Jesienna Prognoza

W 2012 r. cała UE odnotuje najprawdopodobniej spadek PKB o 0,3 proc., natomiast strefa euro – o 0,4 proc. Prognozy na 2013 r. zakładają wzrost PKB o 0,4 proc. w całej UE i o 0,1 proc. w strefie euro. Bezrobocie w UE będzie w dalszym ciągu bardzo wysokie.

Znaczne zaburzenia wewnętrznej i zewnętrznej równowagi ekonomicznej, które narosły w latach poprzedzających kryzys, ulegają ograniczeniu, ale proces ten ma negatywny wpływ na popyt krajowy w niektórych krajach, a różnice w sytuacji gospodarczej między państwami członkowskimi są nadal znaczne.

Jednocześnie ma miejsce stopniowe odzyskiwanie konkurencyjności przez niektóre państwa członkowskie, które utraciły ją w ciągu pierwszej dekady istnienia unii gospodarczej i walutowej, co powinno prowadzić do stopniowego wzrostu eksportu, w tym także dzięki rosnącej dynamice światowego handlu. Likwidację zaburzeń makroekonomicznych ułatwiają postępy w zakresie konsolidacji finansów publicznych.

Podjęte reformy strukturalne powinny zacząć przynosić efekty jeszcze w okresie objętym prognozą, podczas gdy postępy osiągnięte jeśli chodzi o wzmocnienie fundamentów unii gospodarczej i walutowej przyczyniają się do zwiększenia zaufania. Powinno to umożliwić bardziej dynamiczny i bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy w 2014 r., który szacuje się na 1,6 proc. w całej UE oraz 1,4 proc. w strefie euro.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, stwierdził: – Europa przechodzi trudny proces przywracania równowagi makroekonomicznej, który potrwa jeszcze pewien czas. Nasze prognozy wskazują na stopniową poprawę perspektyw gospodarczych Europy i to już od początku przyszłego roku. Dzięki istotnym decyzjom politycznym stworzyliśmy solidne fundamenty umożliwiające wzmocnienie zaufania. Napięcia na rynkach osłabły, ale nie stanowi to bynajmniej powodu do samozadowolenia. Europa musi również w przyszłości łączyć solidną politykę finansową z reformami strukturalnymi, tak aby stworzyć warunki dla trwałego wzrostu gospodarczego pozwalającego na zmniejszenie bezrobocia, którego obecnego, wysokiego poziomu absolutnie nie można zaakceptować.

Nieznaczne ożywienie gospodarki w 2013 r.

Oczekuje się, iż spadek PKB odnotowywany od drugiego kwartału 2012 r. utrzyma się do końca roku. W 2013 r. można się spodziewać jedynie bardzo skromnego wzrostu PKB, który nieco się umocni w roku 2014. Eksport netto powinien w dalszym ciągu stanowić czynnik napędzający wzrost gospodarczy.

Popyt krajowy pozostanie stłumiony w 2013 r. i ożywi się dopiero w roku 2014, co jest wynikiem trwającego procesu ograniczania zadłużenia w szeregu państw członkowskich i realokacji zasobów między poszczególnymi sektorami gospodarki. Procesy te będą miały wpływ na sytuację na rynku pracy – stopa bezrobocia ma w 2013 r. osiągnąć szczytowy poziom nieco poniżej 11 proc. w całej UE oraz 12 proc. w strefie euro, przy znacznych różnicach między państwami członkowskimi.

Koszty finansowania są wprawdzie niskie, jeśli wziąć pod uwagę całą UE, różnią się jednak znacznie w poszczególnych krajach. Podjęte niedawno decyzje polityczne pozwoliły złagodzić wcześniejsze napięcia, aczkolwiek trudności odnotowywane w niektórych sektorach branży bankowej i ogólnie słaba kondycja gospodarki będą prawdopodobnie nadal ciążyć na podaży kredytów.

Rosnące ceny energii oraz podwyżki podatków pośrednich nadal stanowiły główne czynniki napędzające wzrost cen towarów konsumpcyjnych w ostatnich kwartałach. Krajowa presja cenowa jest jednakże stłumiona i przewiduje się, że w ciągu 2013 r. inflacja spadnie do poziomu poniżej 2 proc.

Postępy w konsolidacji budżetowej

Odnotowano dalsze postępy w konsolidacji finansów publicznych. Oczekuje się, że w 2012 r. deficyt finansów publicznych spadnie w całej UE do 3,6 proc., a w strefie euro do 3,3 proc. Dostępne informacje na temat planów budżetowych na rok 2013 pozwalają przypuszczać, że proces konsolidacji będzie kontynuowany, choć w nieco wolniejszym tempie. Zakłada się, że deficyt zasadniczy wyniesie 3,2 proc. PKB w całej UE i 2,6 proc. w strefie euro.

O postępach świadczy również lepsze saldo budżetowe w ujęciu strukturalnym – dla całej UE powinno ono wynieść 1,1 proc. PKB w roku 2012 i 0,7 proc. w roku 2013, natomiast dla strefy euro odpowiednio 1,3 proc. oraz 0,9 proc. Zadłużenie publiczne w roku 2012 wynosiło 93 proc. PKB w strefie euro oraz 87 proc. PKB w całej UE. W roku 2013 oczekiwać można jego wzrostu do 95 proc. PKB w strefie euro oraz 89 proc. PKB w całej UE, ale następnie powinno się ono ustabilizować.

Zdecydowane działania polityczne podjęte na szczeblu krajowym i unijnym oraz postępy osiągnięte w procesie reformy instytucjonalnych ram unii gospodarczej i walutowej ograniczyły ryzyko pogorszenia się perspektyw gospodarczych. Jeśli jednak sytuacja na rynku pracy będzie się rozwijać gorzej niż zakładano, można się spodziewać spadku zaufania i pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego.

Niedawne decyzje polityczne mogą z kolei prowadzić do szybszego niż się oczekuje spadku napięć na rynkach finansowych i powrotu zaufania, co miałoby pozytywny wpływ na popyt krajowy. Ryzyko dla prognozy inflacji jest zasadniczo zrównoważone.

Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej.