Erasmus+ coraz popularniejszy

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: – Pierwszy rok funkcjonowania programu Erasmus+ potwierdził, że program ten jest prawdziwym sukcesem. Imponująca liczba uczestników dowodzi, że program znacznie poprawia perspektywy zatrudnienia osób młodych, wspierając je w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczenia, oraz przyczynia się do modernizacji europejskich systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży. Korzystając z jego popularności, będziemy starali się dotrzeć do jak największej liczby osób o różnych zainteresowaniach, profilach i pochodzeniu społecznym.

Najnowsze dane pokazują, że dzięki szerszemu zakresowi możliwości w 2014 r. z programu Erasmus+ skorzystało więcej osób. W pierwszym roku działalności z programu sfinansowano rekordową liczbę 650 000 wspierających mobilność stypendiów dla studentów, praktykantów, nauczycieli, wolontariuszy i innych młodych ludzi oraz utorowano drogę pierwszym pożyczkom przeznaczonym na realizację pełnych studiów magisterskich za granicą. Po raz pierwszy w ramach programu sfinansowano projekty wsparcia polityki z udziałem władz publicznych i organizacji międzynarodowych oraz projekty w dziedzinie sportu.

Wzmocniony Erasmus+ zapewnia swoim beneficjentom większe wsparcie. Studia odbyte za granicą są chętniej uznawane w ojczyźnie. Ponadto instytucje macierzyste lepiej integrują mobilność nauczycieli i personelu w zintegrowane strategie rozwoju zawodowego.

Nowy Erasmus+ jest również bardziej otwarty, kładzie silny nacisk na promowanie włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i tolerancji. Aby to osiągnąć, uczestnikom dysponującym mniejszymi środkami finansowymi lub mającym szczególne potrzeby udostępniono więcej środków finansowych niż kiedykolwiek. Na 2016 r. przewidziano ponadto dodatkową kwotę 13 mln euro w celu sfinansowania projektów dotyczących kwestii takich jak integracja społeczna mniejszości i migrantów oraz innych grup w trudnej sytuacji społecznej.

Program wzmocnił również inicjatywy zmierzające do poprawy perspektyw zatrudnienia ludzi młodych i ułatwienia ich przechodzenia od etapu edukacji do pracy. W tym celu w programie zwiększono możliwości odbywania stażu i praktyk zawodowych.

Najpopularniejszymi państwami wśród studentów nadal są Hiszpania, Niemcy i Francja

W oddzielnym sprawozdaniu Komisja przedstawiła również dane statystyczne dotyczące mobilności studentów i pracowników akademickich w ostatnim roku akademickim (2013-2014) poprzedniego programu Erasmus dla szkół wyższych, stanowiącego część programu „Uczenie się przez całe życie”. Z danych wynika, że w porównaniu z poprzednimi latami wzięła w nim udział rekordowa liczba studentów (272 000) i pracowników akademickich (57 000). W roku akademickim 2013-2014 Hiszpania, Niemcy i Francja były nadal państwami najczęściej wybieranymi przez studentów programu Erasmus na studia lub staż za granicą.

Ponadto, nowe badanie regionalnego wpływu programu Erasmus potwierdza, że gdy młodzi ludzie podejmują wymianę w ramach Erasmusa, znacznie poprawiają się ich szanse na zdobycie wysokiej jakości stanowisk pracy. Szczególnie potwierdza się to w przypadku studentów z południowej i wschodniej Europy.

Kontekst

Celem programu Erasmus+ jest wspieranie modernizacji europejskich systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz podnoszenia kompetencji studentów, poprawy ich perspektyw zatrudnienia oraz aktywnego udziału w społeczeństwie.

UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze – na siedmioletni program (2014-2020) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi 40-proc. wzrost w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy. Po raz pierwszy program oferuje również specjalne finansowanie na działania w dziedzinie sportu, przyczyniając się do rozwijania jego europejskiego wymiaru i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie zawodów sportowych i doping. Za pośrednictwem działań „Jean Monnet” program ten wspiera ponadto rozwój nauczania i badań w dziedzinie integracji europejskiej.

W opublikowanym dziś głównym sprawozdaniu przedstawiono pierwsze wyniki za pierwszy rok funkcjonowania programu Erasmus+. Podsumowuje ono dane zgromadzone przez Komisję oraz agencje krajowe i odpowiednie agencje wykonawcze zajmujące się realizacją programu.

Dodatkowo, dwa kolejne opublikowane dzisiaj sprawozdania umożliwiają wgląd w ostatni rok funkcjonowania programu Erasmus dla szkolnictwa wyższego. Oferują one także perspektywę regionalną dotyczącą oceny oddziaływania programu.

Dodatkowe informacje: