Jaka klatka?
Komisja Europejska wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia z żądaniem udzielenia informacji, w którym wezwała Belgię, Bułgarię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Węgry, Niderlandy, Polskę, Portugalię i Rumunię do podjęcia działań w celu usunięcia niedociągnięć we wdrażaniu unijnego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt, a w szczególności zakazu stosowania nieulepszonych klatek dla kur niosek. Zgodnie z dyrektywą 1999/74/WE przepis ten stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Decyzję polityczną w sprawie zakazu stosowania klatek nieulepszonych podjęto w 1999 r. Państwa członkowskie miały dwanaście lat, aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu i wdrożyć dyrektywę. Dotychczas, jednak, pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Komisji, wspomniane państwa członkowskie nie zastosowały się do unijnych przepisów.

Dyrektywa 1999/74/WE przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. wszystkie kury nioski muszą być trzymane w ulepszonych klatkach, z dodatkowym miejscem na gniazdo, ściółkę do drapania i grzędę, lub w systemach alternatywnych. Zgodnie z dyrektywą klatki mogą być stosowane wyłącznie wówczas, jeżeli zapewniają one każdej kurze co najmniej 750 cm² powierzchni klatki, gniazdo, ściółkę, grzędy i przyrządy do skracania pazurów, aby umożliwić kurom zaspokojenie ich potrzeb biologicznych i behawioralnych.

Zapewnienie przez państwa członkowskie pełnej zgodności z wymogami dyrektywy ma zasadnicze znaczenie. Oczywiste jest, że państwa członkowskie, które nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych, wpływają nie tylko na dobrostan zwierząt, ale mogą również powodować zakłócenia na rynku i nieuczciwą konkurencję. Państwa członkowskie, które w dalszym ciągu zezwalają na stosowanie nieulepszonych klatek, stawiają w niekorzystnej sytuacji te przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami.

W następstwie działań podjętych dziś przez Komisję zainteresowane państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli nie udzielą one zadowalającej odpowiedzi, Komisja wystosuje uzasadnioną opinię wzywającą zainteresowane państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do dyrektywy w terminie dwóch miesięcy.