Europejski Rok Młodzieży również poza UE

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel przyjęli plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2022–2027. Są to pierwsze w historii ramy polityczne strategicznego partnerstwa z młodymi ludźmi na całym świecie w celu budowania bardziej odpornej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej przyszłości. Plan pomoże w realizacji zobowiązań międzynarodowych, takich jak Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienie klimatyczne z Paryża. Ma to być możliwe przez zwiększenie konstruktywnego udziału młodzieży i wzmocnienia jej pozycji w polityce działań zewnętrznych UE.

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej JosepBorrell powiedział: – Na świecie żyje obecnie najliczebniejsze pokolenie młodych ludzi w historii. Około 600 milionów osób młodych żyje w miejscach, w których trwa konflikt zbrojny lub gdzie sytuacja jest niestabilna, a około 264 milionów dzieci i osób młodych nie chodzi do szkoły. Ostatnie lata pokazały również, że młodzież ponosi skutki kryzysów i niestabilności spowodowanych konfliktami zbrojnymi, rosnącymi nierównościami i globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu, degradacja środowiska czy pandemia COVID-19. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie młodzieży sposobów i możliwości pełnego rozwoju i uczestnictwa w codziennym życiu. To są dorośli jutra, więc musimy inwestować w ich teraźniejszość i przyszłość.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: – Świat przechodzi transformację demograficzną, więc plan działania na rzecz młodzieży będzie istotnym wkładem w nasze dążenie do solidarności i sprawiedliwości międzypokoleniowej. Musimy wzmocnić pozycję dzieci i młodzieży na całym świecie, zapewnić im konkretne możliwości i wspierać prawo do rzeczywistego zaangażowania młodzieży i dzieci, tak aby nikt nie został pominięty. Ponosimy wspólną odpowiedzialność za budowanie bardziej demokratycznych, równych i pokojowych społeczeństw, również dla przyszłych pokoleń.

Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen dodała: – Plan działania na rzecz młodzieży jest zgodny z naszym zamiarem umieszczenia młodzieży w centrum działań zewnętrznych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, równości i pokoju. Daje jej prawdziwy głos, aby proponowała rozwiązania na rzecz lepszej przyszłości. Usłyszeliśmy głos młodych ludzi i będziemy nawiązywali z nimi kontakty, wzmacniali ich pozycję i angażowali się we wspólne działania, zapewniając im różne możliwości, począwszy od strategii Global Gateway – oferty UE dla partnerów w zakresie inwestycji, które służą ludziom i całej Ziemi.

Plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE opiera się na trzech filarach działań, które pomogą kształtować partnerstwo UE z młodymi ludźmi w krajach partnerskich:

  1. partnerstwo na rzecz angażowania: zwiększenie udziału młodych ludzi w procesie kształtowania polityki i podejmowania decyzji;

Osoby młode domagają się kompleksowego podejścia mającego na celu zapewnienie im konstruktywnego, włączającego i rzeczywistego uczestnictwa i zasługują na takie podejście. UE jest zdecydowana zwiększyć możliwości wypowiedzi i przywódczą rolę młodzieży, w szczególności młodych kobiet i dziewcząt, działaczy i organizacji młodzieżowych, na wszystkich szczeblach zarządzania, od polityki krajowej po fora wielostronne, a także w ramach procesów UE;

  1. partnerstwo na rzecz wzmacniania pozycji: zwalczanie nierówności i zapewnianie młodym ludziom umiejętności i narzędzi niezbędnych do rozwoju;

Pozycja osób młodych jest wzmocniona, gdy są oni wysłuchiwani, a nierówności, które wpływają na ich życie, są zwalczane. UE będzie nadal wspierać transformację edukacji na całym świecie, m.in. dzięki inwestycjom w strategię Global Gateway. Będzie dążyć do zwiększania możliwości gospodarczych młodych ludzi i ich zdolności do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz stymulowania transformacji ekologicznej i cyfrowej na całym świecie. Celem UE jest także poprawa zdrowia, dobrostanu psychicznego i fizycznego młodych ludzi oraz ich dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie. UE będzie nadal zwracać szczególną uwagę na dzieci i młodzież żyjące w miejscach, w których trwa konflikt zbrojny.

