Koniec z przekrętami!
Inicjatywa stanowi część działań Komisji na rzecz zwiększenia zaufania konsumentów w ramach Europejskiego programu na rzecz konsumentów. Dokonując zakupów w internecie w obrębie UE, konsumenci mają 16-krotnie większy wybór produktów, ale 60 % konsumentów nadal nie korzysta z tych możliwości.

W rezultacie konsumenci nie korzystają w pełni z szerokiego wyboru i niższych cen dostępnych na jednolitym rynku. Poprawa zaufania konsumentów poprzez lepsze egzekwowanie przepisów może być istotnym impulsem dla wzrostu gospodarczego w Europie.

Badania dowodzą, że coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych zakupami transgranicznymi. Są oni skłonni wydać więcej na tego rodzaju zakupy niż w 2006 r., kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy unijne.

– Wydatki konsumenckie stanowią 56 % unijnego PKB, natomiast brak zaufania konsumentów dokonujących zakupów w innych państwach członkowskich UE oznacza, że wciąż nie wykorzystujemy w pełni potencjału jednolitego rynku − powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości – dysponujemy odpowiednimi przepisami chroniącymi konsumentów, ale musimy zagwarantować, że są one lepiej egzekwowane, szczególnie w obrocie transgranicznym. Chciałabym, aby stosowana była zasada „zero tolerancji” wobec nieuczciwych podmiotów gospodarczych, tak aby konsumenci dokładnie wiedzieli, co kupują, oraz by nie zostali oszukani. Oznacza to również spójne podejścia do egzekwowania tych samych przepisów.

Dzięki dyrektywie dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, krajowym organom ochrony konsumentów udało się ograniczyć szeroką skalę tego rodzaju praktyk, takich jak dostarczanie konsumentom nieprawdziwych informacji lub stosowanie agresywnych technik, by wpływać na dokonywane przez nich wybory.

Poprzez zastąpienie 27 różnych systemów krajowych jednym zbiorem przepisów, dyrektywa przyczyniła się do uproszczenia przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, ułatwiając konsumentom poznanie przysługujących im praw, niezależnie od tego gdzie w UE dokonują zakupów. Jednak zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy nadal nie mają pewności co do sposobu egzekwowania tych przepisów przez różne krajowe organy wykonawcze.

źródło i więcej informacji:
Link