Korpus Solidarności: konkurs na projekty

Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: – Ogłaszając nowy konkurs w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wywiązujemy się z naszego zobowiązania do zapewnienia młodym ludziom większych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe. Finansowany z unijnego budżetu Europejski Korpus Solidarności daje młodzieży najlepsze warunki do nauki, dzielenia się i wykorzystania energii na rzecz wspólnego dobra.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: – Solidarność jest jedną z najważniejszych wartości Unii Europejskiej. Młodzi ludzie z całej UE wielokrotnie okazywali chęć pomocy potrzebującym. Zapewniając specjalne ramy prawne i konieczne finansowanie na lata 2018–2020, chcemy dać im więcej możliwości angażowania się w działania, w tym szansę stworzenia własnej grupy wolontariuszy i pomysłów na projekty solidarnościowe.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników MarianneThyssen, dodała: – Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i integracji na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności daje on młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania

Zaproszenie do składania wniosków obejmuje znacznie szerszy zakres projektów niż kiedykolwiek przedtem. Oprócz bardziej długoterminowego indywidualnego wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy w dziedzinach związanych z solidarnością do udziału w konkursie dopuszczone będą też następujące projekty:

  • Organizacje będą mogły oferować krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do dwóch miesięcy) dla zespołów wolontariuszy. Najpierw jednak będą musiały uzyskać znak jakości, o który mogą wystąpić w dowolnym czasie, składając wniosek do krajowej agencji programu Erasmus+, a w niektórych przypadkach do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  • O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko publiczne i prywatne podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE. Także młode osoby zarejestrowane w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogły stworzyć grupę złożoną z co najmniej pięciu uczestników i realizować własne projekty solidarnościowe prowadzone przez młodzież.
  • W niektórych projektach Europejskiego Korpusu Solidarności w dziedzinie wolontariatu uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE – z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i innych państw partnerskich.

Dalsze działania

Projekty objęte zaproszeniem do składania wniosków zostaną wybrane po tym, jak Parlament Europejski i Rada formalnie przyjmą wniosek Komisji. Porozumienie polityczne w tej sprawie osiągnięto już w czerwcu 2018 r.Termin składania wniosków upływa 16 października 2018 r., z wyjątkiem projektów grup wolontariuszy, którzy mają czas na złożenie wniosku do 18 lutego 2019 r.

Kontekst

Szczegółowe warunki ogłoszonego dzisiaj zaproszenia do składania wniosków, w tym priorytety i instrukcje dotyczące składania wniosków w ramach każdego projektu można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności działa od grudnia 2016 r. Od tego czasu zarejestrowało się w nim 72 tys. młodych ludzi, z których około 7 tys. aktywnie uczestniczy w działaniach solidarnościowych.

W maju 2017 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie ponad 340 mln euro na unijny Korpus Solidarności i wzmocnienie jego struktury prawnej, tak aby do końca 2020 r. mogło w nim wziąć udział 100 tys. młodych ludzi. W czerwcu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie tego wniosku, a teraz muszą go formalnie przyjąć. W międzyczasie jednak można już podejmować działania przygotowawcze, takie jak ogłoszone dzisiaj zaproszenie do składania wniosków.

11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., który przewiduje przeznaczenie na ten cel 1,26 mld euro, aby umożliwić około 350 tys. młodych osób wzięcie udziału w działaniu solidarnościowym.

Dodatkowe informacje