy budynek dla 400 naukowców Wspólnego Centrum Badawczego Komisji w Sewilli (Hiszpania). Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs wyraźnie związany z nowym europejskim Bauhausem. Obiekt ten jest pokazowym przykładem łączności miejskiej i społecznej, dobrostanu w miejscu pracy oraz lokalnych i globalnych ekologii i gospodarek przyszłości. Zwycięski wniosek zostanie ogłoszony tutaj około godz. 12.50 czasu środkowoeuropejskiego.

Rosnąca społeczność i napędzanie realnych zmian

Zaproszenie do dołączenia do sympatyków nowego europejskiego Bauhausu stanowi odpowiedź na postulat podmiotów publicznych (takich jak gminy), organizacji politycznych i przedsiębiorstw, aby w bardziej zorganizowany sposób móc angażować się w tę inicjatywę. Zaproszenie jest otwarte od dziś dla podmiotów, które zobowiązują się do przestrzegania wartości nowego europejskiego Bauhausu, takich jak zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne. Grupa sympatyków nowego europejskiego Bauhausu powiększy już istniejącą społeczność liczącą ponad 450 oficjalnych partnerów, członków okrągłego stołu wysokiego szczebla, punktów kontaktowych rządów krajowych oraz zwycięzców i finalistów nagród nowego europejskiego Bauhausu.

Dzięki tej społeczności laboratorium nowego europejskiego Bauhausu będzie działać w charakterze inkubatora służącego łączeniu ludzi i uczeniu się od siebie nawzajem. Dziś rozpoczyna się realizacja kilku projektów w ramach laboratorium nowego europejskiego Bauhausu:

  • projekt „strategia oznaczania”, w ramach którego zaprasza się ekspertów, pracowników akademickich i specjalistów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i estetyki do wniesienia wkładu w tworzenie kompasu i ram oceny, które pomogą zapewnić, by projekty były dobrze dostosowane do wartości nowego europejskiego Bauhausu;
  • projekt „analizy i eksperymenty” mający na celu zbadanie, w jaki sposób ramy regulacyjne, od szczebla lokalnego po europejski, mogą wspierać opracowywanie projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu. Badanie mające na celu określenie wyzwań, przed którymi stoją realizatorzy projektów, i dostępnych im możliwości, jest otwarte do 30 czerwca 2022 r.;
  • dwa projekty dotyczące „innowacyjnego finansowania”: jeden dotyczy finansowania społecznościowego i finansowania publicznego, a drugi współfinansowania w kontekście działalności charytatywnej. Projekty te pozwolą na zbadanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu. Zachęca się wszystkich zainteresowanych innowacyjnym finansowaniem do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Projekty te stanowią uzupełnienie bieżących prac mających na celu promowanie transformacji miejsc nauki, a także trzech wezwań do wspierania obywateli, miast i miasteczek w propagowaniu projektu nowego europejskiego Bauhausu w ich społecznościach.

Realizowane są również trzy kierowane przez społeczność projekty laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, a na stronie internetowej laboratorium dostępnych jest od dziś więcej informacji na ich temat:

  • „nowy europejski Bauhaus: kierunek południe” skupia sześć państw Europy Południowej, które wspólnie zastanawiają się nad edukacją i jej poprawą dzięki architekturze;
  • „nordycki Bauhaus neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla” to otwarte forum dyskusji na temat tego, w jaki sposób architektura, design i sztuka mogą przyczynić się do stworzenia neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla środowiska zbudowanego i środowiska życia w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu;
  • „nowy europejski Bauhaus w górach” ma na celu poprawę jakości środowiska zbudowanego i jakości życia obywateli na obszarach wiejskich i górskich.