Europejska przestrzeń kosmiczna

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič powiedział: – Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w polityce przestrzeni kosmicznej. Opierając się na naszych dotychczasowych osiągnięciach, chcemy w sposób strategiczny wykorzystać wiodącą rolę, by tworzyć miejsca pracy i zapewnić wzrost gospodarczy, a także realizować nasze wspólne priorytety polityczne w dziedzinie bezpieczeństwa, zmiany klimatu, transportu, gospodarki opartej na danych, zarządzania klęskami żywiołowymi. Wymaga to współpracy z naszymi partnerami i zainteresowanymi stronami w Europie i na arenie międzynarodowej. Kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku będzie podpisanie wspólnej deklaracji UE-ESA „Wspólna wizja i cele na przyszłość Europy w przestrzeni kosmicznej”.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, skomentowała: – Zastosowania oparte na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej mają wpływ na nasze życie, gospodarkę i przemysł. Przestrzeń kosmiczna to ważny sektor przemysłu dla gospodarki UE, a także strategiczny atut zapewniający Europie niezależność działania na arenie światowej. Ale jeśli chcemy pozostać w czołówce, potrzebujemy więcej przedsiębiorców i więcej inwestycji prywatnych. Moje przesłanie zatem kierowane do przemysłu, przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów brzmi: przestrzeń kosmiczna jest ważna i że nasze zaangażowanie tam ma charakter długoterminowy.

Programy UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej już zapewniają usługi, które stały się niezbędne w codziennym życiu każdego z nas. Dane pozyskane w przestrzeni kosmicznej są niezbędne, gdy używamy telefonu komórkowego, prowadzimy samochód wyposażony w nawigację satelitarną, lecimy samolotem lub oglądamy telewizję satelitarną. Dane te mają zasadnicze znaczenie dla ochrony kluczowej infrastruktury takiej jak elektrownie, inteligentne sieci energetyczne, a nawet transakcje bankowe. Dane te pomagają też zarządzać granicami i prowadzić akcje ratunkowe na morzu. Umożliwiają lepszą reakcję na trzęsienia ziemi, pożary lasów i powodzie. Rolnicy w UE mogą planować na przyszłość. Przy użyciu takich danych można chronić środowisko i monitorować zmianę klimatu.

Strategia kosmiczna dla Europy stanowi odpowiedź na rosnącą konkurencję na świecie, coraz większe zaangażowanie sektora prywatnego i ważne zmiany technologiczne. Komisja proponuje szereg działań, aby umożliwić Europejczykom czerpanie w pełni z korzyści, jakie daje przestrzeń kosmiczna, aby stworzyć odpowiednie warunki rozwoju podmiotom typu start-up, promować wiodącą rolę Europy w przestrzeni kosmicznej i zwiększyć jej udział na światowych rynkach związanych z przestrzenią kosmiczną.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej dla dobra społeczeństwa i gospodarki

Obecna infrastruktura programów kosmicznych UE jest zaawansowana, dlatego należy skoncentrować się na tym, by duży odsetek sektora publicznego i prywatnego korzystał z rynku danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej. Programy UE dotyczące przestrzeni kosmicznej zapewnią dodatkowe usługi, które przyczyniają się do realizowania wspólnych europejskich priorytetów, takich jak bezpieczeństwo, obrona i walka ze zmianą klimatu. Komisja będzie promować stosowanie systemu nawigacji satelitarnej Galileo w urządzeniach przenośnych i krytycznej infrastrukturze, a także będzie poprawiać jakość sieci połączeń w obszarach oddalonych. Ułatwi to innowacyjnym przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom typu start-up dostęp do danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej za pośrednictwem dedykowanych platform rozwijanych przez przemysł w celu rozwoju usług i szukania nowych zastosowań.

Wspieranie konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej

Europejski sektor przestrzeni kosmicznej musi iść krok dalej i wyprzedzać szybko rozwijające się i mające wpływ na rynek innowacje, pojawiające się nowe modele biznesowe i rosnącą konkurencję na świecie. Finansowanie UE będzie silniej ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających i rozwijających działalność w dziedzinie przestrzeni kosmicznej na jednolitym rynku. Ponadto Komisja będzie wspierać wzrost inwestycji prywatnych na rzecz takich przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy oraz zapowiadanego europejskiego funduszu venture capital. Komisja będzie również wspierać w europejskich regionach powstawanie europejskich ośrodków i klastrów przemysłu kosmicznego.

