E-zakupy na jasnych zasadach

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące wniosków Komisji Europejskiej z grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych. W połączeniu z rozporządzeniem mającym na celu zniesienie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, które weszło w życie w grudniu 2018 r., nowe porozumienie w sprawie przepisów dotyczących umów cyfrowych jest najnowszym osiągnięciem strategii jednolitego rynku cyfrowego niosącym ze sobą konkretne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci z zadowoleniem przyjęli osiągnięte porozumienie, wydając następujące oświadczenie:

Dla konsumentów jedną z największych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego UE jest to, że wystarczy jedno kliknięcie myszką, by kupować towary w dowolnym państwie UE bez dodatkowych kosztów. Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość sprzedawania towarów i oferowania usług i treści cyfrowych wszędzie w UE, a także dostęp do milionów potencjalnych klientów.

Jest to możliwe jedynie dzięki jasnym, aktualnym i jednolitym zasadom obowiązującym w całej UE. Porozumienie dotyczące naszych wniosków w sprawie nowych zasad dostarczania treści i usług cyfrowych oraz w sprawie sprzedaży towarów w internecie stanowi kolejny krok w tym kierunku.

Konsumenci w całej UE będą lepiej chronieni. Od tej pory będą mogli na przykład uzyskać rekompensatę, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe. Konsumenci będą też mieli więcej czasu na udowodnienie, że zakupiony towar był wadliwy w momencie zakupu. W przypadku wadliwego towaru, te same prawa do rekompensaty, na przykład do zniżki lub zwrotu, będą obowiązywały w całej UE. Z kolei przedsiębiorstwa skorzystają na większej pewności prawnej i sprawiedliwej konkurencji.

Pragniemy podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie za ich zaangażowanie w znajdowanie nowych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się konsumenci i sprzedawcy w środowisku o wysokim stopniu cyfryzacji i pozbawionym granic. Dzisiejsze porozumienie polepszy zaufanie konsumentów, a co za tym idzie również przedsiębiorstw. Większa ilość treści cyfrowych i towarów w całej Europie będzie oznaczała dla konsumentów większą możliwość wyboru i bardziej konkurencyjne ceny, co leży u podstaw jednolitego rynku cyfrowego. Mamy nadzieję, że Parlament Europejski i Rada wykażą się takim samym zaangażowaniem odnośnie do dwóch pozostałych priorytetów UE, a mianowicie propozycji aktualizacji zasad dotyczących prawa autorskiego w celu dostosowania ich do doby cyfryzacji oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Kolejne kroki

Teksty muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po ostatecznym przyjęciu dyrektywy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji.

Kontekst

Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do oferowanych w internecie towarów i usług w całej Europie. Handel elektroniczny stale się rozwija, jednak jego całkowity potencjał w przypadku przedsiębiorstw i konsumentów w Europie jest nadal niewykorzystany – zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jak i konsumentów w Europie.

9 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła dwa wnioski: pierwszy z nich dotyczy dostarczania treści cyfrowych(np. odtwarzania muzyki w sieci), zaś drugi — internetowej sprzedaży towarów (np. zakupu ubrań w internecie). Drugi wniosek rozszerzono o sprzedaż poza internetem w 2017 r. Oba wnioski dotyczyły głównych przeszkód, z jakimi zmaga się transgraniczny handel elektroniczny w UE: fragmentacja przepisów w dziedzinie prawa umów konsumenckich, która utrudniała MŚP prowadzenie działalności transgranicznej i nieufność konsumentów przy zakupie towarów w innych państwach członkowskich. Ostatnia tablica wyników sytuacji konsumentów (2017 r.) wykazała, że obawy takie nadal istnieją.

Nowe wstępne porozumienie dotyczące umów cyfrowych jest kolejną niezbędną inicjatywą, dzięki której jednolity rynek cyfrowy staje się rzeczywistością dla wszystkich, w połączeniu ze zniesieniem opłat roamingowych, wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych oraz zapewnieniem możliwości podróżowania z własnymi treściami online.