Europejska inicjatywa obywatelska: tania energia dla wszystkich

Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich pt. „Wszystkie europejskie domy wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1 kW i turbinę wiatrową o mocy 0,6 kW przy wykorzystaniu funduszy UE wyłącznie przez gminy” oraz „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE”.

Organizatorzy inicjatywy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wzywają do podjęcia działań na rzecz budowy i instalacji infrastruktury niezbędnej do zaopatrywania gospodarstw domowych (w tym w najbardziej odizolowanych wsiach) w zieloną energię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Wzywają też do edukowania obywateli na temat korzyści płynących z zielonej energii oraz do szkolenia pracowników samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska.

Organizatorzy inicjatywy „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE” wzywają do odnowionego zaangażowania UE na rzecz promowania dziedzictwa regionalnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia na obszarach wiejskich, aby zapewnić trwałość unijnych społeczności produkujących żywność. Apelują o promowanie praktyk i działań w zakresie zatrudnienia na obszarach wiejskich, które są centralnym elementem społeczności wiejskich, oraz o poszanowanie tradycyjnego przemysłu rzemieślniczego, a także o uznanie znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w materiały do produkcji rolnej. Organizatorzy chcą też, by Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmował promocję dziedzictwa obszarów wiejskich oraz bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności.

Ponieważ te europejskie inicjatywy obywatelskie (EIO) spełniają niezbędne wymogi formalne, Komisja uznała je za prawnie dopuszczalne. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym.

Co dalej?

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają 6 miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Przebieg procedury

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od początku istnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 119 wniosków o uruchomienie EIO, z których 93 było dopuszczalnych i w związku z tym kwalifikowało się do rejestracji. Po dzisiejszej decyzji liczba inicjatyw zarejestrowanych w bieżącym roku wynosi 7.

Więcej informacji

Wszystkie europejskie domy wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1 kW i turbinę wiatrową o mocy 0,6 kW przy wykorzystaniu funduszy UE wyłącznie przez gminy

Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE