Kryzys też społeczny
Negatywne skutki dla zatrudnienia i poziomu życia wywołane przez cięcia budżetowe i podwyżki podatków są coraz bardziej odczuwalne w państwach członkowskich. W przeglądzie odnotowano także zmniejszenie salda imigracji spoza UE.

W styczniu 2013 r. nastąpił dalszy wzrost bezrobocia, które objęło 26,2 milionów osób w UE (19 milionów w strefie euro) oraz 10,8 proc. ludności aktywnej zawodowo (11,9 proc. w strefie euro). Różnica stopy bezrobocia pomiędzy południową/peryferyjną a północną częścią strefy euro osiągnęła w 2012 r. najwyższą jak dotąd różnicę 10 punktów procentowych.

PKB w UE zmniejszyło się o 0,5 proc. w przeciągu czwartego kwartału 2012 r., co stanowi największy regres od początku 2009 r. Ogólny wskaźnik zatrudnienia w UE obniżył się w 2012 r. o 0,4 proc., a pozytywne zmiany nastąpiły jedynie w zakresie pracy w niepełnym wymiarze godzin. W samym czwartym kwartale 2012 r. wskaźnik pracy w niepełnym wymiarze zmniejszył się o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Spadek wydatków na ochronę społeczną szybszy niż w trakcie poprzednich kryzysów gospodarczych

Ograniczenie budżetów publicznych niekorzystnie wpłynęło na zatrudnienie, zarówno bezpośrednio ‑ poprzez zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym, jak i pośrednio ‑ na skutek obniżenia zagregowanego popytu makroekonomicznego.

Zmiany w systemach podatkowych i systemach świadczeń oraz cięcia wynagrodzeń w sektorze publicznym spowodowały znaczące obniżenie poziomu realnych dochodów gospodarstw domowych, poważnie nadwyrężając poziom życia w gospodarstwach domowych o niskich dochodach. Cięcia wydatków i podwyżki podatków wpłynęły w nierówny sposób na grupy osób o wysokich i niskich dochodach.

Analiza wykazuje, że rozważne opracowywanie reform budżetowych jest niezbędne, by uniknąć nieproporcjonalnego obciążania osób najbiedniejszych, jak miało to miejsce w kilku krajach (np. w Estonii i na Litwie). Odsetek ludności UE w trudnej sytuacji finansowej jest zdecydowanie wyższy niż kiedykolwiek w poprzednim dziesięcioleciu, obejmując jedno na cztery gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

źródło i więcej informacji: Link