Jaki klimat w 2030 roku?

Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku opracowania ram prawnych dla unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Było nim przyjęcie zielonej księgi, w której ogłoszono rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących polityki w tej dziedzinie. Komisja opublikowała również komunikat konsultacyjny o przyszłości procesu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage − CCS) w Europie.

Celem komunikatu jest zapoczątkowanie debaty nad wariantami działań, które zagwarantują doskonalenie tej technologii. Komisja przyjęła też sprawozdanie zawierające ocenę postępów, jakich dotychczas dokonały kraje UE w realizacji swoich celów w zakresie energii odnawialnej (które mają zostać zrealizowane do 2020 roku), oraz podsumowanie dotyczące wykorzystywanych w UE biopaliw i biopłynów.

Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii, powiedział: – Musimy jak najszybciej określić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej na okres do 2030 roku, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwarantuje zrównoważony wzrost, konkurencyjne i przystępne ceny energii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne. Nowe ramy muszą uwzględniać konsekwencje kryzysu gospodarczego, lecz jednocześnie być na tyle wymagające, by umożliwić realizację długoterminowego celu polegającego na zredukowaniu emisji o 80-95 proc. do roku 2050.

Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard: – Z każdym rokiem UE coraz bardziej uzależnia się od dostaw zagranicznych paliw kopalnych,co oznacza, że Europejczycy muszą więcej płacić za energię.Nie jest to racjonalne rozwiązanie −ani dla klimatu, ani dla gospodarki, ani dla naszej konkurencyjności.Dlatego w Europie powinniśmy do 2050 roku stworzyć społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne.Cele do zrealizowania do roku 2020 zostały wyznaczone, ale z punktu widzenia inwestora rok 2020 to zbyt krótka perspektywa.Najwyższy czas określić cele, które trzeba będzie zrealizować do roku 2030.Im szybciej to zrobimy, tym pewniejsze będą warunki działania europejskich przedsiębiorstw i inwestorów.A dla klimatu najlepiej będzie, jeśli wyznaczymy sobie ambitne cele.

Zielona księga w sprawie ram polityki do roku 2030

Zielona księga porusza szereg różnych kwestii, między innymi:

– Jakiego rodzaju cele w dziedzinie klimatu i energii należy zrealizować do 2030 roku? Jaki powinny mieć charakter i jaki powinien być ich poziom?
– Jak zapewnić spójność różnych instrumentów polityki?
– W jaki sposób system energetyczny może się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności UE?
– Jak uwzględnić różnice pod względem możliwości działania poszczególnych państw członkowskich?

Konsultacje potrwają do 2 lipca. W oparciu o opinie nadesłane przez kraje UE, instytucje unijne i zainteresowane podmioty Komisja zamierza do końca tego roku przedstawić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE na okres do roku 2030.

Jasne zasady w tym zakresie zagwarantują pewność inwestycji i pobudzą innowacje oraz popyt na technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej z punktu widzenia energii gospodarki europejskiej. Podstawą dla nowych ram działania będą doświadczenia związane z realizacją ram na okres do 2020 roku − dzięki temu można będzie również stwierdzić, jakie obszary wymagają udoskonalenia. Dokonanie takiego porównania będzie wymagało uwzględniania zmian, jakie zaszły po 2020 roku w systemie energetycznym i gospodarczym, jak i w sytuacji międzynarodowej.

źródło i więcej informacji: Link