  1. partnerstwo na rzecz łączenia ludzi: stwarzanie młodym ludziom możliwości nawiązywania kontaktów i wymiany opinii z rówieśnikami na całym świecie.

UE zamierza propagować mobilność młodzieży, wymiany i tworzenie sieci kontaktów jako zasadniczy aspekt wymiaru międzyludzkiego strategii Global Gateway. Celem jest zapewnienie różnorodności i integracji, a jednocześnie zwrócenie szczególnej uwagi na bariery społeczne i ekonomiczne, przepaść cyfrową i ryzyko związane z dezinformacją.

Plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE wzmocni bieżące inicjatywy i uruchomi nowe kluczowe inicjatywy skierowane do młodych ludzi na całym świecie, m.in.:

  • inicjatywę „Młodzież i kobiety w demokracji” dysponującą środkami w wysokości 40 mln euro. Zwiększy ona możliwości wypowiedzi i przywództwo młodych ludzi, działaczy młodzieżowych i organizacji kierowanych przez młodzież na całym świecie, wzmacniając ich prawa, pozycję i udział w sprawach publicznych i politycznych. Inicjatywa będzie wspierać organizacje oddolne i młodych działaczy w dziedzinie nadzoru instytucjonalnego, walki z korupcją, obserwacji wyborów przez obywateli, wspierania demokratycznych reform, edukacji obywatelskiej, propagowania prawa do głosowania, wolności zrzeszania się i zgromadzeń oraz praw człowieka;
  • Fundusz na rzecz Wzmocnienia Pozycji Młodzieży to nowa inicjatywa pilotażowa dysponująca środkami w wysokości 10 mln euro. Zapewni ona bezpośrednie wsparcie finansowe inicjatywom kierowanym przez młodzież w krajach partnerskich, koncentrującym się na celach zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, zwłaszcza na ochronie środowiska i zmianie klimatu oraz włączeniu młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji i młodzieży marginalizowanej;
  • Akademia Młodzieżowa Afryka–Europa przekaże wsparcie finansowe w wysokości 50 mln euro na możliwości uczenia się formalnego i nieformalnego oraz wymiany dla młodych ludzi chcących poprawić swoje umiejętności przywódcze i stworzyć sieci inicjatorów zmian w Afryce.

Plan działania na rzecz młodzieży wpisuje się w działania instytucji UE na rzecz obchodów Europejskiego Roku Młodzieży (2022) i zaznaczenia jego wymiaru międzynarodowego. Wskazuje na ważną rolę młodych ludzi w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej.

Kontekst

Plan działania na rzecz młodzieży opracowano po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z ponad 220 zainteresowanymi stronami z całego świata, w szczególności z organizacjami młodzieżowymi i organizacjami działającymi na rzecz praw dziecka. Stanowi on odpowiedź na uzasadnione żądanie młodych ludzi, odzwierciedlone również w wynikach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dotyczące ich bardziej zorganizowanego zaangażowania w procesy polityczne i decyzyjne UE.

Plan działania wzmacnia międzynarodowy wymiar strategii UE na rzecz młodzieży i opiera się na strategii UE na rzecz praw dziecka.

Korzysta również z założeń Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji, w którym podkreślono potrzebę równego, pełnego i konstruktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i politycznym, oraz z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych. Ponadto wdraża trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci (GAP III), koncentrując się na wzmocnieniu pozycji dziewcząt i młodych kobiet.

Oparte na dowodach podejście do planu działania wynika ze sprawozdania na temat wskaźników dotyczących młodzieży i towarzyszącego mu zbioru danych sporządzonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC). Zawiera ono „mapę” międzynarodowych danych dotyczących młodzieży w wielu głównych obszarach tematycznych i przedstawia zalecenia dla wszystkich zainteresowanych stron działających na rzecz młodzieży. Ma to zapewnić większą spójność działań. 

Plan działania na rzecz młodzieży będzie również wspierał realizację oenzetowskiego programu działań na rzecz młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa. Zwiększy również rolę młodych ludzi w budowaniu trwałego pokoju, przyczynianiu się do sprawiedliwości i pojednania oraz przeciwdziałaniu brutalnemu ekstremizmowi.