KE: program prac na 2017 r.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: – Skupiamy się na ważnych kwestiach, na konkretnych działaniach, które poprawiają życie ludzi. Przy okazji przypadającej w marcu przyszłego roku 60. rocznicy traktatów rzymskich, musimy zjednoczyć się wokół pozytywnego programu. Oto cel programu prac Komisji. W najbliższych tygodniach wybiorę – wraz z Parlamentem Europejskim i Radą – szereg inicjatyw o dużym znaczeniu politycznym, które powinny być traktowane priorytetowo w ramach procesu legislacyjnego w nadchodzących miesiącach. To jest Europa w działaniu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: – W tych wymagających czasach musimy zacieśnić współpracę oraz wspomagać ochronę, wspieranie i obronę obywateli Europy. W tym celu Komisja od samego początku wyznaczyła jasne i ukierunkowane priorytety. Uważnie słuchaliśmy Parlamentu Europejskiego, Rady i obywateli, dla których pracujemy. Poczyniliśmy znaczące postępy w takich dziedzinach jak pobudzanie inwestycji i zatrudnienia, zarządzanie migracją oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i zwalczanie terroryzmu. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia, a w tym roku musimy wypracować wiele kluczowych porozumień w sprawie przedłożonych wniosków. Nadszedł czas wspólnego działania, które przynosi rezultaty.

W programie prac na nadchodzący rok zaproponowano 21 kluczowych inicjatyw (patrz załącznik do komunikatu prasowego), jak również 18 nowych wniosków w ramach REFIT w celu poprawy jakości istniejącego prawodawstwa UE oraz zapewnienia, by nasze przepisy były adekwatne do potrzeb. Aby skupić się na wynikach, w programie prac Komisji określono 34 oczekujące na przyjęcie priorytetowe wnioski, które przedstawiliśmy w ostatnich dwóch latach i w przypadku których szybkie przyjęcie przez Parlament i Radę może wywrzeć istotny wpływ w obszarach, w których mają one być stosowane.

Komisja skupiła się na ważnych sprawach.

Od początku kadencji Komisja wytyczyła swoje priorytety, tak by skoncentrować się na istotnych kwestiach, w których skuteczne działania na szczeblu europejskim mogą przynieść konkretne rezultaty.

W ciągu ostatniego roku poczyniono znaczne postępy w kluczowych obszarach, współpracując nad tymi priorytetami z Parlamentem Europejskim i Radą. Osiągnięto wyniki w zakresie 10 priorytetów. W obecnym programie prac przedstawiono konkretne propozycje na kolejny rok, które stanowią wkład Komisji w proces przygotowań do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich w marcu 2017 r. KE będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby upewnić się, że jej propozycje zostaną przyjęte w niedługim czasie.

KE zamierza kontynuować prace dotyczące tych 10 priorytetów za pomocą 21 nowych inicjatyw:

  1. w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji proponujemy inicjatywę na rzecz ludzi młodych, plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe wieloletnie ramy finansowe;
  2. przeprowadzi średniookresowy przegląd jednolitego rynku cyfrowego;
  3. wdroży strategię dotyczącą unii energetycznej obejmującą działania na rzecz niskoemisyjnych pojazdów i mobilności;
  4. stworzy pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny poprzez wdrożenie strategii jednolitego rynku, strategii kosmicznej dla Europy oraz planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych oraz składanie wniosków dotyczących bardziej sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw;
  5. przedstawi pomysły na reformę UE-27 oraz wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej oraz zaproponuje europejski filar praw socjalnych;
  6. wdroży strategię „Handel z korzyścią dla wszystkich” oraz będzie kontynuować negocjacje handlowe z naszymi partnerami, wzmacniając jednocześnie nasze instrumenty ochrony handlu;
  7. będzie dążyć do stworzenia unii bezpieczeństwa, aby zwalczać terroryzm, oraz ujednolici przepisy w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności;
  8. zrealizuje Europejski program w zakresie migracji;
  9. w celu wzmocnienia roli Europy jako podmiotu globalnego KE przedstawi europejski plan działań w sektorze obrony obejmujący Europejski Fundusz Obronny, a wraz z wysokim przedstawicielem przyjmie strategię UE dotyczącą Syrii oraz wdroży globalną strategię UE i partnerstwo Afryka-UE;
  10. dostosuje obowiązujące przepisy do zawartych w traktatach postanowień w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych oraz ocenimy legitymację demokratyczną obowiązujących procedur przyjmowania niektórych przepisów prawodawstwa wtórnego UE. Zwiększymy również wysiłki na rzecz lepszego egzekwowania prawa UE.

Komisja skupiła się na jakości działań.

W tym roku KE proponuje wycofanie 19 oczekujących na przyjęcie wniosków ustawodawczych, które się przedawniły. Chce też uchylić 16 obowiązujących aktów prawnych, które stały się nieaktualne. Będzie także zwiększać wysiłki w zakresie egzekwowania prawa w wielu obszarach polityki, włącznie z jednolitym rynkiem i środowiskiem, ponieważ nawet najlepsze prawo jest bezużyteczne, jeśli nie przynosi realnych wyników w obszarach, w których ma być stosowane.

Wiele kluczowych inicjatyw, które KE przedstawi w przyszłym roku, jest objętych kontrolą sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) oraz będzie stanowić uaktualnienie i ulepszenie obowiązującego prawodawstwa, tak aby osiągać swoje cele w sposób skuteczny i bez nadmiernych obciążeń.

Przy określaniu priorytetów zwraca się szczególną uwagę na 22 opinie wydane przez platformę REFIT – nowo utworzony niezależny panel ekspertów, który dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów i uwzględnia sugestie obywateli i zainteresowanych stron dotyczące zmniejszenia obciążenia administracyjnego i finansowego związanego z prawem UE.

Równolegle do przedstawionego programu prac Komisja publikuje tabelę wyników, w której szczegółowo wskazano sposób, w jaki uwzględniono opinie platformy REFIT, oraz stan prac nad 231 inicjatywami na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w istniejącym prawodawstwie.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. Za pośrednictwem programu prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących zgłoszenia nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program nie obejmuje bieżących prac Komisji polegających na wypełnianiu przez nią funkcji strażnika traktatów i egzekwowaniu obowiązującego prawodawstwa ani też regularnych inicjatyw ustawodawczych, jakie Komisja podejmuje co roku.

Do przygotowania programu prac na rok 2017 Komisja wykorzystała wyniki konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą przeprowadzonych w kontekście nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz w oparciu o list intencyjny, który przewodniczący Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący Timmermans przedstawili 14 września po wygłoszeniu orędzia przewodniczącego o stanie Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje