Korpus medyczny UE

Dzięki nowemu korpusowi kraje unijne i inne uczestniczące w nim państwa europejskie mogą z wyprzedzeniem zadeklarować zespoły medyczne i sprzęt gotowe do szybkiego rozmieszczenia w razie sytuacji kryzysowej. Umożliwi to szybsze i bardziej przewidywalne reagowanie. Korpus medyczny może obejmować zespoły ratownictwa medycznego, ekspertów w zakresie zdrowia publicznego i koordynacji medycznej, mobilne laboratoria ds. bezpieczeństwa biologicznego, samoloty służące do ewakuacji medycznej oraz zespoły wsparcia logistycznego.

Dzięki europejskiemu korpusowi medycznemu UE będzie szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego. Musimy wyciągnąć wnioski z epidemii eboli. Jednym z głównych problemów była wtedy mobilizacja zespołów medycznych. Dziękuję tym państwom członkowskim, które już się zgłosiły. Jednocześnie zachęcam pozostałe państwa do udziału w korpusie, aby Unia mogła odpowiednio reagować na coraz częstsze sytuacje kryzysowe, a także by poprawić planowanie i gotowość w tej dziedzinie – powiedział komisarz Christos Stylianides, który zorganizował dzisiejszą oficjalną inaugurację w Brukseli.

Europejski korpus medyczny stanowi część nowo utworzonej europejskiej zdolności reagowania kryzysowego w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności (zwanego też „dobrowolną pulą zasobów”). Zespoły i sprzęt dla dobrowolnej puli zasobów zadeklarowały jak dotąd Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Szwecja.

Kontekst

Podczas epidemii eboli jednym z głównych problemów było szybkie rozmieszczenie personelu medycznego, a co za tym idzie – poważne wyzwania dotyczące logistyki i zarządzania. Z tego powodu pod koniec 2014 r. Niemcy i Francja wyszły z inicjatywą powołania „białych hełmów”. Był to pierwszy krok w kierunku utworzenia europejskiego korpusu medycznego, który stanowi teraz część europejskiej zdolności reagowania kryzysowego.

W przypadku reagowania na sytuacje nadzwyczajne uruchamia się unijny mechanizm ochrony ludności, który ułatwia współpracę między 33 europejskimi państwami (28 państwami członkowskimi UE, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Czarnogórą, Islandią, Norwegią i Serbią). Wkrótce tym mechanizmem zostanie również objęta Turcja. Państwa uczestniczące w mechanizmie łączą swoje zasoby, które można udostępnić krajom dotkniętym klęskami na całym świecie. Uruchomienie mechanizmu oznacza, że udzielanie pomocy w Unii Europejskiej i poza jej granicami jest skoordynowane. Mechanizmem zarządza Komisja Europejska za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego.

Aby zwiększyć gotowość i reagowanie UE na sytuacje nadzwyczajne, w 2014 r. ustanowiono europejską zdolność reagowania kryzysowego („dobrowolną pulę zasobów”). Obejmuje ona zespoły ratunkowe i sprzęt zadeklarowane przez państwa członkowskie oraz gotowe do wykorzystania w operacjach reagowania kryzysowego.

Europejski korpus medyczny będzie jednocześnie stanowił wkład Europy w światowy zespół ds. szybkiego reagowania na stany zagrożenia zdrowia publicznego (ang. Global Health Emergency Workforce), który powstaje pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia.