Kreatywna Europa dla polskich MŚP

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich małych i średnich firm. Dzięki temu firmy będą mogły skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnego w unijnym programie “Kreatywna Europa”.

Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca roku.

Dzięki podpisanej umowie z EFI prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami Kreatywna Europa może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

Podpisanie umowy jest efektem udanej współpracy EFI i BGK, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów finansowych Programów Unii Europejskiej. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera.

Roger Havenith, wiceprezes EFI, powiedział: – Nowy pilotażowy program wspierany przez unijne regwarancje ma na celu zachęcenie polskich banków kredytujących do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym. Firmy z tych sektorów często mają ograniczony dostęp do finansowania, co zmieni się dzięki umowie z BGK. Z unijnego wsparcia korzysta sektor kultury i kreatywny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK, dodała: – Misją BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ułatwimy małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Program Kreatywna Europa daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem udanej współpracy BGK, EFI i sektora bankowego w Polsce. Razem z bankami kredytującymi tworzymy skuteczny system wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych.

Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział: – Kultura to bardzo ważna część gospodarki i – jak pokazują badania – dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, tworząca nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu. Sektor kreatywny to jeden z tych sektorów, który będzie istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego jego rozwój jest dla Polski i polskiego rządu bardzo istotny. Tworzony dzisiaj Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa to bezprecedensowy mechanizm wsparcia branż kreatywnych. Pozwoli on na udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych (ok. 525 mln zł), które umożliwią dynamiczny rozwój małych i średnich firm z branż kreatywnych w Polsce. To pozwoli na ogromną jakościową zmianę w tych sektorach kultury, których potencjał dotychczas nie jest w pełni wykorzystywany. Pozwoli to także maksymalnie wykorzystać zasoby tych prężnie rozwijających się sektorów kultury, takich jak przemysł audiowizualny czy gry komputerowe i wideo.

Andrus Ansip, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego powiedzieli: Zwiększenie dostępu MŚP do rozwiązań finansowych pobudzi ich kreatywność, innowacyjność i ułatwi podejmowanie ryzyka. Dzięki umowie umożliwiamy małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorach takich jak sztuki wizualne lub design uzyskanie kredytów bankowych, a to przełoży się na innowacyjność i tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i regionalnym.

Sektory kultury i kreatywny to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB. Firmy działające w tym sektorze mają utrudniony dostęp do finansowania przede wszystkim ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. www.eif.org

O BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK aktywnie realizuje strategiczne programy przedsiębiorczości i rozwoju. Jest głównym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje szeroką paletę gwarancji we współpracy z sektorem bankowym.

Więcej informacji o BGK: odwiedź www.bgk.pl

O Instrumencie Gwarancyjnym dla Sektorów Kultury i Kreatywnych i programie Kreatywna Europa

Utworzony w ramach programu “Kreatywna Europa” instrument gwarancyjny sektorów kultury i kreatywnych jest pierwszym instrumentem inwestycyjnym UE o tak szerokim zasięgu w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Kreatywna Europa to 7-letni unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, którego budżet wynosi 1,46 miliarda euro. Jego celem jest promowanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, jak również wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego.
Instrument zapewnia dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnego na terenie całej Europy. Przykładem przedsiębiorstwa, które skorzystało z programu jest HiFilm, rumuński producent filmów, reklam i programów telewizyjnych. W okresie wzrostu firma napotykała znaczne trudności w przepływie środków pieniężnych, aby pokryć koszty produkcji przed otrzymaniem końcowych płatności. Dziś HiFi ma duży portfel produkcji zarówno w kinach w Rumunii, jak i na rynkach międzynarodowych.

O Planie Junckera

Plan Inwestycyjny dla Europy, tak zwany „Plan Junckera” koncentruje się na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zapewnienia rozwoju poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Centralnym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Udziela on gwarancji na pierwszą stratę, dzięki czemu Grupa EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS pozwolą zmobilizować ponad 344 miliardy euro na inwestycje i wsparcie dla około 787 000 małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich 28 państwach członkowskich. Najnowsze dane dotyczące działalności EFIS w podziale na sektory i kraje można znaleźć tutaj.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania z UE. We współpracy z Grupą EBI i BGK, KPK nie tylko oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach programów UE, ale jest również częścią polskiego systemu wdrażania “Planu Inwestycyjnego dla Europy”.

Więcej: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl