Internet wysokiej jakości

Częstotliwości radiowe nie znają granic: aby uniknąć zakłóceń oraz zapewnić na całym kontynencie funkcjonowanie nowatorskich usług, takich jak inteligentne samochody czy zdalna opieka zdrowotna, wykorzystywanie widma należy poddać ściślejszej koordynacji na szczeblu unijnym. UE musi również zaspokoić rosnący popyt na mobilne usługi szerokopasmowe. Do 2020 r. przepływ danych w sieciach internetu mobilnego wzrośnie niemal ośmiokrotnie.

Komisja wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W ramach swojej strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja proponuje zrównoważone, długofalowe podejście do wykorzystywania pasma ultrawysokich częstotliwości (UHF 470–790MHz). Obecnie pasmo to jest wykorzystywane głównie na potrzeby telewizyjnych usług nadawczych. We wniosku przewiduje się udostępnienie do 2020 r. większej liczby częstotliwości w paśmie 700 MHz (694–790 MHz) na potrzeby usług mobilnych. Pasmo to nadaje się idealnie do dostarczania wysokiej jakości usług dostępu do internetu, niezależnie od miejsca pobytu użytkowników – czy to w dużym ośrodku miejskim, na terenach wiejskich, czy też na autostradzie.

Pasmo częstotliwości poniżej 700 MHz (470–694 MHz) pozostanie dostępne, w pierwszej kolejności, na potrzeby usług audiowizualnych. Przyjęte podejście zapewni Europejczykom dostęp do kreatywnych treści na (coraz bardziej popularnych) tabletach i smartfonach, a także za pośrednictwem tradycyjnych usług telewizyjnych. Wniosek jest również zgodny z najnowszymi międzynarodowymi umowami dotyczącymi wykorzystania pasma UHF, w tym pasma 700 MHz.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Utrzymywanie w UE 28 różnych strategii zarządzania częstotliwościami radiowymi nie ma ekonomicznego uzasadnienia w warunkach jednolitego rynku cyfrowego. Dzisiaj przedstawiamy nasz pierwszy wniosek mający na celu lepszą koordynację wykorzystania widma w UE. Proponujemy przyjęcie wspólnego podejścia w sprawie przeznaczenia pasma 700 MHz do świadczenia usług mobilnych. Pasmo to oferuje idealne warunki dla szerokiego zasięgu usług i wysokich prędkości. Zapewni ono najwyższej jakości dostęp do internetu wszystkim Europejczykom, nawet na obszarach wiejskich, oraz utoruje drogę do wprowadzenia technologii 5G – nowej generacji sieci łączności. Jednocześnie rezerwujemy częstotliwości dla sektora audiowizualnego i pobudzamy rozwój technologii, które wydajnie wykorzystują fale radiowe. Widmo jest cennym zasobem: musimy je jak najlepiej wykorzystywać.

Günther H.Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedział: – Nie możemy zapewnić dostępności wysokiej jakości mobilnego internetu każdemu, wszędzie i do wszelkich celów, nie posiadając nowoczesnej infrastruktury ani aktualnych przepisów. Niniejszy wniosek pokazuje, że możemy mieć zarówno prężny sektor audiowizualny, jak i zasoby widma potrzebne do wprowadzenia technologii 5G. Pasmo 700 MHz zapewni idealne warunki do nowych obiecujących zastosowań, takich jak inteligentne samochody połączone z siecią i internet przedmiotów. Chciałbym, aby Europa stała się liderem technologii 5G. Dlatego do 2020 r. wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie działania.

Wniosek obejmuje dwa główne elementy:

  • jeśli chodzi o pasmo 700 MHz – wspólny harmonogram prowadzący do faktycznego udostępnienia tego pasma na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami technicznymi oraz środki mające na celu skoordynowanie działań prowadzących do tej zmiany;
  • jeśli chodzi o pasmo poniżej 700 MHz – jako priorytet w długim okresie przyjęto dostarczanie audiowizualnych usług medialnych masowemu odbiorcy; przyjęto także elastyczne podejście w kwestii przeznaczenia widma na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej (DTT), uwzględniające różne stopnie wykorzystania w państwach członkowskich.

Wniosek ułatwi prace nad innowacyjnymi urządzeniami i usługami w UE oraz obniży ich koszty: zniknie konieczność zmieniania pasm częstotliwości oraz dostosowywania się do rozbieżnych wymogów krajowych.

Skoordynowane przygotowania do zmiany w 2020 r.