Utrzymanie strategicznej autonomii Europy, wzmacnianie jej globalnej pozycji w przestrzeni kosmicznej

Niezależny dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej i korzystanie z niej ma strategiczne znaczenie dla realizacji polityk UE, przemysłu i przedsiębiorstw, a także naszego bezpieczeństwa, obrony i strategicznej autonomii. UE jest największym klientem instytucjonalnym w Europie i w ciągu najbliższych 10–15 lat planuje umieścić na orbicie ponad 30 satelitów w ramach unijnych programów Galileo i Copernicus. Jest to szansa przede wszystkim dla efektywności gospodarczej przyszłych wyrzutni Ariane 6 i VEGA C skonstruowanych w Europie. Komisja będzie działać w charakterze inteligentnego klienta i pogrupuje swoje zapotrzebowanie w zakresie wprowadzenia na orbitę. Będzie również nadal wspierała dostęp europejskich przedsiębiorstw do światowych rynków. Korzystając z istniejącej inicjatywy, Komisja rozpocznie prace nad kompleksową usługą UE w zakresie orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej w celu ochrony ważnej infrastruktury kosmicznej przed śmieciami kosmicznymi, pogodą kosmiczną i cyberatakami. W ramach zapowiadanego europejskiego planu działań w sektorze obrony Komisja rozpocznie również inicjatywę GOVSATCOM mającą zapewnić wiarygodne, zabezpieczone i opłacalne usługi łączności satelitarnej unijnym i krajowym organom publicznym. Ze względu na potrzebę ścisłej współpracy z naszymi partnerami na świecie Komisja, podobnie jak Wysoki Przedstawiciel i państwa członkowskie, będzie działała na rzecz promowania i ochrony korzystania z przestrzeni kosmicznej na rzecz przyszłych pokoleń.

26 października Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisze wspólną deklarację wyrażającą ich wspólną wizję europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej. Jest to pierwsza tego typu deklaracja podkreślająca wagę, jaką obie instytucje przykładają do ścisłej i zintegrowanej współpracy w ramach prawdziwie europejskiego podejścia do przestrzeni kosmicznej.

Przebieg procedury

Europa jako całość (państwa członkowskie, Europejska Agencja Kosmiczna, EUMETSAT i UE) jest jednym z najważniejszych światowych graczy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Przemysł UE jest silny i konkurencyjny, np. pod względem satelitów, rakiet nośnych i powiązanych usług/operacji. W europejskim przemyśle kosmicznym zatrudnionych jest ponad 230 000 osób. Generuje on wartość dodaną, którą szacuje się na 46–54 mld euro. Europa odpowiada za jedną trzecią produkcji satelitów na świecie. Ma na swym koncie wiele sukcesów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, przede wszystkim przełomowe technologie i misje rozpoznawcze.

UE inwestuje 12 mld euro w latach 2014–2020 na rozwój wysokiej jakości projektów kosmicznych. Copernicus, wiodący system dostarczający dane pochodzące z obserwacji Ziemi na świecie, już teraz jest pomocny w akcjach ratunkowych na morzu, pozwala UE lepiej reagować na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, pożary lasów czy powodzie, a także pozwala rolnikom lepiej zarządzać ich uprawami. Galileo, europejski system nawigacji satelitarnej, wkrótce będzie dostarczał dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji na temat położenia obiektów w przestrzeni i na temat czasu. Informacje te będą wykorzystywane w samochodach autonomicznych i podłączonych do internetu, kolei, lotnictwie i innych sektorach. Europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) świadczy usługi nawigacyjne w zakresie bezpieczeństwa życia na rzecz użytkowników w przestrzeni powietrznej, na morzu i na lądzie w prawie całej Europie.

Wiele innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up korzysta już z danych satelitarnych, na przykład by umożliwić rolnikom skuteczniejsze monitorowanie ich pól (FieldSense, laureat nagrody Copernicus Masters w 2014 r.), by dane na temat położenia obiektów w przestrzeni miały zastosowanie w internecie rzeczy (Geko navsat, laureat nagrody GSA w 2014 i 2015 r.) lub by dostarczać bezzałogowe statki powietrzne na użytek ratownictwa morskiego (Sincratech, laureat nagrody Satnav w 2015 r.).

Więcej informacji: