Herkules i Perykles strzegą finansów
Co roku unijna polityka zwalczania nadużyć finansowych znacznie przyczynia się do ochrony interesów UE i budżetów państw członkowskich. Sprawia, że budżety UE i państw członkowskich są należycie chronione, a pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem i trafiają do właściwych beneficjentów.

Aby kontynuować działania w tej dziedzinie, Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski dotyczące programów Herkules III i Perykles 2020. Programy, których budżety wynoszą odpowiednio 110 mln euro i 7,7 mln euro, rozpoczną się w styczniu 2014 r. i będą trwały po kilka lat.

– Nadużycia finansowe wymierzone w unijny budżet to nie jest przestępstwo bez ofiar. Są nimi wszyscy obywatele Unii, ponieważ te pieniądze należą do nas wszystkich. Unia Europejska leży w epicentrum światowego kryzysu finansowego, musimy więc zwrócić szczególną uwagę na ochronę naszych dochodów oraz zapewnienie maksymalnego wykorzystywania funduszy UE przez obywateli – stwierdził Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Herkules III

Program Herkules III ma na celu walkę z nadużyciami finansowymi, korupcją oraz innymi nielegalnymi działaniami godzącymi w interesy finansowe UE. Obejmuje przede wszystkim współpracę pomiędzy Komisją, reprezentowaną przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a właściwymi organami państw członkowskich oraz innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Celem programu jest zapewnienie jednakowego poziomu ochrony w państwach członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i agencjach UE. Działania w ramach programu Herkules III obejmują zapewnienie wsparcia technicznego i operacyjnego organom ścigania w państwach członkowskich w walce przeciwko przestępczości transgranicznej oraz działania z zakresu doskonalenia zawodowego.

Poprzedni program Herkules osiągnął doskonałe wyniki np. 70 projektów wsparcia technicznego, dzięki którym sfinansowano zakup specjalistycznego wyposażenia technicznego dla organów ścigania walczących z nadużyciami finansowymi, oraz szkolenia z zakresu zwalczania nadużyć finansowych dla ponad 5 300 pracowników organów ścigania.

Perykles 2020

Program Perykles 2020 to program wymiany, pomocy i szkoleń, który ma wzmocnić ochronę banknotów i monet euro w Europie i na świecie.

Projekty finansowane w ramach programu Perykles obejmują, między innymi, seminarium o wspólnotowej strategii ochrony euro w regionie Morza Śródziemnego, szkolenie na temat podrabiania albo przerabiania pieniądza w Ameryce Łacińskiej oraz liczne wymiany personelu pomiędzy organami w Unii Europejskiej i poza nią.

Dalsze działania

Projekt rozporządzenia będzie poddany pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, tak by umożliwić przyjęcie rozporządzenia do końca 2012 r. i rozpoczęcie funkcjonowania programu od dnia 1 stycznia 2014 r.

Równolegle kontynuowane będą negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE.