Inwestycje w Polsce – raport

Konferencję otworzył dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda. – Jednym z głównych skutków ekonomicznych kryzysu okazał się być spadek inwestycji. W ubiegłym roku także w Polsce doszło do spadku poziomu inwestowania. Właśnie w związku z tymi zjawiskami powstał Plan Inwestycyjny, tzw. Plan Junckera, który powinien być i jest receptą na obecne problemy.

Konferencję rozpoczęła prezentacja raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju na temat poziomu inwestycji w Polsce, którą szczegółowo omówił Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polska – porównaniu z innymi krajami regionu – charakteryzuje się niską stopą inwestycji.

Prezentacja raportu FOR skupiła się wokół 4 pytań:

  1. Czy wyższe inwestycje są w ogóle potrzebne?
  2. Gdzie, w jakich sektorach są one niskie?
  3. Jakie są bariery wzrostu inwestycji?
  4. Co zrobiły inne kraje, aby zwiększyć inwestowanie?

Według raportu FOR, aby polska gospodarka utrzymała stałe tempo rozwoju, niezbędne są coraz większe inwestycje. Sektory, które szczególnie cierpią na ich brak, to administracja publiczna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacja. Wśród barier, które hamują wzrost inwestycji w Polsce, najczęściej wymienia się skomplikowane i zmienne przepisy podatkowe, nadmierne koszty ubezpieczeń społecznych oraz jakość sądownictwa (długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sporów).

Zbyt wiele polskich przedsiębiorstw jest nastawionych na trwanie zamiast na rozwój, który mógłby być zagwarantowany właśnie poprzez inwestowanie – mówił Aleksander Łaszek. Podkreślał, że bez zwiększenia inwestycji Polsce trudno będzie utrzymać tempo konwergencji wobec państw najwyżej rozwiniętych.

Wojciech Paczyński z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) wskazywał, że ustalenia raportu FOR są spójne z analizami Komisji Europejskiej. – Działania na poziomie Unii Europejskiej mają duży sens, ale ogromne znaczenie dla inwestycji mają inicjatywy podejmowane w Warszawie, Berlinie, Madrycie – na poziomie państw członkowskich. W Polsce klimat inwestycyjny jest dobry, ale warto znać jego słabości, aby móc te luki załatać w przyszłości. Bariery inwestycyjne są czasami trudne do zidentyfikowania, ale ważna jest próba ich bieżącego śledzenia.

Paczyński podkreślał, że Polska jest dużą gospodarką, która rozwija się w szybkim tempie i otwiera na inwestorów zagranicznych. Odwoływał się także do rekomendacji krajowych Komisji Europejskiej dla Polski, przyjętych w ramach Semestru europejskiego.

Monika Kurtek z Banku Pocztowego S.A. analizowała sytuację sektora bankowego w Polsce i kredytach inwestycyjnych. Jej zdaniem, największą barierą dla inwestorów działających w Polsce jest niepewność np. częste zmiany kadrowe w spółkach skarbu państwa. – Z pewnością nie jest to działanie stymulujące dla gospodarki. Firma prywatna czy państwowa realizuje założoną strategię, która w momencie zmian na wysokim szczeblu w danym przedsiębiorstwie, także zmian kadrowych, zostaje zaburzona czy wręcz zatrzymana.

Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski także wskazywał na niepewność jako główny czynnik hamujący inwestycje w Polsce. – Przepisy zmieniają się zbyt często i to wprowadza chaos. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej podlegają zbyt wielu zawirowaniom – argumentował.

Po wystąpieniach prelegentów nadszedł czas na dyskusję z udziałem publiczności, którą moderował Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W wielu wypowiedziach pojawiały się opinię, że raport FOR nie wyczerpuje tematu inwestycji w Polsce, ale jest świetnym początkiem i wprowadzeniem do dalszej, niezwykle potrzebnej dyskusji.

Kontekst

Komisja Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany Semestrem Europejskim. Co roku dokonuje gruntownej analizy programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia dostosowane do sytuacji w konkretnym kraju na kolejne 12-18 miesięcy. Zalecenia te pomagają również w realizacji celów długoterminowej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia „Europa 2020”, która jest wdrażana i monitorowana w kontekście Europejskiego Semestru.

Istnieje także Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) będący trzonem Planu Inwestycyjnego dla Europy – planu mającego stymulować długofalowy wzrost gospodarczy i konkurencyjność w Unii Europejskiej.

Fundusz pomaga uruchomić środki publiczne, także z budżetu unijnego, by pobudzić prywatne inwestycje w różnorodne projekty realizowane w UE. Są to projekty dotyczące m.in. infrastruktury, badań naukowych i innowacji, edukacji, zdrowia czy technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat Semestru Europejskiego można znaleźć tutaj, natomiast informacje dotyczące zaleceń dla poszczególnych krajów tutaj.

Wszelkie informacje dotyczące Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych do przeczytania tutaj.