Handel pod ochroną

W sprawozdaniu stwierdzono, że w 2021 r. środki handlowe UE bezpośrednio chroniły 462 tys. miejsc pracy w Unii w kluczowych sektorach produkcyjnych UE, takich jak aluminium, stal, ceramika i zielona technologia. Wykazano, że środki UE skutecznie chronią producentów unijnych przed nieuczciwymi międzynarodowymi praktykami handlowymi.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: – Zasadnicze znaczenie ma ochrona europejskich producentów i pracowników przed szkodami wyrządzanymi przez tych, którzy nie przestrzegają zasad handlowych. Zagwarantowanie sprawiedliwego handlu jest ważniejsze niż kiedykolwiek ze względu na obecne trudne warunki globalne oraz w sytuacji, gdy bezpieczeństwo dostaw jest zagrożone. Nie możemy dopuścić do tego, by przywóz towarów po cenach dumpingowych lub subsydiowanych szkodził przemysłowi UE. Dlatego skuteczne egzekwowanie i wdrażanie naszych środków ochrony handlu pozostaje głównym priorytetem Komisji Europejskiej.

Poprzez zwalczanie nieuczciwego importu produktów kluczowych dla odnawialnych źródeł energii lub cyfrowych łańcuchów wartości, takich jak elementy wież wiatrowych lub światłowody, środki handlowe UE zachęcają do inwestowania w nowoczesną produkcję oraz badania i rozwój, które mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostaw, wzrostu, stabilności zatrudnienia i dochodów w tych sektorach w Europie. Środki te wspierają również Europejski Zielony Ład i Europejską agendę cyfrową.

Zdecydowane działania dotyczące uchylania się od ceł i pomoc eksporterom z UE za granicą

W sprawozdaniu rocznym za 2021 r. wskazano, że Komisja zintensyfikowała swoje działania w zakresie monitorowania służącego identyfikowaniu podmiotów gospodarczych, które uchylają się od ceł, w szczególności poprzez obchodzenie ceł, oraz w zakresie nakładania na te podmioty sankcji. W przypadku stwierdzenia takich praktyk w 2021 r. Komisja podejmowała zdecydowane działania za pomocą środków przeciwdziałających obejściu ceł lub środków przeciwdziałających absorpcji.

Ponadto Komisja usprawniła pomoc udzielaną eksporterom z UE w zakresie zwalczania nieuzasadnionych lub nieuczciwych środków ochrony handlu wprowadzanych wobec naszych eksporterów przez państwa trzecie.

Komisja wdrożyła również pozostałe zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2020 r., w szczególności dotyczące informowania i poszerzania wiedzy zainteresowanych stron (przede wszystkim MŚP) o celu i stosowaniu instrumentów ochrony handlu.

Kontekst

Pod koniec 2021 r. w UE obowiązywały 163 ostateczne środki ochrony handlu, z których większość stanowiły środki antydumpingowe. W 2021 r. Komisja wszczęła 14 nowych dochodzeń, w tym 11 dochodzeń antydumpingowych i 3 dochodzenia antysubsydyjne.

W dokumencie roboczym służb Komisji towarzyszącym sprawozdaniu rocznemu wymieniono działania Komisji w zakresie ochrony handlu w 2021 r. Podsumowano w nim wybrane sprawy i interesujące wyroki sądowe związane z ochroną handlu, a także omówiono kilka spraw dotyczących państw trzecich, które Komisja monitorowała w ciągu ubiegłego roku.