Konsultacje: produkcja i konsumpcja w UE
Do roku 2050 ludność świata osiągnie 9 miliardów, a światowy popyt na żywność, pasze i tekstylia ma według prognoz wzrosnąć o 70 proc. Aby móc rozwijać się dynamicznie w tych warunkach, gospodarki będą musiały znacznie bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne. Sposób konsumpcji i produkcji będzie kluczowym czynnikiem sukcesu lub porażki Europy w ramach tego procesu. Dlatego właśnie Komisja zamierza zmienić politykę UE w zakresie konsumpcji i produkcji oraz zainicjowała konsultacje społeczne, które będą trwały do dnia 3 kwietnia.

Zgodnie z przyjętym we wrześniu ubiegłego roku Planem działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (dostępny tutaj: Link ) , aby zaspokoić nasze potrzeby w przyszłości i utrzymać ten sam poziom dobrobytu, przedsiębiorstwa będą musiały osiągać większą wartość dodaną przy mniejszych nakładach, a konsumenci będą musieli przyjąć bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji produktów i usług. Mając powyższe na względzie, Komisja Europejska prowadzi obecnie przegląd działań w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w celu uzyskania pewności, że pomagają one Europie w bardziej efektywnym wykorzystaniu jej zasobów i w ukierunkowaniu jej na długoterminowe zrównoważone działanie.

W ramach przeglądu polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji Komisja zainicjowała szeroko zakrojone konsultacje dotyczące działań w czterech najważniejszych obszarach. W ciągu najbliższych dziewięciu tygodni Komisja będzie zbierać opinie na temat różnych wariantów dotyczących bardziej ambitnej polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Takie konsultacje internetowe stanowią część szerszej debaty stanowiącej wkład w inicjatywy polityczne, których przyjęcie planuje się przed końcem roku 2012.

W ramach konsultacji społecznych zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii dotyczących najlepszych sposobów usprawnienia unijnej polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w czterech obszarach, przy czym celem jest przedstawienie ukierunkowanych informacji zwrotnych odnośnie do:

• polityki w zakresie projektowania produktów, recyklingu, gospodarki odpadami itp.;

• zielonych zamówień publicznych (zachęcanie organów publicznych do preferowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska);

• działań mających na celu poprawę ekologiczności produktów (wpływ produktu na środowisko);

• działań mających na celu poprawę efektywności środowiskowej organizacji (wpływ organizacji na środowisko).

Konsultacje stanowią szeroko zakrojony przegląd polityki unijnej w różnych obszarach i obejmują w związku z tym około 50 pytań. Ponad połowa z nich dotyczy ogółu społeczeństwa, a pozostałe są adresowane do bardziej wyraźnie określonych grup zainteresowanych stron, takich jak rządy, organizacje branżowe lub przedsiębiorstwa prywatne.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem: Link