Działania KE na rzecz ochrony światowych lasów

23 lipca Komisja Europejska przyjęła kompleksowy komunikat określający nowe ramy działań na rzecz ochrony i odbudowy światowych lasów, które stanowią 80% różnorodności biologicznej na lądzie, wspierają utrzymanie około jednej czwartej ludności świata i są niezbędne dla naszych wysiłków walka ze zmianami klimatu.
Zapowiedziane wzmocnione podejście dotyczy zarówno strony podaży, jak i popytu. Wprowadza środki na rzecz wzmocnionej współpracy międzynarodowej z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi, promowania zrównoważonego finansowania, lepszego wykorzystania gruntów i zasobów, zrównoważonego tworzenia miejsc pracy i zarządzania łańcuchem dostaw oraz ukierunkowanych badań i gromadzenia danych. Rozpoczyna również ocenę możliwych nowych środków regulacyjnych w celu zminimalizowania wpływu konsumpcji w UE na wylesianie i degradację lasów.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, powiedział: „Lasy są zielonymi płucami naszej planety i musimy dbać o nich w taki sam sposób, w jaki dbamy o nasze własne płuca. Nie osiągniemy naszych celów klimatycznych bez ochrony lasów na świecie. UE nie obsługuje głównych lasów pierwotnych na swoim terytorium, ale nasze działania jako jednostki i nasze decyzje polityczne mają duży wpływ. Dzisiaj wysyłamy ważny sygnał naszym obywatelom i naszym partnerom na całym świecie, że UE jest gotowa odgrywać wiodącą rolę w tej dziedzinie w ciągu najbliższych pięciu lat i później.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: „Światowa pokrywa lasu nadal spada w zastraszającym tempie. Dzięki temu komunikatowi zintensyfikujemy działania UE na rzecz lepszej ochrony istniejących lasów i zrównoważonego zarządzania lasami. Kiedy chronimy istniejące lasy i zwiększamy zalesienie w sposób zrównoważony, chronimy źródła utrzymania i zwiększamy dochody lokalnych społeczności. Lasy stanowią również obiecujący ekologiczny sektor gospodarczy, który może stworzyć od 10 do 16 milionów godnych miejsc pracy na całym świecie. Niniejszy komunikat stanowi ważny krok naprzód w tym zakresie.

Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, dodał: „Potrzebne są mocniejsze i skuteczniejsze działania europejskie w celu ochrony i odbudowy lasów, ponieważ sytuacja jest nadal trudna, pomimo podejmowanych już wysiłków. Wylesianie ma destrukcyjny wpływ na różnorodność biologiczną, klimat i gospodarkę.”

Neven Mimica, komisarz ds. rozwoju międzynarodowego, powiedział: „Jesteśmy gotowi do współpracy z krajami partnerskimi w celu ochrony i zrównoważonego zarządzania lasami na całym świecie. Chodzi o bezpieczeństwo żywności, wodę, zmiany klimatyczne, odporność i pokój. Chodzi o budowanie bardziej zrównoważonego i integracyjnego świata. ”

Ambitne europejskie podejście przedstawione wczoraj  jest odpowiedzią na ciągłe, powszechne niszczenie lasów na świecie; w latach 1990–2016 utracono powierzchnię 1,3 miliona kilometrów kwadratowych, co odpowiada około 800 boiskom piłkarskim co godzinę. Głównymi czynnikami powodującymi wylesianie są popyt na żywność, paszę, biopaliwa, drewno i inne towary. Emisje gazów cieplarnianych związane z wylesianiem są drugą co do wielkości przyczyną zmian klimatycznych, dlatego ochrona lasów stanowi znaczącą część naszej odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia lasy wspierają utrzymanie około 25% światowej populacji, a także ucieleśniają niezastąpione wartości kulturowe, społeczne i duchowe. Przyjęty wczoraj komunikat ma dwojaki cel, jakim jest ochrona i poprawa stanu zdrowia istniejących lasów, zwłaszcza lasów pierwotnych, oraz znaczne zwiększenie zrównoważonego, różnorodnego biologicznie zasięgu lasów na całym świecie.

Komisja określiła pięć priorytetów:

  • Zmniejszenie śladu konsumpcyjnego UE na lądzie i zachęcanie do konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania w UE;
  • Współpracę z krajami produkującymi energię, aby zmniejszyć presję na lasy i uodpornić współpracę rozwojową UE na „wylesianie”;
  • Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu powstrzymania wylesiania i degradacji lasów oraz zachęcania do odbudowy lasów;
  • Przekierowanie finansowania w celu wsparcia bardziej zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów;
  • Wspieranie dostępności, jakości i dostępu do informacji o lasach i łańcuchach dostaw towarów oraz wspieranie badań i innowacji.

Działania mające na celu ograniczenie konsumpcji w UE i zachęcanie do korzystania z produktów pochodzących z łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania zostaną zbadane poprzez utworzenie nowej wielostronnej platformy na rzecz wylesiania, degradacji lasów i wytwarzania lasów, która zgromadzi szerokie grono zainteresowanych stron. Komisja będzie również wspierać silniejsze systemy certyfikacji produktów pozbawionych wylesiania i oceniać ewentualne środki legislacyjne po stronie popytu i inne zachęty. Komisja będzie ściśle współpracować z krajami partnerskimi, aby pomóc im w zmniejszeniu presji wywieranej na ich lasy i zagwarantuje, że polityki UE nie przyczynią się do wylesiania i degradacji lasów