Komisja proponuje, aby pasmo 700 MHz zostało przeznaczone na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych we wszystkich państwach UE najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten zbiega się z rozpoczęciem wprowadzania technologii 5G, planowanym na 2020 r. Aby dotrzymać tego terminu, państwa członkowskie będą musiały przyjąć i opublikować krajowe plany dotyczące zasięgu sieci i zwolnienia tego pasma przed dniem 30 czerwca 2017 r. Będą one również musiały zawrzeć porozumienia w sprawie transgranicznej koordynacji do końca 2017 r. Takie rozplanowanie działań ułatwi wprowadzenie zmiany i zapewni duży zasięg sieci, co przyczyni się do zlikwidowania przepaści cyfrowej i stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających wprowadzenie inteligentnych pojazdów i zdalnej opieki zdrowotnej.

Dwa państwa członkowskie (Francja i Niemcy) zezwoliły już na wykorzystanie pasma 700 MHz do świadczenia usług mobilnych. Kolejne państwa członkowskie (Dania, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania) przedstawiły plany dotyczące zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w ciągu najbliższych kilku lat.

Komisja liczy na szybkie przyjęcie dzisiejszego wniosku przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, co pozwoli zapewnić zorganizowaną i terminową zmianę przeznaczenia pasma.

Kontekst

Pasmo ultrawysokich częstotliwości (UHF) obejmuje zakres 470–790 MHz i jest obecnie wykorzystywane na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej oraz mikrofonów bezprzewodowych podczas realizacji programów i imprez specjalnych. W Europie odnotowywany jest dynamiczny wzrost popytu na mobilne usługi szerokopasmowe, pobudzany głównie przez korzystanie z treści wideo na urządzeniach mobilnych. Coraz większa ilość danych przesyłana przez sieci łączności ruchomej wywiera presję na przepustowość istniejących sieci oraz powoduje wzrost zapotrzebowania na dodatkowe częstotliwości. Wniosek przyznaje dodatkowe częstotliwości na potrzeby łączności szerokopasmowej w paśmie 700 MHz (694–790 MHz). Jednocześnie ma on na celu utrzymanie europejskiego modelu audiowizualnego, w ramach którego zapewnia się darmowo bezprzewodową emisję programów radiofonicznych i telewizyjnych w interesie publicznym oraz wymaga zrównoważonego wykorzystania zasobów pasma częstotliwości poniżej 700 MHz (470–694 MHz).

W 2014 r. Komisja powierzyła byłemu komisarzowi Pascalowi Lamy’emu stanowisko przewodniczącego grupy wysokiego szczebla skupiającej przedstawicieli operatorów komórkowych, nadawców i mediów, której celem było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przyszłego wykorzystania pasma UHF. W „Sprawozdaniu przewodniczącego” zalecono zwolnienie pasma 700 MHz na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych i jednoczesną ochronę europejskiego modelu audiowizualnego poprzez zagwarantowanie dostępu do pasma częstotliwości poniżej 700 MHz do celów radiodyfuzji naziemnej.

Respondenci, którzy wzięli udział w późniejszych konsultacjach społecznych, wyrazili poparcie dla skoordynowanego działania UE. Przedstawiciele państw członkowskich w Zespole ds. Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) przyjęli opinię , w której również opowiedzieli się za skoordynowanym podejściem UE w zakresie świadczenia mobilnych usług szerokopasmowych w paśmie częstotliwości 700 MHz. W opinii tej zalecono przyjęcie zharmonizowanych warunków technicznych i wspólnego terminu w odniesieniu do efektywnego wykorzystywania pasma oraz zapewnienie długoterminowego użytkowania pasma częstotliwości poniżej 700 MHz do celów dystrybucji mediów audiowizualnych, w tym jego dostępności na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej (DTT).

Opierając się na wynikach konsultacji z zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim i na międzynarodowych umowach (zawartych w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego), Komisja opracowała podejście dotyczące długookresowego wykorzystania pasma UHF, które ma na celu wspieranie jednolitego rynku cyfrowego i zapewnienie efektywnego zarządzania tym cennym widmem radiowym, uwzględniającego jego wartość społeczną, kulturową i gospodarczą.

Postępy na drodze do jednolitego rynku cyfrowego

Przedstawione dzisiaj nowe przepisy dotyczące pasma 700 MHz nawiązują do pierwszych wniosków ustawodawczych, które przedstawiono w grudniu 2015 r. w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, dotyczących prawa autorskiego (komunikat prasowy) i umów cyfrowych (komunikat prasowy). Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje 16 głównych inicjatyw, które zostaną przedstawione do końca bieżącego roku.

Dalsze działania dotyczące koordynacji widma są spodziewane w ramach reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, która zostanie przedstawiona w tym roku.

Dodatkowe informacje

Przyjęty dokument:

Inne przydatne linki: