Inwestowanie w młodych: Europejski Korpus Solidarności

Komisja Europejska inauguruje – dwa miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. To pierwszy rezultat działań wskazanych jako priorytetowe w planie z Bratysławy. Od dziś młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej. Komisja przedstawiła także szereg środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, poprawy i modernizacji edukacji, zwiększenia inwestycji w umiejętności młodych ludzi oraz poszerzenia możliwości podejmowania nauki lub studiów za granicą.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Europejski Korpus Solidarności zapewni nowe możliwości młodym ludziom pragnącym wnieść znaczący wkład na rzecz społeczeństwa oraz wyrazić solidarność z innymi – postawę, którą należy propagować na świecie i w Unii Europejskiej. Solidarność zawsze stanowiła dla mnie esencję idei Unii Europejskiej. To co łączy Europę, to nie traktaty ani interesy przemysłowe i gospodarcze, lecz wartości. A wolontariusze wcielają w życie europejskie wartości każdego dnia.

Przestawione wnioski po raz pierwszy łączą na szczeblu unijnym różne formy działania, którym przyświeca wspólny cel: tworzenie nowych możliwości dla młodych ludzi.

 


POLSKA INAUGURACJA EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI – dzisiaj godz. 15.00


Europejski Korpus Solidarności

Wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa powiedziała: – Unia Europejska opiera się na zasadzie solidarności: solidarności między obywatelami, solidarności państw członkowskich oraz solidarności w działaniach wewnątrz Unii i poza nią. Solidarność jest wspólną wartością, silnie odczuwaną w społeczeństwie europejskim. Wielu młodych ludzi z chęcią zaangażowałoby się w wolontariat lub solidarne działania w szczytnym celu i w projekty, w których ich pomoc mogłaby faktycznie przyczynić się do zmian. Europejski Korpus Solidarności mógłby im zaoferować możliwość przełożenia ich ideałów na praktykę. A ich działania bezpośrednio wspierałyby działalność organizacji pozarządowych oraz władz krajowych i lokalnych w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami i kryzysami.

Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli uczestniczyć w projektach z zakresu wolontariatu bądź z zakresu rozwoju zawodowego (takich jak praktyki, przyuczenie do zawodu lub praca zawodowa) przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego lub zapobieganie klęskom żywiołowym. Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zadeklarować swoje zaangażowanie w realizację misji Korpusu oraz przestrzegać jego zasad. Każda z organizacji uczestniczących musi zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie.

Od dziś zainteresowane osoby w wieku od 17 do 30 lat mogą zarejestrować się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_pl.

Osoby biorące udział w projektach muszą mieć co najmniej 18 lat. Założeniem Europejskiego Korpusu Solidarności jest to, aby do 2020 r. w jego szeregi wstąpiło pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków.

Gwarancja dla młodzieży

Zwalczanie bezrobocia osób młodych jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Wspieranie zatrudnienia jest przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich, a Komisja pomaga im w tych staraniach za pomocą szeregu strategii politycznych i działań.

W tym celu trzy lata temu uruchomiono program unijnej gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Od 2013 r. liczba młodych bezrobotnych w UE spadła o 1,4 mln, a liczba młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się zmniejszyła się o 900 tys. Te trendy sugerują, że gwarancja dla młodzieży wspierana przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do poprawy sytuacji. Około 9 mln młodych ludzi przyjęło ofertę i w większości przypadków była to oferta zatrudnienia.

Aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie gwarancji dla młodzieży oraz wdrożyć tę inicjatywę w regionach, gdzie najbardziej jest potrzebna, Komisja zaproponowała niedawno zwiększenie puli dostępnych środków o dodatkowe 2 mld euro. Pozwoli to objąć gwarancją dla młodzieży całą Europę i wesprzeć do 2020 r. dodatkowy milion młodych osób.

Mobilność w czasie praktyk zawodowych

Należy również zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie. Nauka i studia w innym kraju oferują młodym ludziom dużą wartość dodaną, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, poprawę możliwości kariery zawodowej oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego. Z możliwości tych powinno korzystać więcej młodych ludzi, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych.

W związku z tym Komisja rozszerzy program Erasmus+ o inicjatywę ErasmusPro służącą wspieraniu długoterminowych staży zawodowych za granicą. Komisja przedstawi również propozycję ram jakości dla staży zawodowych, określających najważniejsze zasady opracowywania i realizacji staży zawodowych na wszystkich szczeblach. W 2017 r. powstanie służba wspierająca przyuczanie do zawodu zgodnie z zapotrzebowaniem. Jej pomoc będzie kierowana do państw wprowadzających lub reformujących system staży zawodowych.

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji

W ramach ogłoszonych dziś środków Komisja przedstawiła szereg działań mających pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości edukacji. Tylko taka edukacja umożliwia bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego udziału w życiu społecznym, reagowania na nowe możliwości i podejmowania wyzwań związanych z globalizacją i zmianami technologicznymi.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział zamiar zwiększenia wysiłków na rzecz młodzieży. Zapowiedział przede wszystkim stworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności – inicjatywy będącej elementem szerszego programu działań zmierzających do większej integracji młodych ludzi w społeczeństwie: Nie mogę uznać i nigdy nie uznam za normalne tego, że Europa jest i pozostaje kontynentem bezrobocia młodzieży. Nie mogę też pogodzić się z faktem, że pokolenie urodzonych między rokiem 1980 a 2000, tzw. pokolenie Y, może być pierwszym od 70 lat pokoleniem biedniejszym niż ich rodzice.[…] Będziemy kontynuować realizację programu gwarancji dla młodzieży w całej Europie, poprawiając kwalifikacje Europejczyków i docierając do najbardziej potrzebujących młodych ludzi i regionów.

Podczas szczytu w Bratysławie, który odbył się dnia 16 września 2016 r., szefowie państw i rządów 27 państw członkowskich potwierdzili swoje zaangażowanie w walkę z bezrobociem młodzieży oraz w tworzenie nowych możliwości dla ludzi młodych. W planie z Bratysławy wskazano konkretne oczekiwane rezultaty i terminy ich osiągnięcia, aby zapewnić wszystkim obiecującą przyszłość gospodarczą, zachować nasz styl życia i zagwarantować młodzieży więcej możliwości. Rada zobowiązała się m.in., że do końca roku podejmie decyzję w sprawie unijnego wsparcia dla państw członkowskich w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży oraz decyzję w sprawie wzmocnienia unijnych programów skierowanych do młodzieży.

W dniu 4 października 2016 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące głównych osiągnięć Gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych od momentu ich uruchomienia w 2013 r.

Dodatkowe informacje