Globalne partnerstwo

Nowy pakiet projektów obejmuje ambitny program przewodni w ramach zewnętrznego wymiaru unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego (8 mln euro) mający na celu zacieśnienie współpracy z najważniejszymi partnerami w zakresie ochrony danych osobowych, zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych oraz normalizacji sektora ICT.

Dążenie do ekologizacji gospodarki i zrównoważonych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu będzie promowane za pomocą kilku ukierunkowanych inicjatyw, takich jak ograniczenie emisji sadzy na Arktyce (1,5 mln euro), wspieranie krajów Rady Współpracy Państw Zatoki (3 mln euro) w celu dywersyfikacji ich gospodarek i odejścia przez nie od systemu opierającego się prawie wyłącznie na eksploatacji złóż węglowodorów, rozwijanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (1 mln euro) w Chinach na potrzeby ograniczenia emisji CO2 z elektrowni węglowych. Działania te przyczynią się do realizacji pierwszego prawnie wiążącego porozumienia klimatycznego podpisanego w Paryżu w grudniu 2015 r., które weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. w następstwie jego ratyfikacji przez Unię Europejską.

Ponadto Instrument Partnerstwa poprzez nowe inicjatywy służące promowaniu bardziej ekologicznych polityk i przepisów w dziedzinie środowiska (3 mln euro) na podstawie najlepszych praktyk UE w zwalczaniu nielegalnego handlu dziką fauną i florą przyczyni się do zacieśnienia współpracy Unii Europejskiej z Chinami.

W celu propagowania europejskich standardów w zakresie lotnictwa i ograniczenia wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne spowodowane transportem lotniczym partnerstwo będzie nadal wspierać partnerstwa polityczne, ekonomiczne i środowiskowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego. W oparciu o bieżącą współpracę z Chinami i Indiami zapoczątkowaną w 2014 r. i 2015 r. działania partnerstwa obejmą Amerykę Łacińską (7 mln euro) oraz Azję Południowo-Wschodnią (7,5 mln euro).

Ponadto 1,2 mln euro zostanie przeznaczone na pogłębienie dialogu politycznego z partnerami strategicznymi UE (i nie tylko) na temat wielu obszarów polityki, w tym demokratycznych rządów, ochrony konsumentów, zmiany klimatu, ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju. Zwiększy to naszą zdolność do opracowywania i realizacji wspólnych rozwiązań i odpowiedzi na globalne zmiany.

Kontekst

Projekty finansowane ze środków Instrumentu Partnerstwa umożliwiają Unii Europejskiej uczestnictwo w kształtowaniu zmian na skalę światową i promowanie podstawowych wartości. Jest to jeden z instrumentów uwzględnionych w budżecie UE na lata 2014 – 2020 na potrzeby finansowania działań zewnętrznych UE. Za pośrednictwem tego instrumentu Unia Europejska współpracuje z partnerami na całym świecie w celu znalezienia odpowiedzi na globalne wyzwania i wspólnych rozwiązań dla problemów, które dotyczą wszystkich. Działania finansowane przez instrument wspierają realizację priorytetów UE poprzez przekształcanie zobowiązań politycznych na konkretne środki. Program ten opiera się na poprzednich rocznych planach działania przyjętych przez Komisję. Wsparcie przeznaczone na strategiczne interesy UE w ostatnich 2,5 latach wyniosło ogółem ponad 315 mln euro.

Państwami partnerskimi w ramach projektów Instrumentu Partnerstwa z zakresu rynku cyfrowego są: Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, Republika Korei i Stany Zjednoczone. Dąży się do zacieśnienia współpracy i rozwijania dalszych inicjatyw na szczeblu regionalnym z Ameryką Południową i Azją Południowo-Wschodnią oraz w ramach stosunków dwustronnych z Argentyną, Brazylią, Chile, Kolumbią i Meksykiem, Brunei, Kambodżą, Indonezją, Laosem, Malezją, Mjanma/Birmą, Filipinami, Singapurem, Tajlandią i Wietnamem.