Erasmus+ już działa!

Erasmus+ otwarty jest dla organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Mogą się one ubiegać o finansowanie od końca stycznia. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje – powinny one skontaktować się z uniwersytetem, szkołą lub organizacją, która złoży wniosek.

Proces uruchamiania programu Erasmus+ dobiega końca i możemy teraz przystąpić do fazy realizacji. Zachęcam organizacje do uważnego zapoznania się z przewodnikiem, tak aby mogły być one w pełnej gotowości, kiedy rozpocznie się procedura elektronicznego składania zgłoszeń. Dzięki 40-procentowemu zwiększeniu budżetu programu, w ciągu następnych siedmiu lat dotacje otrzyma ponad 4 mln osób, w tym studenci i uczniowie, stażyści, nauczyciele i wolontariusze – powiedziała Androulla Vassiliou, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Przewodnik dotyczący nowego programu, zawierający szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków jest dostępny tutaj .

Łącznie w 2014 r. z budżetu Erasmus+ udostępnione zostanie 1,8 mld EUR na następujące cele:

-promowanie mobilności studentów i uczniów, stażystów, nauczycieli i pozostałych kategorii osób pracujących z młodzieżą, młodych osób uczestniczących w wymianie młodzieży, liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy. Termin składania wniosków dotyczących projektów w zakresie mobilności edukacyjnej upływa dnia 17 marca 2014 r.;
-tworzenie lub zacieśnianie partnerstw między instytucjami kształcenia i placówkami szkoleniowymi oraz organizacjami młodzieżowymi a światem pracy. Termin zgłaszania wniosków upływa w kwietniu 2014 r.;
-wspieranie dialogu i budowania zdolności niezbędnych do przeprowadzenia reform systemu edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży.
Konsorcja, organizacje koordynujące i grupy mogą złożyć jeden wniosek w imieniu kilku organizacji.

Oprócz uniwersytetów i placówek szkoleniowych, po raz pierwszy wsparcie otrzymają nowe innowacyjne partnerstwa, tzw. sojusze na rzecz wiedzy oraz sojusze na rzecz umiejętności sektorowych. Partnerstwa te pozwolą zbudować powiązania między światem edukacji a rynkiem pracy, ponieważ umożliwią instytucjom szkolnictwa wyższego, placówkom szkoleniowym i przedsiębiorstwom promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz opracowywanie nowych programów nauczania i rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

W dziedzinie sportu nacisk położony zostanie na następujące projekty transnarodowe: projekty wspierające lokalne organizacje sportowe; projekty ukierunkowane na rozwiązywanie takich transgranicznych problemów jak ustawianie zawodów sportowych, doping, przemoc i rasizm; projekty promujące właściwe zarządzanie, równość płci, włączenie społeczne i aktywność fizyczną.

Kontekst

Przewodnik dotyczący programu Erasmus+ zawiera szczegółowe informacje o celach, priorytetach, możliwościach finansowania dla każdego z działań, w tym techniczne informacje dotyczące wniosków o dotacje i procesu wyboru, a także przepisy finansowe i administracyjne dotyczące przyznawania dotacji.

Program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. Dzięki zintegrowanemu programowi wnioskodawcy będą mogli łatwiej zrozumieć dostępne możliwości uzyskania dotacji. Wprowadzone zostają także dodatkowe uproszczenia, które ułatwią dostęp do dotacji.

Realizacja programu Erasmus+ rozpoczyna się w okresie, kiedy w UE prawie sześć milionów młodych osób jest bezrobotnych. W niektórych państwach odsetek ten przekracza 50 proc. Równocześnie w Unii zarejestrowanych jest ponad 2 mln wolnych miejsc pracy, a jedna trzecia pracodawców zgłasza trudności z rekrutacją pracowników posiadających potrzebne im umiejętności. Jest to dowód na spory niedobór kwalifikacji w Europie. Erasmus+, oferując obywatelom możliwości uczenia się, szkolenia, zdobywania doświadczenia zawodowego lub odbywania wolontariatu za granicą, przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Ulepszenie metod nauczania i uczenia się, nowe programy oraz rozwój zawodowy pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą, a także zacieśnienie współpracy środowiska edukacji i świata pracy przyczynią się do zwiększenia jakości i adekwatności europejskich organizacji i systemów edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży.

Budżet w wysokości 14,7 mld euro na okres 2014-2020 uwzględnia szacunki dotyczące przyszłej inflacji i jest on o 40 proc. wyższy w porównaniu z obecnymi poziomami finansowania. Planuje się przeznaczenie dodatkowych środków na mobilność w szkolnictwie wyższym oraz budowanie potencjału w krajach spoza UE; negocjacje w tej sprawie mają zakończyć się w 2014 r.

Dalsze działania

Zachęca się zainteresowane organizacje do zapoznania się z przewodnikiem dotyczącym programu, w którym można znaleźć informacje o różnych możliwościach finansowania. Wnioski należy przesyłać (najczęściej drogą elektroniczną) agencjom krajowym w poszczególnych państwach lub Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

źródło i więcej informacji: Link