Handel przynosi korzyści

Niższe ceny, większy wybór towarów i ich lepsza jakość, tworzenie nowych miejsc pracy – to korzyści, jakie Europejczycy doceniają w prowadzonej przez wspólnotę polityce handlowej. Wyniki specjalnego badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję Europejską pokazują, że 60 proc. obywateli UE ma poczucie, że osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego.

Oznacza to wzrost o 16 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego 10 lat temu. Badanie wykazało również, że 71 proc. respondentów uważa, że UE jest bardziej skuteczna w obronie interesów handlowych swoich krajów członkowskich niż państwa działające w pojedynkę.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: – Kiedy pięć lat temu objęłam urząd, mocno krytykowano handel międzynarodowy oraz sposób prowadzenia przez Komisję negocjacji handlowych. W związku z tym postanowiliśmy zreformować nasze podejście do polityki handlowej. Dążąc do zapewnienia większej przejrzystości, staraliśmy się budować zaufanie. Badanie Eurobarometru pokazuje, że nam się to udało. Obywatele są teraz bardziej pozytywnie nastawieni do handlu niż dziesięć lat temu. Większość z nich uważa, że handel przynosi im bezpośrednie korzyści oraz że Komisja dba o przejrzystość w negocjacjach. To bardzo pozytywne w czasach rosnącego protekcjonizmu i konfliktów handlowych na świecie!

Sprawozdanie obejmuje cały szereg aspektów związanych ze świadomością, poglądami i postawami Europejczyków w zakresie handlu międzynarodowego, m.in.:

  • Cele i priorytety polityki handlowej UE: 54 proc. respondentów uważa, że głównym priorytetem polityki handlowej UE powinno być tworzenie miejsc pracy w UE. Ochrona norm dotyczących środowiska i zdrowia w UE jest również ważna dla Europejczyków, a połowa respondentów uważa ją za priorytet. Jest to o 20 punktów procentowych więcej niż w 2010 r. Ponad połowa Europejczyków uznaje jednocześnie, że polityka handlowa UE uwzględnia już skutki społeczne, środowiskowe i w zakresie praw człowieka w UE i na świecie.
  • Potrzeba międzynarodowych przepisów dotyczących handlu: trzy czwarte Europejczyków zgadza się, że potrzebujemy międzynarodowych zasad handlowych.
  • Zaufanie i przejrzystość: sześciu na dziesięciu respondentów wierzy, że UE prowadzi politykę handlową w otwarty i przejrzysty sposób.
  • Korzyści z handlu: 54 proc. osób, które uważają, że handel międzynarodowy jest dla nich korzystny, wiąże te korzyści z większym wyborem produktów, natomiast 36 proc. uważa, że to spadek cen stanowi największą korzyść. Wspomniane korzyści wydają się bardziej wymierne dla młodych respondentów oraz osób o wyższym poziomie wykształcenia i dochodów.
  • Sprawiedliwość w handlu międzynarodowym: jedna trzecia ankietowanych uważa, że oczekiwanie, iż inne kraje będą przestrzegać zasad handlu nie jest rozsądne. Ponad połowa respondentów uważa, że UE powinna zwiększyć cła importowe na kraje spoza UE lub przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają międzynarodowych zasad handlowych.

Wyniki ankiety potwierdzają zatem spójność priorytetów określonych przez obywateli UE z priorytetami unijnej strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich”, która jest realizowana przez ostatnie pięć lat. W tym okresie w UE weszło w życie 16 nowych umów handlowych, w tym ważne umowy z Kanadą i Japonią. Handel międzynarodowy wspiera obecnie 36 mln miejsc pracy w UE, czyli o 5 mln więcej niż w 2014 r. Położono większy nacisk na przejrzystość i zrównoważony rozwój, a ochrona środowiska i prawa pracownicze stały się podstawą polityki handlowej UE. Jednostronne środki protekcjonistyczne zwiększyły potrzebę podejmowania przez UE zdecydowanych działań i obrony Europejczyków przed nieuczciwymi i nielegalnymi środkami handlowymi. Obecnie obowiązuje ponad 130 unijnych środków ochrony handlu, które pomagają chronić 343 000 europejskich miejsc pracy.

Dane przedstawione w sprawozdaniu będą również stanowić ważną podstawę dla określenia celów i praktyk w zakresie polityki handlowej w nadchodzących latach.