Globalna nauka
Aby móc skuteczniej reagować na globalne wyzwania, zwiększać atrakcyjności Europy jako miejsca badań naukowych i innowacji oraz podnieść konkurencyjności przemysłu, KE przedstawiła nową strategię rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji. Zakłada ona dalsze skoncentrowanie na strategicznych priorytetach UE przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej otwartości na udział państw trzecich w unijnych badaniach naukowych.

Globalne środowisko badawcze zmienia się bardzo szybko, a udział państw BRIC w skali światowej w wydatkach na badania i rozwój wzrósł dwukrotnie między rokiem 2000 i 2009. Kwestie takie jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywności lub zwalczanie chorób w coraz większym stopniu wymagają uzgadniania wspólnych międzynarodowych działań badawczych. Europa może zoptymalizować osiąganie wybitnych wyników przez swoją bazę naukową oraz innowacyjne branże przemysłowe wyłącznie dzięki otwarciu się na współpracę międzynarodową i pozyskanie najzdolniejszych umysłów tego świata.

– Samotne działanie nie jest rozwiązaniem w kwestii badań i innowacji. Bardzo ważne jest, aby Europa docierała do partnerów międzynarodowych w kontekście uzyskania dostępu do nowych źródeł wiedzy i sprostania globalnym wyzwaniom. Inicjatywa „Horyzont 2020‟ będzie, podobnie jak poprzednie programy, otwarta dla uczestników z całego świata. Otwartość gwarantuje obopólnie korzystną współpracę z naszymi głównymi partnerami międzynarodowymi, służy wsparciu krajów rozwijających się i pomaga Europie uzyskać dostęp do nowych i wschodzących rynków – powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki.

Jedna piąta unijnych projektów badawczych wiąże się już z udziałem przynajmniej jednego partnera spoza UE. Przykładowo – dzięki partnerstwu na rzecz badań klinicznych między Europą a państwami rozwijającymi się – 14 państw członkowskich UE, Szwajcaria, Norwegia i 47 krajów Afryki Subsaharyjskiej współpracuje obecnie w celu opracowania nowych leków i szczepionek na potrzeby zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy.

Począwszy od 2014 r., nowa strategia będzie wdrażana głównie poprzez „Horyzont 2020‟, unijny program na rzecz finansowania badań naukowych i innowacji, jak również dzięki wspólnym inicjatywom z państwami członkowskimi UE. Oprócz inicjatywy „Horyzont 2020”, która jest w pełni otwarta na międzynarodowe uczestnictwo, realizowane będą ukierunkowane działania (wraz z najważniejszymi partnerami i regionami) skupione na problemach społecznych oraz na technologiach wspomagających i przemysłowych.

Opracowane zostaną wieloletnie programy współpracy z kluczowymi krajami i regionami partnerskimi, mające na celu wzmocnienie i skoncentrowanie współpracy międzynarodowej. W ramach strategii wzywa się również do udoskonalenia polityki dialogu z naszymi partnerami oraz ulepszenia systemu gromadzenia informacji w ramach proponowanego centrum monitorowania badań i innowacji. Ponadto celem Unii Europejskiej będzie zwiększenie zdolności wywierania nacisku w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.