Innowacje: Polska poza liderami

Europejska tablica wyników innowacji w 2016 r. – ranking państw
(oś y – sumaryczny wskaźnik innowacyjności; oś x – państwa)

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: – Państwa i regiony znajdujące się w czołówce innowatorów wspierają rozwój innowacyjności poprzez szeroki wachlarz strategii, od inwestycji po edukację, od elastycznych warunków pracy po zapewnienie administracji publicznej, która docenia znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności. Komisja realizuje swoją część tego zadania, propagując innowacyjność także w wielu różnych obszarach polityki. Dodatkowo pracujemy również nad poprawą dostępu do finansowania prywatnego poprzez takie inicjatywy, jak plan inwestycyjny dla Europy, opiewający na 315 mld euro, oraz unia rynków kapitałowych. Powołujemy także nową Europejską Radę ds. Innowacji.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Chcę, by Europa była miejscem, gdzie innowacyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up świetnie prosperują i zwiększają skalę swojej działalności w ramach jednolitego rynku. Wymaga to skoordynowanych wysiłków. Na szczeblu UE musimy uprościć regulacje dotyczące VAT, dostosować przepisy w zakresie niewypłacalności, ułatwić dostęp do informacji na temat wymogów regulacyjnych i wypracować przejrzyste ramy prawa własności intelektualnej odpowiadające potrzebom MŚP. Musimy także nieprzerwanie dostosowywać jednolity rynek, tak aby znalazły na nim miejsce innowacyjne modele usług, takie jak gospodarka na zasadach współkonsumpcji.

Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała: – Strategie inteligentnej specjalizacji pomagają państwom członkowskim i regionom w optymalnym wykorzystaniu ich konkurencyjnych zasobów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w poszukiwaniu nowych możliwości współpracy między środowiskiem biznesowym i akademickim. Strategie te torują drogę dla innowacyjnych, długoterminowych inwestycji wspieranych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz, w miarę możliwości, innych unijnych źródeł finansowania. Przyczynia się to w dużym stopniu do przechodzenia w Europie na gospodarkę opartą na wiedzy.

Główne wnioski z tych trzech opublikowanych dzisiaj sprawozdań:

  • Szwecja po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce jako lider innowacji UE, za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Niemcy i Holandia.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Szwecja – zasoby ludzkie i jakość akademickich badań naukowych; Finlandia – finansowe warunki ramowe; Niemcy – prywatne inwestycje w innowacje; Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; oraz Irlandia – innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  • Do państw najszybciej zwiększających swój poziom innowacyjności należą: Łotwa, Malta, Litwa, Holandia i Wielka Brytania.
  • Również w państwach zaliczających się do „umiarkowanych innowatorów” istnieją regionalne centra innowacji: we Włoszech należą do nich regiony Piemont i Friuli-Wenecja Julijska, w Hiszpanii País Vasco, a na Słowacji Bratislavský kraj.
  • Ogólnie kluczowym czynnikiem w dążeniu do uzyskania pozycji lidera innowacji jest przyjęcie zrównoważonego systemu innowacji, który łączy w sobie odpowiedni poziom inwestycji publicznych i prywatnych, skuteczne partnerstwa na rzecz innowacji między przedsiębiorstwami, a także z ośrodkami akademickimi, jak również stabilne podstawy w dziedzinie edukacji i wysoki poziom badań naukowych. Wpływ innowacji na gospodarkę powinien przejawiać się na polu sprzedaży i eksportu produktów innowacyjnych, a także w zakresie zatrudnienia.
  • Specjalizacja w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych przyczynia się do poprawy regionalnych wyników w zakresie innowacji, w szczególności w dziedzinach materiałów zaawansowanych, biotechnologii przemysłowej, fotoniki i zaawansowanych technologii produkcyjnych.
  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat poziom innowacyjności w UE wzrośnie. W przyszłym roku większość firm zamierza utrzymać lub zwiększyć poziom inwestycji w innowacje. Przedsiębiorstwa w Rumunii, na Malcie i w Irlandii najprawdopodobniej zwiększą swoje inwestycje w innowacje w przyszłym roku.

Kontekst

W niedawno opublikowanym sprawozdaniu „Science, research and innovation performance of the EU” (Wyniki UE w zakresie nauki, badań naukowych i innowacji) wskazano na wyraźny związek między wzrostem gospodarczym w UE a inwestycjami w badania naukowe i innowacje, podkreślając znaczenie kontynuowania starań w celu zwiększenia inwestycji w tym obszarze. Więcej informacji na temat działań Komisji na rzecz wspierania innowacji zawarto w ostatniej sekcji Najczęściej zadawanych pytań.

Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Sprawozdanie za 2016 r. zawiera po raz pierwszy perspektywiczną sekcję dotyczącą najnowszych wydarzeń, tendencji i oczekiwanych zmian.

Tablica wyników innowacyjności regionów jest regionalnym odpowiednikiem europejskiej tablicy wyników innowacji i przedstawia ocenę wyników w zakresie innowacyjności w regionach Europy.

Innobarometr pokazuje najnowsze tendencje i postawy w związanej z innowacjami działalności przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i USA.

Dodatkowe informacje: