Konsultacje o rozwoju

Konsultacje społeczne trwają od 30 maja do 21 sierpnia 2016 r. Opinie z przeprowadzonych konsultacji posłużą do określenia kierunków zmiany Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju oraz pozostałych aspektów polityki rozwojowej UE, aby dostosować je do programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (Agenda 2030).

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanowi kontynuację przyjętych w 2000 roku Milenijnych Celów Rozwoju. Jest strategicznym dokumentem, ustanawiającym globalne porozumienie oraz formułującym 17 współzależnych celów, 169 zadań oraz 304 wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Program, który dotyczy wszystkich krajów ma na celu m.in. walkę z głodem i eliminacją ubóstwa, zapewnienie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, zapewnienie trwałości oraz poszanowania środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji.

Agenda stanowi odzwierciedlenie podstawowych europejskich interesów i wartości oraz zapewnia międzynarodowe ramy dla sprostania globalnym wyzwaniom współczesnego świata, takim jak zmiana klimatu, nierówność czy ubóstwo. Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w procesie realizacji Agendy, podejmując w tym kierunku szerokie działania zarówno w ramach wewnętrznej jak i zewnętrznej polityki unijnej.

Dlatego też konsultacje społeczne pełnią istotną rolę w określeniu strategicznego kierunku dla realizacji pełnego zakresu działań zewnętrznych UE oraz dostosowanie istniejących instrumentów politycznych do założeń Agendy 2030.

Czas trwania konsultacji został przewidziany na okres 12 tygodni – od 30 maja 2016 do 21 sierpnia 2016.

Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez uzupełnienie ankiety internetowej dostępnej pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsultationEuropeanConsensusDevelopment?surveylanguage=PL

Krótkie podsumowanie i analiza przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane w listopadzie 2016.