Klimatyczne konsultacje
Konsultacje zmierzają do przygotowania wniosku legislacyjnego w sprawie zmniejszenia emisji, mającego kontynuować realizację bieżącej decyzji 406/2009/WE (Effort Sharing Decision – ESD). Działania przewidziane w celu wypełnienia zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 mają być podejmowane dalej w latach 2021-2030.

Celem konsultacji jest zebranie dowodów, doświadczeń, sugestii i opinii, które posłużyłyby sformułowaniu ESD po 2020 r. Konsultacje obejmują również takie zagadnienia jak:

1. mechanizmy elastyczności przewidziane w ESD w celu zapewnienia ogólnej efektywności kosztowej
2. monitorowanie, raportowanie i zgodność
3. podejście do ustalania krajowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ESD
4. komplementarne działania w całej UE, aby osiągnąć cele w zakresie redukcji.

Zainteresowane strony proszone są także o opinie na temat działań podjętych w państwach członkowskich w celu realizacji założeń wyznaczonych przez ESD do 2020 r.

KE zależy przede wszystkim na opiniach rządów państw członkowskich, władz regionalnych, zainteresowanych stron danego sektora, organizacji pozarządowych i instytucji badawczych. Konsultacje kładą nacisk na pytania dotyczące alternatywnej polityki jaka mogłaby zostać przyjęta przez Komisję Europejską przy przygotowywaniu wniosku legislacyjnego dotyczącego przeglądu i utrzymania ESD po 2020 roku.

Aktualne zbieranie opinii dopełnia wcześniejsze badania przeprowadzone przez Komisję Europejską w ostatnim czasie, w szczególności w ramach konsultacji w sprawie Zielonej Księgi na 2030 rok zawierającej ramy polityki na rzecz klimatu i energii. Ponadto, badania uruchomiono równolegle do konsultacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, użytkowania gruntów i leśnictwa w kontekście ram klimatyczno-energetycznych na 2030 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY