e-SENS ułatwia życie
W oparciu o udaną współpracę między państwami członkowskimi UE, przemysłem, krajowymi administracjami, środowiskami akademickimi, sektorem prywatnym i społecznościami lokalnymi przy serii projektów mających na celu ułatwienie zamieszkania, podejmowania pracy, podróżowania, uczenia się i prowadzenia działalności gospodarczej ponad granicami, Komisja Europejska inwestuje 13,7 mln euro w dalszy rozwój transgranicznych cyfrowych usług publicznych.

Nowy projekt e-SENS (anagram od Electronic Simple European Networked Services, czyli upraszczanie europejskich elektronicznych usług sieciowych) pomoże rozwijać cyfrowe usługi publiczne, które ułatwią przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej w rodzimym państwie członkowskim oraz na terenie całej UE – w tym zakładanie przedsiębiorstw, spełnianie wymogów prawnych i branie udziału w przetargach publicznych. Połączy on również krajowe usługi cyfrowe dla obywateli, którzy odwiedzają inne państwo członkowskie podczas wyjazdu wakacyjnego, zawodowego czy edukacyjnego.

Neelie Kroes
, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Wspólne wykorzystywanie rozmaitych cyfrowych usług publicznych dostępnych w Europie do poprawy bezpieczeństwa i efektywności jest korzystne dla wszystkich: rządy mogą skuteczniej wykorzystywać strategie on-line, przedsiębiorstwa mogą obniżać koszty prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku, zaś obywatele mają mniej formalności administracyjnych do wypełnienia podczas podróży po Europie.

Oto przykłady na to, jak e-SENS może pomagać Europejczykom w pełni korzystać z jednolitego rynku:

-Anja ma na Litwie biuro podróży specjalizujące się w wycieczkach do Portugalii. Chce założyć biuro w Portugalii, które organizowałoby wycieczki do krajów bałtyckich. Dzięki całkowicie wirtualnym punktom kompleksowej obsługi działającym w ramach projektu poświęconego upraszczaniu formalności elektronicznej obsługi transgranicznej może ona otrzymać informacje o warunkach, które musi spełnić oraz uzyskać pomoc przy procedurze rejestracji.
-Oprócz tego, Anja niedługo wychodzi za mąż, a wesele ma odbyć się mieście rodzinnym jej narzeczonego w Hiszpanii. Dzięki modułowi STORK Anja będzie mogła zarejestrować swoje małżeństwo on-line nie wychodząc z domu na Litwie używając swojego dokumentu tożsamości elektronicznej.
-Karel zgubił bagaż podczas lotu z Brukseli do Aten. Nie był zadowolony z rekompensaty zaproponowanej przez linię lotniczą zgodnie z prawami pasażerów w UE. E-CODEX umożliwia mu wszczęcie postępowania on-line w sprawie drobnych roszczeń z dowolnego miejsca w Europie.
-Sabrina podczas odwiedzin u swoich krewnych w Danii zauważa, że skończył jej się lek na cukrzycę. Na szczęście podczas pobytu za granicą może nadal otrzymać leki z apteki, używając systemu e-recept w epSOS.

Wydajność transgranicznych cyfrowych usług publicznych będzie się nadal poprawiać, gdy za ich podstawę przyjmie się szybkie łącza szerokopasmowe obejmujące całą UE. Środki promocji inwestycji w szybkie sieci są jednym z elementów przyszłego pakietu Komisji dotyczącego połączonego kontynentu.

Kontekst

Od 2008 r. Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi UE, przedsiębiorstwami przemysłowymi, krajowymi administracjami, środowiskami akademickimi, sektorem prywatnym i społecznościami lokalnymi opracowuje projekty pilotażowe na szeroką skalę dotyczące transgranicznych cyfrowych usług publicznych w celu rozwijania i badania sprawnych transgranicznych usług cyfrowych. W ramach e-SENS ponad 100 partnerów z 20 krajów od Portugalii po Turcję opracowuje i wdraża elementy oparte na otwartych normach i interoperacyjnych specyfikacjach elektronicznych dokumentów tożsamości, podpisów elektronicznych, elektronicznych usług przesyłowych i dokumentów elektronicznych, które nowatorzy z sektora publicznego i prywatnego mogą wykorzystywać do tworzenia nowych cyfrowych usług publicznych, pomagając cyfrowej Europie się budować, łączyć i rozwijać.

Konkretne projekty to:

Bezpieczna wymiana informacji w zakresie tożsamości elektronicznej – projekt STORK 2.0 przyczynia się do urzeczywistnienia jednolitego europejskiego obszaru elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Ustala on interoperacyjność na poziomie krajowym oraz UE dla dowodów tożsamości elektronicznej zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych.

Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości – projekt e-CODEX poprawia transgraniczny dostęp obywateli i przedsiębiorstw do usług prawnych w Europie oraz interoperacyjność organów wymiaru sprawiedliwości w UE.

-Poprawa systemu opieki zdrowotnej – projekt epSOS polega na projektowaniu, tworzeniu i ocenie infrastruktury usługowej, która umożliwi transgraniczną interoperacyjność elektronicznych systemów dokumentacji medycznej.
-Poprawa funkcjonowania udzielania zamówień publicznych – wyniki projektu PEPPOL dotyczącego elektronicznego udzielania zamówień publicznych (przeniesionego do organizacji non-profit OpenPEPPOL) ułatwiają europejskim przedsiębiorstwom przeprowadzanie on-line transakcji z organami publicznymi w Europie przy procedurach udzielania zamówień.
-Ułatwienie działalności gospodarczej – wyniki projektu SPOCS pozwalają zakładać przedsiębiorstwa za granicą. Pakiet początkującego wskazuje im sprawne transgraniczne alternatywy dla długich procedur administracyjnych, z którymi zwykle borykają się przedsiębiorstwa próbujące rozszerzyć swoją działalność na inne kraje

e-SENS opiera się na tych wynikach i będzie stanowić pomost między fazą pilotażową a operacyjną, gdy transgraniczne usługi publiczne będą już w pełni dostępne. W projekcie biorą udział partnerzy z 20 państw: Austrii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji i Włoch. Projekt w dużym stopniu finansują Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i OpenPEPPOL. Projekt e-SENS zainaugurowano 1 kwietnia 2013 r., a ponieważ zawarto już umowę w sprawie przyznania dotacji z Komisją Europejską, można oficjalnie rozpocząć jego realizację.

W ciągu trzech lat Komisja przeznaczy na projekt 13,7 mln euro (50 proc. budżetu wynoszącego 27,4 mln euro) z programu na rzecz wspierania polityki w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT-PSP).

W ramach projektu e-SENS zostanie również przeanalizowana kwestia długoterminowej stabilności jego elementów składowych oraz innych transgranicznych usług publicznych w oparciu o wyniki niedawno opublikowanego badania. Jeśli chodzi o 2014 r., wsparcie UE może pochodzić z części „Infrastruktura usług cyfrowych” instrumentu „Łącząc Europę”, z którego w ciągu siedmiu lat do miliarda euro przeznaczone zostanie na wspieranie platform oferujących sprawne cyfrowe usługi publiczne w Europie.

źródło i więcej informacji:
Link