Globalizacja i solidarność

KE opublikowała sprawozdanie z wyników Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) za 2015 i 2016 r. Sprawozdanie potwierdza, że fundusz jest jednym z najważniejszych przejawów europejskiej solidarności w graniach określonych w ustanawiających go przepisach oraz w miarę dostępnych środków budżetowych. Dzięki funduszowi udało się pomóc 19 500 pracownikom w dostosowaniu się do zmieniających się struktur handlu oraz konsekwencji kryzysu gospodarczego i finansowego w tym okresie.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, tak skomentowała sprawozdanie: – Te wyniki pokazują, jaką wartość dodaną wnosi Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, umożliwiając udzielanie pomocy zwolnionym pracownikom, którzy mają trudności ze znalezieniem nowej pracy. Intensywne wsparcie o wartości 70 mln euro ze środków funduszu opłaciło się: w 2015 i 2016 r. 9 072 pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia, ponownie znalazło zatrudnienie, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy. Przypadająca w tym roku 10. rocznica utworzenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji potwierdza, że potrafimy w Europie okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych globalizacją lub kryzysem.

Na koniec okresu wdrażania środków dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 9 072 pracowników, czyli około połowa pracowników, którzy byli nimi objęci, po roku znalazło nowe zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą. W tym samym czasie dodatkowe 645 osób kształciło się lub szkoliło, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Państwa członkowskie poinformowały, że sytuacja osobista, szanse na zatrudnienie i poczucie własnej wartości pracowników objętych wsparciem uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i oferowanym usługom. Tak było nawet w przypadku tych, którzy nie znaleźli nowej pracy bezpośrednio po zakończeniu okresu wsparcia.

Te pozytywne wyniki są zachęcające, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne warunki, w jakich zostały osiągnięte. Sytuacja na rynku pracy w niektórych państwach członkowskich była niezwykle trudna w okresie, do którego odnosi się sprawozdanie. Masowe zwolnienia miały miejsca na terenach, na których stopa bezrobocia i tak była wyższa od średniej. Wielu objętych wsparciem pracowników to osoby o niskich kwalifikacjach lub należące do grup będących w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. To potwierdza po raz kolejny, że unijne środki, takie jak te pochodzące z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, mogą przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza tym członkom naszych społeczeństw, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

Informacje ogólne

Bardziej otwarty handel z resztą świata przynosi ogólne korzyści pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale może to być okupione likwidacją miejsc pracy, zwłaszcza we wrażliwych sektorach gospodarki i wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. Dlatego Komisja zaproponowała stworzenie specjalnego funduszu, aby pomagać tym, którzy dostosowują się do konsekwencji zmian w strukturze handlu lub którzy stracili pracę w wyniku kryzysu gospodarczego.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. Umożliwia finansowanie środków dostosowanych do specyficznej sytuacji każdego pracownika, takich jak:

  • intensywna, zindywidualizowana pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • szkolenia zawodowe, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu,
  • zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków,
  • wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
  • doradztwo i wsparcie w czasie trwania całego procesu.

W tym roku przypada 10. rocznica powołania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który utworzono w 2007 r. Od tego czasu do funduszu wpłynęło 147 wniosków Opiewały one na kwotę ok. 600 mln euro na pomoc dla ok 137 600 pracowników i 2 944 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach.

W 2015 i 2016 r. ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji skorzystało 19 500 zwolnionych pracowników oraz 1 251 młodych ludzi, którzy nie uczyli się, nie pracowali ani nie uczestniczyli w szkoleniach (tzw. młodzież NEET). Wkład UE wyniósł ponad 70 mln euro i został uzupełniony dodatkową kwotą 48 mln euro ze środków krajowych. O pomoc z funduszu wystąpiło 11 państw członkowskich: Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy.

Więcej informacji:

Audiowizualne materiały informacyjne:

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego