EKES w nowym składzie

21 września odnowiony został skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który jest główną instytucją w Europie reprezentującą głos społeczeństwa obywatelskiego. W czasach, które są wyzwaniem dla Europy z gospodarczego i społecznego punktu widzenia, państwa członkowskie odpowiadające za mianowanie członków EKES-u umocniły głos społeczeństwa obywatelskiego w Europie poprzez gruntowne odnowienie składu EKES-u. Zgodnie z Traktatem UE, 350 członków Komitetu mianowanych jest co pięć lat. Tym razem 40 proc. członków EKES-u rozpoczyna swą kadencję po raz pierwszy, wnosząc do Komitetu nowe pomysły i energię oraz korzystając z szerokiej wiedzy i doświadczenia członków, których mandat odnowiono.

Ze względu na to, że społeczeństwo europejskie znalazło się na rozdrożu w związku z licznymi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, jest to dogodny moment, by odnowić skład EKES-u w celu wzmocnienia głosu społeczeństwa obywatelskiego i zbliżenia Europy do obywateli. Rada mianuje członków na podstawie list krajowych proponowanych przez państwa członkowskie na pięcioletnią kadencję 2015–2020. Listę członków, których mandat odnowiono, można znaleźć tutaj.

Pierwsze posiedzenie 350 nowych lub ponownie mianowanych członków Komitetu odbędzie się 6 października w Brukseli. Dnia 7 października wybiorą oni nowego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących ds. komunikacji i budżetu na dwuipółletnią kadencję. Zazwyczaj funkcja przewodniczącego przechodzi rotacyjnie między trzema Grupami Komitetu (Pracodawcy, Pracownicy i Inne Podmioty). Dwóch poprzednich przewodniczących wybranych zostało z Grupy Innych Podmiotów i Grupy Pracodawców.

Każdy z członków przyłączy się do jednej z Grup, co oznacza, że w każdej z nich znajdzie się około jednej trzeciej członków. Każda z trzech Grup wybierze również swojego przewodniczącego na odnawialną dwuipółletnią kadencję. Głównym zadaniem EKES-u jest sporządzanie opinii w sprawie europejskich wniosków ustawodawczych i strategii politycznych za pośrednictwem sześciu wyspecjalizowanych sekcji i jednej komisji konsultacyjnej. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i dotyczy kwestii społecznych i gospodarczych, a także rolnictwa i transportu. Członkowie przystąpią również do co najmniej jednej sekcji, z których każda wybierze przewodniczącego na odnawialną dwuipółroczną kadencję.

Kontekst:

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny  reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Komitet liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

Członkowie polskiej delegacji w kadencji 2015–2020:

Jacek Piotr KRAWCZYK

Konfederacja Lewiatan, wiceprezydent

Lech Józef PILAWSKI

Konfederacja Lewiatan, dyrektor generalny

Andrzej MALINOWSKI

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent

Janusz PIETKIEWICZ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezydent

Jarosław Maciej MULEWICZ

Związek Pracodawców Business Centre Club, konsultant

Krzysztof OSTROWSKI

Związek Pracodawców Business Centre Club, dyrektor Biura Interwencji

Jan KLIMEK

Związek Rzemiosła Polskiego, wiceprezes

Dorota GARDIAS

Forum Związków Zawodowych, ekspert

Wioletta JANOSZKA

Forum Związków Zawodowych, członek Zarządu Głównego

Andrzej ADAMCZYK

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, sekretarz Biura Zagranicznego

Marian KRZAKLEWSKI

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ekspert

Franciszek Bogdan BOBROWSKI

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący

Wincenty Sławomir BRONIARZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Adam ROGALEWSKI

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ekspert

Krzysztof Stanisław BALON

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, sekretarz Rady Programowej

Karolina Lidia DRESZER-SMALEC

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ekspert

Krzysztof KAMIENIECKI

Polski Klub Ekologiczny, ekspert

Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI

Związek Młodzieży Wiejskiej, prezes honorowy

Krzysztof Jerzy PATER

Związek Harcerstwa Polskiego, członek

Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Federacja Konsumentów, ekspert

Teresa TISZBIEREK

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ekspert