KE podsumowała 2011 rok
“Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2011 r.” przygotowane przez Komisję Europejską i opublikowane 13 lutego 2012 r. na postawie art. 249(2) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest już dostępne w internecie pod linkiem: http://europa.eu/generalreport/index_pl.htm Link. Podsumowano w nim najważniejsze inicjatywy i sukcesy UE w minionym roku.

Sprawozdanie składa się z pięciu rozdziałów:

– Zwiększanie skuteczności zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (przedstawiono tu najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku i podjęte w związku z nimi decyzje);
– Silniejszy wzrost;
– Obywatele UE w centrum uwagi;
– Silniejsza UE na arenie światowej;
– Zwiększenie odpowiedzialności, efektywności i przejrzystości w UE.