Korpus wielu możliwości

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Günther H. Oettinger, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich oraz Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, wydali oświadczenie:

Cieszymy się, że Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Unię Europejską zbudowano na solidarności: to jedna z naszych podstawowych wartości, łącząca europejskich obywateli. Korpus Solidarności jest kluczowym elementem naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia pozycji osób młodych i umożliwienia im zaangażowania się i troszczenia się o innych w naszym społeczeństwie, a także podjęcia aktywnej roli w budowaniu stabilnej i spójnej Europy przyszłości. Od czasu utworzenia w grudniu 2016 r. Europejskiego Korpusu Solidarności przekonaliśmy się, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani udziałem w działaniach solidarnościowych. Dotychczas zarejestrowało się w nim prawie 67 tys. młodych osób, a tysiące z nich rozpoczęło wolontariat, szkolenie lub pracę służące wspieraniu ludzi i społeczności będących w potrzebie.

Działalność Europejskiego Korpusu Solidarności już teraz przynosi efekty. Na przykład w 2017 i 2018 r. wielu wolontariuszy z całej Europy uczestniczyło w projektach w środkowych Włoszech, które przyczyniają się do odbudowy dziedzictwa kulturowego w regionach dotkniętych niszczycielskimi trzęsieniami ziemi w 2016 r. Teraz, gdy Korpus będzie posiadał własne ramy prawne i swój własny budżet w wysokości 375,6 mln euro do 2020 r., możemy spełnić naszą obietnicę, że do końca 2020 r. umożliwimy odbycie stażu 100 tys. młodych ludzi. To porozumienie pozwoli nam ponadto na zwiększenie dostępnych możliwości i udzielanie większej pomocy w całej Europie. Utoruje ono również drogę do dodatkowych 350 tys. staży, które chcemy zaoferować w ramach wniosku dotyczącego kolejnego długoterminowego budżetu UE.

Pragniemy podziękować prezydencji maltańskiej, estońskiej i bułgarskiej, a także Komisji Kultury i Edukacji i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Pragniemy również podziękować sprawozdawcom, pani Heldze Trüpel i panu Brando Benifeiemu. Mamy nadzieję, że Parlament i Rada szybko przyjmą ostatecznie uzgodniony w porozumieniu tekst, tak byśmy mogli podjąć kolejny krok na drodze do tego, aby Europejski Korpus Solidarności stał się jeszcze bardziej skuteczny i przynosił efekty w terenie.

Dalsze działania

Po przegłosowaniu porozumienia przez Parlament Europejski i formalnym przyjęciu go przez Radę, Komisja będzie mogła przystąpić do wyboru projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania przygotowawcze można podjąć już wcześniej, a pierwsze zaproszenie do składania wniosków planowane jest jeszcze w tym roku.

Kontekst

W dniu 30 maja 2017 r., po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów.

W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., przeznaczając 1,26 mld euro w celu umożliwienia 350 tys. młodych osób odbycie stażu solidarnościowego.

Dalsze informacje