Granty dla naukowców
Granty są przeznaczone dla badaczy z obiecującymi osiągnięciami naukowymi, posiadających od 2 do 7 lat doświadczenia (licząc od momentu uzyskania tytułu doktora).

Kolejne konkursy będą ogłaszane zgodnie z kalendarzem programu prac:

1. od 15 października 2015 do 2 lutego 2016 – zgłoszenia na granty dla naukowców u progu samodzielności badawczej ze średnim stażem naukowym;
2. 24 maja – 1 września 2016 – zgłoszenia na granty dla doświadczonych naukowców.

Stypendyści ERBN mogą się również ubiegać o granty na “weryfikację poprawności projektu”, dodatkowe wsparcie pozwalające sprawdzić potencjał innowacyjny projektów finansowanych przez Radę. Granty te będą przyznawane w 2016 roku w trzech rundach.

Wśród innych działań wprowadzonych przez program prac znajdują się działania mające na celu zwiększenie ilości osób uczestniczących w konkursach ERBN: wsparcie komitetu oficjalnie powołanych przez Radę Narodowych Punktów Kontaktowych w celu identyfikacji i wymiany dobrych praktyk i podniesienia poziomu jakości wsparcia dla wnioskodawców.

W porównaniu do ubiegłego roku, główną nowością dla wnioskujących o granty ERBN jest względne “zmiękczenie” zasad ponownego złożenia wniosku. Wnioskodawcy, który uzyskali ocenę B w drugim punkcie oceny w ostatnim zaproszeniu do składania wniosków, będą mogli natychmiast ponownie aplikować, natomiast w ramach programu prac 2015 musieli na to czekać przez rok. Pojawiły się także nowe ograniczenia dla zgłoszeń wniosków, które zostały odrzucone ze względu na naruszenie integralności badań.

Kontekst

Ustanowiona w 2007 roku przez Komisję Europejską, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) jest pierwszą europejską organizacją finansowania wybitnych pionierskich badań. Co roku wybiera i finansuje najlepszych naukowców do prowadzenia pięcioletnich projektów w Europie. Konkursy są otwarte dla badaczy wszystkich narodowości, wieku czy obszaru zainteresowań, włączając nauki humanistyczne i społeczne, pracujących na uniwersytetach lub w centrach badawczych z siedzibą na terenie UE lub jednego z krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020. Wnioski są oceniane i wybierane w procesie wzajemnej oceny z udziałem setek wybitnych naukowców pochodzących z całego świata. Jakość naukowa wniosku, dążenie do doskonałości, jest jedynym kryterium wyboru.

ERBN działa zgodnie z podejściem badań “inicjowanych przez naukowców” (lub “oddolnych”), co pozwala naukowcom identyfikować nowe możliwości w każdej dziedzinie badań, bez priorytetów tematycznych. W latach 2007-2013, w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, ERBN dysponowała budżetem w wysokości 7,5 mld euro. W ramach pierwszego filaru (“Doskonała baza naukowa”) nowego programu UE na rzecz badań naukowych i innowacji (2014-2020), Horyzont 2020, ERBN będzie dysponowała budżetem w wysokości ok. 1,6 mld euro rocznie w latach 2014, 2015 i 2016.

Do tej pory, ERBN sfinansowała ponad 5.000 najlepszych naukowców (z ponad 50.000 aplikacji) na różnych etapach ich kariery, nadając wysoki priorytet młodym naukowcom (pięciotysięczny grant ERBN został przyznany 16 czerwca). ERBN wspiera także ponad 40.000 członków zespołu, którzy korzystają z możliwości szkoleń w zakresie nowatorskich badań. Oferując finansowanie, autonomię i prestiż, ERBN przyczynia się do rozwoju nowej generacji najlepszych naukowców w Europie, którzy są konkurencyjni w skali globalnej.

ERBN składa się z niezależnego organu zarządzającego, Rady Naukowej, oraz Agencji Wykonawczej. Od stycznia 2014 roku prezesem ERBN jest prof. Jean-Pierre Bourguignon.