Europa: bezpieczne środowisko

Komisja wydała niedawno zalecenia dotyczące krótkoterminowego wzrostu, w których podkreśliła potrzebę zapewnienia wzrostu nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Teraz natomiast przedstawiła wnioski, których celem jest ochrona przyrody, stymulowanie zrównoważonego wzrostu, tworzenie nowych miejsc pracy i skierowanie Europy na ścieżkę prowadzącą do dobrobytu i zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń naszej planety.

Odpowiedzialność za realizację celów programu spoczywa na UE i jej państwach członkowskich. Konkretne działania, które należy podjąć, obejmują stopniowe wycofywanie szkodliwych dla środowiska dotacji, przesuwanie opodatkowania z pracy na zanieczyszczenie, sporządzanie umów o partnerstwie między państwami członkowskimi i Komisją w sprawie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska i rozwój systemu monitorowania wydatków związanych z ochroną środowiska w budżecie UE.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: – Nowy program działań wyznacza drogę dla Europy, aby stała się ona miejscem, w którym ludzie żyją w bezpiecznym i zdrowym środowisku naturalnym, gdzie postęp gospodarczy opiera się na zrównoważonej, ekologicznej gospodarce i gdzie osiągnięto odporność ekologiczną.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła: – Nie możemy czekać na koniec kryzysu gospodarczego, zanim stawimy czoła problemowi zasobów, ochrony środowiska i klimatu. Musimy im sprostać w tym samym czasie, włączając kwestie dotyczące klimatu i ochrony środowiska do wszystkich dziedzin naszej polityki. Strategia ta daje przedsiębiorstwom i politykom długoterminową perspektywę, która jest tak potrzebna do przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa w Europie.

Program działań

W programie działań Komisja określiła dziewięć celów priorytetowych, obejmujących:

– ochronę przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej;
– pobudzenie zrównoważonego, zasobooszczędnego i niskoemisyjnego wzrostu;
– skuteczne rozwiązywanie kwestii zagrożeń dla zdrowia związanych ze środowiskiem.