Integracja dzięki kwalifikacjom

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: – Obecne realia pracy wymagają, aby wszyscy mieli możliwość pełnego wykorzystania swoich umiejętności na unijnych rynkach pracy. Nie można marnować talentów obywateli spoza UE. Nasze narzędzie do tworzenia profilu umiejętności ułatwi im zdobycie pracy, a jednocześnie umożliwi krajowym administracjom dobre zrozumienie umiejętności i kwalifikacji tych osób. Dzięki temu organy te będą w stanie wykorzystać możliwości związane z integracją uchodźców, osób ubiegających się o azyl i pozostałych migrantów na rynku pracy, a także sprostać związanym z tym wyzwaniom. Będzie to korzystne dla wszystkich.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, powiedział: – Migranci przybywają do nas ze swoimi doświadczeniami, talentami i umiejętnościami, które mogą być prawdziwym atutem dla naszych gospodarek i społeczeństw. Z tego względu niezwykle istotne jest inwestowanie we wczesną integrację na rynku pracy. Udana integracja ma decydujące znaczenie, jeśli chcemy, by migracja stała się szansą dla wszystkich. Zaproponowane przez nas narzędzie skróci drogę do zatrudnienia nowo przybyłych obywateli państw spoza UE, ponieważ sprawi, że ich indywidualne umiejętności staną się widoczne.

Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności (ang. „EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals”) będzie pierwszym instrumentem stosowanym przez ośrodki recepcyjne, służby ds. integracji, publiczne służby zatrudnienia i inne organizacje oferujące usługi obywatelom państw trzecich. Ma ono zapewnić, by uznane zostały ich umiejętności i wykształcenie, oraz aby skierować te osoby na dalsze szkolenia, naukę lub do pracy. Oprócz prezentacji profilu umiejętności danej osoby spoza UE – porównywalnego z życiorysem – narzędzie pomaga organizacjom pracującym z migrantami w ustaleniu ich specyficznych potrzeb związanych z integracją na rynku pracy. Ostatecznie ułatwi to proces kojarzenia osób poszukujących pracy i wakatów.

Integracja obywateli państw trzecich na rynku pracy jest jednym z najważniejszych stojących przed nami wyzwań, zwłaszcza z uwagi na przeszły, obecny i przyszły napływ uchodźców i osób ubiegających się o azyl. W dłuższej perspektywie koszty braku integracji znacznie przewyższają koszty skutecznej polityki integracyjnej. Poza tym ze względu na starzenie się społeczeństwa i cyfryzację w interesie Europy leży, by stała się miejscem docelowym utalentowanych osób, których potrzebują nasze gospodarki. Aby jak najlepiej wykorzystać kapitał ludzki, musimy zmobilizować wszystkie talenty w UE.

Kontekst

Unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności jest jednym z dziesięciu działań podstawowych zapowiedzianych w Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności. W ciągu roku od ogłoszenia tego programu Komisja podjęła szereg działań podstawowych związanych z podnoszeniem poziomu umiejętności i lepszym wykorzystaniem istniejących umiejętności w Europie.

Celem narzędzia do tworzenia profilu umiejętności jest zaradzenie sytuacji, w której umiejętności obywateli państw trzecich są niedopasowane do ich zatrudnienia. Dotyczy to zarówno osób z wysokim poziomem wykształcenia, które być może potrzebują pomocy w uznaniu swoich kwalifikacji, jak i osób gorzej wykształconych, które potrzebują dalszego kształcenia i szkolenia, aby zdobyć umiejętności potrzebne na rynku pracy. Ponadto w przypadku niektórych osób spoza UE przeszkodą w ich integracji na rynku pracy może być ograniczona znajomość języka państwa przyjmującego. Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności pozwoli ustalić te indywidualne potrzeby.Omawiane narzędzie jest uzupełnieniem innych narzędzi służących przejrzystości umiejętności, takich jak Europass i europejskie ramy kwalifikacji, które unowocześniono w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, aby umożliwić pracodawcom, organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz odpowiednim organom porównywanie krajowych kwalifikacji w obrębie UE i w skali światowej.

Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności jest też spójne z przyjętym również rok temu planem działania Komisji Europejskiej na rzecz integracji obywateli państw trzecich, który wspiera państwa członkowskie w integracji 20 milionów obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terenie UE. Od tego czasu Komisja podjęła szereg inicjatyw w celu poprawy integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy. Ostatnia z nich to inicjatywa pod hasłem „Pracodawcy razem na rzecz integracji” wspierająca starania pracodawców o integrację uchodźców i innych migrantów.

Z okazji uruchomienia narzędzia do tworzenia profilu umiejętności komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, Marianne Thyssen, odwiedziła dziś w Brukseli prowadzony przez Fedasil ośrodek recepcyjny dla osób ubiegających się o azyl. Tam mogła bezpośrednio zobaczyć, w jaki sposób narzędzie to może być wykorzystywane do pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, a także pracownikom społecznym, którzy towarzyszą im w procesie integracji. Wizytę komisarz można obejrzeć za pośrednictwem strony EbS. Jednocześnie w Brukseli odbywa się też impreza inauguracyjna i konferencja służąca budowaniu sieci kontaktów.

Więcej informacji: