Europejska Unia Zdrowotna

Unia Europejska zwiększa wysiłki w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, stając w obliczu poważnego zagrożenia dla zdrowia, które rocznie odbiera życie dziesiątkom tysięcy obywateli Unii.

Europejska Unia Zdrowotna

Komisja z zadowoleniem wita dzisiejsze przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wniosku Komisji dotyczącego wzmocnienia działań UE przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

Zalecenie ws. AMR, ogłoszone 26 kwietnia wraz z zaproponowaną przez Komisję rewizją prawodawstwa farmaceutycznego, pomoże zwalczać AMR w obszarach zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, zgodnie z tzw. podejściem „Jedno zdrowie”.

Zalecenie koncentruje się na profilaktyce i kontroli zakażeńnadzorze i monitorowaniuinnowacjach i dostępności środków przeciwdrobnoustrojowychrozważnym stosowaniu oraz współpracy – między państwami członkowskimi i w skali globalnej.

Na 2030 r. wyznaczono kilka celów unijnych, opracowanych wspólnie z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):

  • zmniejszenie o 20 proc. całkowitego spożycia antybiotyków u ludzi;
  • co najmniej 65 % wszystkich spożywanych przez ludzi antybiotyków powinno działać skutecznie (stosowanie odpowiedniego antybiotyku);
  • ograniczenie zakażeń trzema kluczowymi bakteriami opornymi na antybiotyki, co będzie się głównie odnosić do szpitali.

Te cele, zalecane na szczeblu unijnym i przekładające się także na poziom poszczególnych krajów, pomogą UE opanować AMR z uwzględnieniem specyfiki krajowej i bez uszczerbku dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów. Umożliwią one również lepsze monitorowanie zakażeń i spożycia antybiotyków w nadchodzących latach oraz odpowiednie dostosowanie procesu kształtowania polityki.

Wspomniane zalecenie potwierdza także wiodącą międzynarodową rolę UE w zakresie AMR; wzywa się w nim też Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia AMR w negocjowanym obecnie porozumieniu w sprawie pandemii. W zaleceniu apeluje się również o utrzymanie AMR na wysokim miejscu w porządku obrad G-7 i G-20.

Kontekst

Środki przeciwdrobnoustrojowe to podstawowe leki. Z biegiem lat ich nadmierne i niewłaściwe stosowanie doprowadziło jednak do wzrostu oporności na te środki, co oznacza, że tracą one skuteczność, a leczenie zakażeń staje się trudniejsze, a nawet niemożliwe. Komisja włączyła zatem w kwietniu do pakietu farmaceutycznego wniosek dotyczący zalecenia Rady zawierający środki uzupełniające. Rewizja prawodawstwa farmaceutycznego UE ma w istocie również na celu przyspieszenie opracowywania innowacyjnych nowych środków przeciwdrobnoustrojowych, a także zapewnienie ich rozważnego stosowania i zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

Dodatkowe informacje

Zalecenie Rady w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Pytania i odpowiedzi na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (europa.eu)

Zestawienie informacji na temat zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Działania UE w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Cytat(y)

Dzisiejszy dzień to dobry dzień dla zdrowia. Nie tylko dla zdrowia ludzi, ale również dla zdrowia zwierząt i dla zdrowego środowiska! Dzięki szybkim pracom szwedzkiej prezydencji i ministrów zdrowia mamy zalecenie Rady w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Nasza walka z AMR będzie długa, ale to zalecenie to milowy krok w tej walce.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia – 13/06/2023

Z satysfakcją odnotowuję rekordowy czas, w jakim Rada przyjęła nasz wniosek dotyczący podjęcia bardziej zdecydowanych działań przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Świadczy to wyraźnie o determinacji na szczeblu UE, by jak najpilniej podjąć walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, co ma kluczowe znaczenie dla silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, która chroni swoich obywateli. Mamy teraz jasne cele, wytyczone po to, aby stawić czoła temu poważnemu zagrożeniu dla zdrowia, które co roku kosztuje życie 35 000 osób w UE. Pragnę podziękować prezydencji szwedzkiej za jej starania i uwagę poświęconą temu ważnemu zagadnieniu.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 13/06/2023