Konsumenci lekko optymistyczni

Mimo że od 2010 r. ogólny poziom zaufania do rynków wykazuje tendencje wzrostowe, to ze sprawozdania wynika, iż jedynie 53 proc. konsumentów jest przekonanych, że przedsiębiorstwa w sektorach usług przestrzegają przepisów w zakresie ochrony konsumentów. W przypadku towarów odsetek ten jest tylko nieznacznie wyższy i wynosi 59 proc. Zaufanie konsumentów nie uległo poprawie w porównaniu z tablicą wyników z 2016 r. Obszarami szczególnie problematycznymi dla konsumentów w większości państw członkowskich UE pozostają: telekomunikacja, usługi finansowe i usługi użyteczności publicznej (woda, gaz, energia elektryczna, usługi pocztowe). Należy jednak podkreślić pozytywną zmianę – w sprawozdaniu stwierdzono, że różnica w zaufaniu konsumentów na wschodzie i na zachodzie Europy stopniowo zanika. Poza tym usługi w zakresie pielęgnacji ciała (fryzjerstwo, spa), zakwaterowanie wakacyjne i zorganizowane wyjazdy wakacyjne cieszą się wysokim zaufaniem konsumentów.

– Zaufanie konsumentów rośnie, ale nadal zbyt wielu konsumentów ma złe doświadczenia z niektórymi rynkami, na przykład przy zakupie nieruchomości lub używanego samochodu– powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. – W kwietniu 2018 r. przedstawiliśmy nowy ład dla konsumentów, aby wzmocnić egzekwowanie praw konsumentów i zapewnić konsumentom nowe możliwości obrony swoich praw. Możliwość wniesienia powództwa zbiorowego powinna zwiększyć zaufanie konsumentów do tego, że mogą bronić swoich praw i skłonić przedsiębiorstwa do lepszego przestrzegania zasad.

Główne wnioski z tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2018:

  • W porównaniu z 2016 r. odnotowano zaledwie niewielką poprawę, choć tendencja ta pozostaje dodatnia od 2010 r. W ostatnich dwóch latach sytuacja poprawiła się najbardziej w przypadku kredytów hipotecznych oraz zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną; sektory te są jednak nadal (z wyjątkiem usług w zakresie gazu) jednymi z najmniej wiarygodnych.
  • Rynki w Europie Zachodniej wciąż działają lepiej z perspektywy konsumentów, ale po raz kolejny w tym roku największą poprawę wyników odnotowano w Europie Wschodniej. Wskazuje to, że różnica między Wschodem a Zachodem w funkcjonowaniu rynków na rzecz konsumentów powoli się zamyka. Prowadzone przez Komisję i państwa członkowskie działania w kwestii podwójnej jakości żywności powinny doprowadzić do dalszej poprawy sytuacji pod tym względem.
  • Usługi internetowe i usługi telefonii komórkowej są w dalszym ciągu najbardziej problematyczne dla konsumentów i w ubiegłym roku sprawiły problemy odpowiednio 20,3 proc. i 17,5 proc. konsumentów. Inne obszary wymienione przez co najmniej 10 proc. konsumentów to: subskrypcja telewizyjna, telefonia stacjonarna, sprzedaż technologii informacyjno-komunikacyjnych i towarów elektronicznych, transport kolejowy i miejski, samochody używane, nieruchomości, usługi pocztowe, nowe samochody, wynajem samochodów oraz naprawa samochodów.
  • Usługi finansowe są sektorem, w którym w przypadku problemów konsumenci ponoszą największe straty (stratę finansową lub stratę czasu). Co najmniej 35 proc. konsumentów, którzy napotkali problemy w zakresie ubezpieczenia domu, kredytów hipotecznych, dostaw energii elektrycznej i wody, twierdzi, że poniosło z tego powodu znaczne szkody. Inne obszary, w których konsumenci borykający się z problemami ponieśli znaczne szkody, to przewozy lotnicze, produkty inwestycyjne i ubezpieczenia samochodowe.
  • Rynek nieruchomości i rynek samochodów używanych to sektory o najniższym poziomie zaufania konsumentów. Tylko 38 proc. konsumentów jest pewnych, że dostawcy usług w zakresie nieruchomości przestrzegają przepisów dotyczących ochrony konsumentów, a w sektorze samochodów używanych jest tego pewnych 36 proc. konsumentów.

Działania Komisji na rzecz poprawy ochrony i zaufania konsumentów

Poprawa ochrony konsumentów stanowi priorytet Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera. W kwietniu 2018 r. Komisja zaproponowała „nowy ład dla konsumentów”, który uprawni upoważnione podmioty do występowania z powództwem przedstawicielskim w imieniu konsumentów oraz wprowadzi silniejsze uprawnienia dla organów ochrony konsumentów w państwach członkowskich do nakładania sankcji. Konsumenci objęci zostaną szerszą ochroną także w sieci, a praktyki związane z podwójną jakością, wprowadzające konsumentów w błąd, zostaną jednoznacznie zakazane.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów Komisja wspólnie z organami ochrony konsumentów podjęła działania, aby zapewnić pełne egzekwowanie przez przedsiębiorstwa unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Najnowszy przykład takiego działania to poprawa warunków Airbnb.

Kontekst

Tablice wyników dla rynków konsumenckich pokazują, jak działa jednolity rynek z perspektywy konsumentów w UE. Są publikowane od 2008 r. i mają ułatwić monitorowanie sytuacji konsumentów i stanowić podstawę kształtowania polityki.

Istnieją dwa rodzaje tablic wyników, publikowane co dwa lata w oparciu o reprezentatywne badania ankietowe przeprowadzane w całej UE:

  • Tablica wyników dla rynków konsumenckich śledzi wyniki ponad 40 rynków konsumenckich w oparciu o kluczowe wskaźniki, takie jak: przekonanie, że sprzedający przestrzegają przepisów dotyczących ochrony konsumentów, porównywalność ofert, wybór sprzedawców detalicznych / dostawców, stopień, w jakim rynki spełniają oczekiwania konsumentów, oraz stopień, w jakim problemy pojawiające się na rynku powodują szkody. Inne wskaźniki, takie jak zmiana dostawcy czy ceny, są również monitorowane i analizowane.
  • Tablica wyników sytuacji konsumentów monitoruje krajową sytuację konsumentów w trzech obszarach: 1. wiedza i zaufanie, 2. zgodność z przepisami i egzekwowanie prawa oraz 3. skargi i rozstrzyganie sporów. Przeanalizowano również postępy w zakresie integracji rynku detalicznego w UE (tablica wyników sytuacji konsumentów 2017).

Dodatkowe informacje

Tablice wyników dla rynków konsumenckich

Wskaźnik wydajności rynku, lata 2010–2017

Konsumenci lekko optymistyczni

Konsumenci lekko optymistyczni

 

Konsumenci lekko optymistyczni