Koalicja na rzecz bioróżnorodności

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody Komisja Europejska uruchomiła dziś w Monako nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiana konieczności ochrony bioróżnorodności.

Przed kluczowym posiedzeniem COP 15 Konwencji o różnorodności biologicznej w październiku 2020 r. Komisja zwraca się do wszystkich parków narodowych, akwariów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, muzeów historii naturalnej i nauki, aby połączyły siły oraz zwiększyły świadomość społeczną na temat kryzysu naturalnego.

Komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Kryzys różnorodności biologicznej jest istotnym elementem zmiany klimatu. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej nie tylko ocali przyrodę dla przyszłych pokoleń, ale także pomoże przeciwdziałać zmianie klimatu i pozwoli uniknąć negatywnych skutków dla naszej żywności, zdrowia i gospodarki. Musimy pilnie podjąć globalne działania, bo w przeciwnym razie jedyną szansą na zobaczenie przyrody pozostaną ogrody zoologiczne i botaniczne. Byłoby to porażką całej ludzkości.

Dzięki swoim zbiorom, programom edukacyjnym i programom ochrony parki narodowe, akwaria, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea historii naturalnej i nauki są najlepszymi ambasadorami w zakresie wzmacniania świadomości społeczeństwa na temat dramatycznych skutków kryzysu związanego z bioróżnorodnością. Komisja zachęca również władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, naukowców i obywateli do odegrania swojej roli w podnoszeniu świadomości przed szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie bioróżnorodności (COP 15).

Oczekuje się, że podczas COP 15 196 stron konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej przyjmie nowe globalne ramy na rzecz ochrony i przywracania dobrego stanu przyrody, które są równie konieczne jak porozumienie paryskie skupiające się na kryzysie klimatycznym. W następstwie szczytu koalicja na rzecz bioróżnorodności położy nacisk na skoordynowane działania przynoszące wymierne efekty, mające na celu pozytywną zmianę krzywej utraty bioróżnorodności. Inicjatywa ta jest spójna i w pełni zgodna z innymi inicjatywami i koalicjami, np. koalicją o wysokim poziomie ambicji, której przewodzi Costa Rica.

Kontekst

Globalna koalicja będzie stanowić uzupełnienie wysoce skutecznej koalicji „World aquariums # ReadyToChange to # BeatPlasticlution” powstałej w 2017 r., która zgromadziła ponad 200 akwariów w 41 krajach, aby zwiększyć globalną świadomość na temat odpadów morskich.

Dzisiaj w muzeum oceanograficznym w Monako odbyła się uroczystość z okazji uruchomienia nowej inicjatywy oraz scedowania przez Komisję Europejską nadzoru nad koalicją akwariów na UNEP w ramach kampanii na rzecz czystych mórz.

Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska ogłosi nową strategię UE na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w celu ochrony i przywrócenia dobrego stanu przyrody w Europie, z wyszczególnieniem unijnych ambicji w zakresie bioróżnorodności na potrzeby COP 15. Głównym wydarzeniem angażującym będzie Zielony Tydzień, który będzie również miał na celu zmobilizowanie społeczeństwa do działań na rzecz przyrody i bioróżnorodności Zielony Tydzień będzie się odbywał w dniach 1-5 czerwca 2020 r. i obejmie wiele wydarzeń w całej Europie, a także konferencje w Lizbonie i Brukseli.

W sprawozdaniu z 2019 r. przygotowanym przez Międzyrządową Platformę Naukowo-Polityczną w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) wykazano, że stan przyrody ulega globalnemu pogorszeniu w tempie niespotykanym dotąd w historii ludzkości. Rośnie tempo wymierania gatunków – około miliona gatunków jest zagrożonych wyginięciem, co najprawdopodobniej będzie miało poważne konsekwencje dla ludzi na całym świecie. Oznacza to, że ekosystemy nie będą już w stanie wspierać ludzi, zapewniając im wodę, żywność, czyste powietrze i drewno, a ich funkcje, takie jak zapylanie, regulacja klimatu, tworzenie gleby i regulacja powodzi będą poważnie zaburzone.