Gospodarka powoli ruszy
W związku ze spadkiem produkcji odnotowanym pod koniec 2011 r. szacuje się, że gospodarka UE znajduje się obecnie w fazie umiarkowanej recesji. Mimo iż niepewność co do perspektyw gospodarczych i finansowych pozostaje wysoka, zdecydowane działania polityczne i znaczne postępy dokonane w ramach instytucji UE doprowadziły do złagodzenia napięć na rynku finansowym na początku 2012 r. i przyczyniły się do pierwszych oznak ustabilizowania zaufania, które powinno umocnić się w okresie objętym prognozą.

Wraz ze spodziewanym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej, ożywienie gospodarcze powinno powoli nadejść począwszy od drugiej połowy tego roku. Obraz przedstawiony w prognozie śródokresowej w lutym potwierdza się w dużej mierze dla roku 2012, przy braku wzrostu realnego PKB w UE i jego spadku o -0,3 proc. w strefie euro. Na rok 2013 przewiduje się wzrost na poziomie 1,3 proc. w UE i 1,0 proc. w strefie euro. Bezrobocie prawdopodobnie utrzyma się na wysokim, wynoszącym 10 proc. poziomie w UE i 11 proc. w strefie euro w okresie objętym prognozą. Inflacja powinna zaś zmniejszać się stopniowo w miarę zanikania skutków spowodowanych wyższymi cenami ropy naftowej oraz podwyżkami podatków. Przewiduje się postęp konsolidacji budżetowej oraz spadek w 2013 r. deficytów publicznych do poziomu 3,3 proc. w UE i nieco poniżej 3 proc. w strefie euro. Sytuacja gospodarcza różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, również ze względu na trwającą obecnie korektę istotnych dysproporcji pomiędzy bilansami płatniczymi a warunkami strukturalnymi, które ujawniły się w ciągu ostatnich lat.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, stwierdził: Ożywienie gospodarcze jest już blisko, ale sytuacja gospodarcza pozostaje niestabilna, nadal istnieją duże różnice między państwami członkowskimi. Jesteśmy świadkami trwającej korekty zaburzeń równowagi budżetowej i strukturalnej, które nagromadziły się przed i po wystąpieniu kryzysu, i które pogarszały nadal niekorzystne nastroje gospodarcze. Jednakże bez dalszych zdecydowanych działań w UE może się utrzymać niski wzrost gospodarczy. Zdrowe finanse publiczne są warunkiem trwałego wzrostu; musimy oprzeć się na nowych silnych ramach zarządzania gospodarczego i wspierać korektę poprzez przyspieszenie polityk na rzecz stabilności i wzrostu gospodarczego.