Inicjatywa obywateli Right2Water

Right2Water – pierwsza w historii Unii Europejskiej obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 1,5 mln obywateli UE, uzyskała przełożenie na propozycję ustawodawczą Komisji Europejskiej. KE proponuję zmianę przepisów, które mają na celu poprawę jakości wody pitnej, jak również dostępu do niej.

Podczas szczytu w Göteborgu zostały przyjęte zasady Europejskiego filaru praw socjalnych. Jedną z nich jest prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości. Nowy wniosek ustawodawczy KE ma za zadanie zagwarantować to prawo. Nowe przepisy bez wątpienia przyczynią się do zrealizowania celów środowiskowych, jakie postawiła przed sobą Unia. Chodzi tu o zmniejszenie wykorzystania plastiku, ale też o ograniczenie śladu węglowego i osiągniecia celów zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: – Europejska inicjatywa obywatelska pozwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie możemy i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli.

Mimo tego, iż większość obywateli wspólnoty posiada bardzo dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, to ustawa ta ma na celu zagwarantowanie utrzymania tej perspektywy długoterminowo. Obecnie tworzone przepisy przewidują dodanie nowych i nowo powstających zanieczyszczeń do kryteriów określania wody. Regulacje te uwzględniają najnowszą wiedzę naukową oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Nowo prowadzone normy będą zobowiązywać kraje członkowskie do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych i zmarginalizowanych grup. Ma to się objawiać dostarczeniem odpowiedniej infrastruktury w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych nt. jakości wody, jak i umożliwić dostęp do wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej.

Inną znaczącą zmianą, którą wprowadzi nowa ustawa, będzie zapewnienie łatwego dostępu dla użytkowników, w tym również online, do informacji o jakości wody pitnej oraz o zaopatrzeniu w wodę na danym obszarze terytorialnym.

Dzięki wzrostowi zaufania do wody z kranu, szacuję się spadek spożycia wody butelkowej, co wpłynie na oszczędności rzędu 600 mln EUR w gospodarstwach domowych UE. Dzięki aktualizacji dyrektywy w sprawie wody pitnej Komisja czyni istotny krok legislacyjny w stronę realizacji ogłoszonej 16 stycznia 2018 r. unijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych.