Jednolity rynek czyli największy atut Europy

– Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, aby zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń – powiedziała komisarz Elzbieta Bieńkowska prezentując aktualny stan wspólnego rynku UE, ocenę przeszkód i analizę możliwości. KE przypomina, że korzyści z jednolitego rynku będą dostępne dla obywateli i firm tylko wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się w praktyce.

 

Komisja Europejska przedstawia nową ocenę sytuacji jednolitego rynku i wzywa państwa członkowskie do potwierdzenia swojego politycznego zaangażowania w tę strategię.

W ciągu ostatnich 25 lat jednolity rynek uczynił z Europy jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jego cztery nierozłączne wolności: swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału, przyczyniły się do podniesienia poziomu życia obywateli Unii i wzmocnienia jej konkurencyjności. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał w erze cyfrowej i zapewnić zrównoważony rozwój naszej gospodarki, jednolity rynek musi prawidłowo funkcjonować oraz nieustannie ewoluować wraz z szybko zmieniającym się światem. Głębsza integracja wymaga dziś jednak większej odwagi politycznej i zaangażowania niż 25 lat temu. Więcej wysiłku trzeba też włożyć w zmniejszanie rozbieżności między retoryką a rezultatami działań.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: – Pół roku przed wyborami do europarlamentu warto przypomnieć Europejczykom, że wyższa jakość ich codziennego życia jest między innymi zasługą jednolitego rynku, stanowiącego dla naszych przedsiębiorstw unikalny punkt wyjścia do innowacji i prowadzenia działalności transgranicznej. Skłonnych do stawiania nowych przeszkód warto natomiast zachęcić, by uwzględnili szerszy kontekst: w świecie zagrożonego multilateralizmu, w którym konkurenci Europy rosną w siłę szybciej pod względem zarówno PKB, jak i populacji, jednolity rynek jest wyjątkowym atutem w walce o utrzymanie i wzmocnienie pozycji, wartości i wpływów naszego kontynentu na świecie.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: – Jednolity rynek jest równoznaczny z wolnością, możliwościami i dobrobytem. Aby jednak utrzymać swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału – czy to w formie fizycznego przemieszczania się, czy transferu internetowego – wszyscy członkowie UE muszą stosować się do wspólnie ustalonych reguł. Potrzebujemy skutecznego i konsekwentnego egzekwowania przepisów. Tak jak opieramy się protekcjonizmowi poza Unią, tak musimy zwalczać fragmentację w jej granicach. Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, żeby zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń.

Komisja podkreśla trzy główne obszary, nad którymi należy pracować w celu wzmocnienia i pogłębienia jednolitego rynku:

  • Szybkie przyjmowanie złożonych wniosków: Komisja przedstawiła 67 wniosków bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednolitego rynku. Co do 44 z nich nie zapadły jeszcze decyzje. Komisja wzywa Parlament Europejski i Radę do przyjęcia najważniejszych złożonych wniosków przed końcem bieżącej kadencji. Dotyczy to odpowiednich wniosków dotyczących włączenia digitalizacji i nowych technologii jako centralnych elementów jednolitego rynku, zapewnienia bezpieczniejszego i zrównoważonego systemu energetycznego w Europie oraz budowy unii rynków kapitałowych.
  • Stosowanie przepisów w praktyce: liczne korzyści z jednolitego rynku  będą dostępne dla obywateli i przedsiębiorstw tylko wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się w praktyce. Komisja wzywa państwa członkowskie do czujności przy wdrażaniu, stosowaniu i egzekwowaniu przepisów UE oraz do rezygnacji z tworzenia nowych barier. Ze swojej strony Komisja będzie nadal dbać o poszanowanie prawa UE w zakresie rozmaitych zagadnień, od emisji spalin samochodowych przez handel elektroniczny i media społecznościowe, po sektor usług (i wiele innych).
  • Dalsze dostosowywanie jednolitego rynku: w obliczu stopniowego spowalniania wzrostu w skali globalnej oraz zmian geopolitycznych UE musi przyjąć rolę odważnego przywódcy, by umożliwić dalszy rozwój jednolitego rynku. Obszary usług, produktów, opodatkowania oraz przemysłu sieciowego wykazują znaczący potencjał pogłębienia integracji gospodarczej. Zwiększy ona atrakcyjność Unii w oczach międzynarodowych partnerów handlowych, stanowiąc jednocześnie dodatkowe narzędzie wywierania wpływu na arenie międzynarodowej.

Niniejszy komunikat jest pierwszą odpowiedzią Komisji na marcowe wezwanie przez Radę do przedstawienia aktualnego stanu jednolitego rynku oraz oceny przeszkód i możliwości na drodze do prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku. Komisja wzywa w nim Radę Europejską do zwołania na szczeblu przywódców pogłębionej debaty na temat jednolitego rynku we wszystkich jego wymiarach, mającej na celu zidentyfikowanie wspólnych priorytetów działań oraz właściwych mechanizmów, które pozwolą przełożyć bardzo potrzebne odnowienie zaangażowania politycznego w jednolity rynek na konkretne rezultaty na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.

Komisja przedstawia dzisiaj ponadto Plan działania w sprawie normalizacji zawierający cztery kluczowe działania zmierzające do poprawy skuteczności, przejrzystości i pewności prawnej systemu.

Usunięcie wąskich gardeł w celu pobudzenia inwestycji na jednolitym rynku należy także do głównych celów planu inwestycyjnego dla Europy przedstawionego przez Komisję – tzw. planu Junckera. Z tego powodu dzisiejszy komunikat na temat jednolitego rynku idzie w parze z komunikatem w sprawie przeglądu dotychczasowych osiągnięć dokonanym przez Komisję w ramach planu Junckera, również opublikowanym dzisiaj.

Kontekst

Jednolity rynek pozwala Europejczykom podróżować, studiować, pracować, mieszkać i zawierać związki ponad granicami. Obywatele Europy mają ogromny wybór towarów – zarówno w swoich państwach, jak i za granicą – i czerpią korzyści z niższych cen, jak również wyższych standardów ochrony socjalnej, ochrony konsumentów i środowiska. Małe i duże przedsiębiorstwa europejskie mogą z łatwością poszerzać swoje bazy klientów i prowadzić wymianę towarów i usług na terenie UE. Ujmując rzecz prosto, jednolity rynek stanowi największy atut Europy w zakresie generowania wzrostu i wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynkach zglobalizowanych.

Strategia jednolitego rynku, unia rynków kapitałowych oraz strategia jednolitego rynku cyfrowego przedstawione przez Komisję w ciągu ostatnich czterech lat składają się na ambitny i zrównoważony zestaw środków pogłębiania jednolitego rynku oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Część wniosków już przyjęto, ale 44 wnioski spośród 67 zawartych w tych strategiach nadal czekają na decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja przedstawiła także ważny i przyszłościowy wniosek dotyczący stworzenia w Europie unii bankowej, a także wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz polityki energetycznej, transportowej i klimatycznej, co pogłębi jednolity rynek i wesprze zrównoważony rozwój. W celu zapewnienia sprawiedliwości jednolitego rynku Komisja proponuje wprowadzenie gwarancji w zakresie zatrudnienia, opodatkowania, prawa spółek i ochrony konsumentów.

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje nowy, specjalny program na rzecz jednolitego rynku o wartości 4 mld euro mający na celu ochronę konsumentów i wzmocnienie ich pozycji oraz umożliwienie wielu małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) europejskim czerpania ze wszystkich korzyści oferowanych przez prawidłowo funkcjonujący jednolity rynek.